Nehémiás

8. fejezet

A törvény felolvasása nagy hatással van a népre

1 Mikor pedig eljöve a hetedik hónap, és Izráel fiai az ő városaikban lakozának, felgyűle az egész nép egyenlőképpen a piacra, mely a Vizek kapuja előtt vala, és mondák az írástudó Ezsdrásnak, hogy hozza elő a Mózes törvényének könyvét, melyet parancsolt vala az Úr Izráelnek. Neh 12,26; Ezsd 7,11

2 Előhozá azért Ezsdrás pap a törvényt a gyülekezet elébe, melyben együtt valának férfiak és asszonyok és mindazok, akik azt értelemmel hallgathaták, a hetedik hónap első napján. 3Móz 23,23-25; 4Móz 29,1-6

3 És olvasa abból a piacon, mely a Vizek kapuja előtt vala, kora reggeltől fogva mind délig a férfiak és az asszonyok előtt és mindazok előtt, akik azt érthetik vala, mivel az egész nép nagy figyelemmel hallgatá a törvényt.

4 Áll vala pedig az írástudó Ezsdrás egy ezen célra csinált faemelvényen, és mellette álla jobb keze felől Mattithia, Sema, Anája, Uriás, Hilkiás, Maaszéja, balkeze felől pedig: Pedája, Misáel, Malkija, Hásum, Hasbaddána, Zakariás, Mesullám. Neh 3,4.6.11.14.21.23

5 És felnyitá Ezsdrás a könyvet az egész nép szemei előtt, mert fölötte vala az egész népnek. És mikor fölnyitá, felálla az egész nép.

6 És áldá Ezsdrás az Urat, a nagy Istent, és felele rá az egész nép felemelt kezekkel: Ámen! Ámen! És meghajtván magukat, leborulának az Úr előtt arccal a földre. Neh 9,32; 1Krón 29,20; 16,8; 16,36

7 Jésua, Báni, Serébia, Jámin, Akkub, Sabbethai, Hódija, Maaszéja, Kelita, Azáriás, Józabád, Hanán, Pelája léviták pedig magyarázzák vala a népnek a törvényt, s a nép a maga helyén áll vala. Neh 10,10-14; 9,4; 11,16-18; 12,8.24

8 Olvasának pedig a könyvből, Isten törvényéből világosan, s azután magyarázának, és a nép megérté az olvasottakat.

9 Ekkor Nehémiás, a király helytartója és Ezsdrás, a pap, az írástudó és a léviták, akik magyaráznak vala a népnek, így szólának az egész néphez: E nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek, ne keseregjetek és ne sírjatok, mert sír vala az egész nép, mikor a törvény beszédeit hallá.

10 És ő mondá nékik: Menjetek, egyetek kövért, és igyatok édest, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készíttetett, mert szent e nap a mi Urunknak! És ne bánkódjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségtek! Ésa 25,6; 1Krón 16,27; 5Móz 16,14

11 A léviták is csendesíték vala az egész népet, mondván: Hallgassatok, mert e nap szent, és ne bánkódjatok!

12 Elméne azért mind az egész nép enni és inni és részt küldeni, és szerezni nagy vigasságot, mert megértették a beszédeket, amelyekre őket tanították vala. Eszt 9,22

A sátoros ünnep

13 Másodnapon pedig összegyűlének az egész népnek, a papoknak és lévitáknak családfői Ezsdráshoz, az írástudóhoz, hogy megértenék a törvénynek beszédit.

14 Találák pedig írva a törvényben, melyet parancsolt vala az Úr Mózes által, hogy Izráel fiainak leveles színekben kell lakozniuk az ünnepen, a hetedik hónapban. 3Móz 23,39-43; 5Móz 16,13-15

15 És hogy nékik tudatniuk kell és ki kell hirdettetniük minden városaikban és Jeruzsálemben ezt: Menjetek ki a hegyre, és hozzatok lombokat a nemes és vadolajfáról, mirtus és pálmalombokat, szóval akármely sűrű levelű fáról lombokat, hogy csináljatok leveles színeket, amint meg van írva!

16 Kiméne azért a nép, és hozának lombokat, és csinálának maguknak leveles színeket, ki-ki a maga háza tetején és pitvaraikban,* továbbá az Isten háza pitvariban, a Vizek kapujának piacán és Efraim kapujának piacán.

17 Csinála pedig az egész gyülekezet, mely hazatért a fogságból, leveles színeket, és lakának a leveles színekben, mert nem cselekedtek vala így Józsuénak, a Nún fiának idejétől fogva Izráel fiai mind aznapig, és lőn felette igen nagy örömük. Józs 1,1

18 És olvasának az Isten törvényének könyvéből mindennapon, az első naptól fogva mind az utolsó napig, és ünneplének hét napon át. A nyolcadik napon pedig egybegyülekezés tartatott a törvény szerint. 3Móz 23,36; 4Móz 29,35-38; 5Móz 16,1-17; 31,10-11

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában