Nehémiás

10. fejezet

A nép esküvel kötelezi magát a törvény megtartására

1 A megpecsételt kötéseken pedig ott valának: Nehémiás, a király helytartója, a Hakhalia fia és Sédékiás,

2 Serája, Azariás, Jeremiás, Neh 12,1.12; 11,11

3 Pashur, Amaria, Malakiás,

4 Hattus, Sebánia, Malluk,

5 Hárim, Merémóth, Abdiás,

6 Dániel, Ginnethón, Bárukh, Ezsd 8,2; Neh 12,1-8

7 Mesullám, Abija, Mijámin,

8 Maazia, Bilgai, Semája, ezek papok voltak. Ezsd 2,36-39; 1Krón 24,7-19

9 A léviták pedig ezek: Jésua, Azania fia, Binnui, a Hénadád fiai közül, Kadmiel, Neh 7,43; 12,8; 8,7; Ezsd 2,40

10 és atyjafiaik: Sebánia, Hódija, Kelita, Pelája, Hanán,

11 Mika, Rehób, Hasábia,

12 Zakkur, Serébia, Sebánia,

13 Hódija, Báni, Beninu.

14 A nép fejei pedig ezek: Parós Pahath-Moáb, Elám, Zattu, Báni,

15 Bunni, Azgád, Bébai,

16 Adonija, Bigvai, Adin,

17 Áter, Ezékiás, Azzur,

18 Hódija, Hásum, Bésai,

19 Hárif, Anathóth, Nébai,

20 Magpiás, Mesullám, Hézir,

21 Mesézabel, Sádók, Jaddua,

22 Pelátia, Hanán, Anája,

23 Hóseás, Hanánia, Hásub,

24 Hallóhes, Pilha, Sóbek,

25 Rehum, Hasabná, Maaszéja

26 és Ahija, Hanán, Anán,

27 Mallukh, Hárim, Baána.

28 És a nép többi része, a papok, a léviták, a kapunállók, az énekesek, a léviták szolgái és mindenki, aki elkülöníté magát a tartományok népeitől, az Isten törvényéhez állván, feleségeik, fiaik, leányaik, mindenki, akinek értelme és okossága vala,

29 csatlakozának atyjukfiaihoz, elöljáróikhoz, és átok mellett esküt tevének, hogy az Isten törvényében járnak, amely Mózes által, az Isten szolgája által adatott vala ki. S hogy megőrzik és cselekszik az Úrnak, a mi Urunknak minden parancsolatait, végzéseit és rendeléseit, Neh 9,2; 8,2.3; Ezsd 6,19-22; Józs 24,25

30 és hogy nem fogjuk adni leányainkat feleségül a föld népeinek, sem az ő leányaikat nem fogjuk venni a mi fiainknak. 2Móz 34,12-16; 23,31; Ezsd 9,2; 4Móz 33,52; 5Móz 7,2; 1Móz 26,35

31 És hogy a föld népeitől, akik árukat és mindenféle gabonát hoznak szombatnapon eladni, nem fogunk venni tőlük szombaton és egyéb szent napon. És hogy nem fogjuk bevetni a földet a hetedik esztendőben. És elengedünk minden tartozást. 2Móz 23,10-11; 3Móz 25,2-7; 5Móz 15,2

32 És megállapítánk magunkra nézve parancsolatokat: hogy vetünk magunkra harmadrész siklust esztendőnként a mi Istenünk házának szolgálatára, Mt 17,24

33 a szent kenyerekre, a szüntelen való ételáldozatra és a szüntelen való égő áldozatra, a szombatokon, újholdak napján viendő áldozatokra, az ünnepnapokra, a szent dolgokra, a bűnért való áldozatokra, hogy mindezek megtisztítsák Izráelt, és a mi Istenünk házának minden munkájára. 3Móz 24,5-8; 2Kir 16,15; Ez 46,13-15; 4Móz 28-29; 28,3-8; 11-14; 2Krón 30,22; Ezsd 6,22; 7,20-22

34 Sorsot veténk továbbá a fa hozása felől a papok, léviták és a nép között, hogy hordjuk azt a mi Istenünk házába családjaink szerint bizonyos időkben esztendőnként, hogy égjen az Úrnak, a mi Istenünknek oltárán, amint meg van írva a törvényben. Neh 13,31

35 És hogy felvisszük földünknek első zsengéjét és minden fa gyümölcsének első zsengéjét esztendőnként az Úr házába, 2Móz 23,19; 34,26; 4Móz 18,12; 5Móz 26,2

36 annak felette fiainknak, barmainknak első fiait, amint meg van írva a törvényben, továbbá, hogy elvisszük szarvasmarháinknak és juhainknak első fajzásait a mi Istenünk házába a papoknak, akik szolgálnak a mi Istenünk házában. 4Móz 18,15; 2Móz 13,2.12

37 És a mi lisztjeinknek, felemelt áldozatainknak, minden fa gyümölcsének, mustnak és olajnak zsengéjét felvisszük a papoknak a mi Istenünk házának kamaráiba, földünknek tizedét pedig a lévitákhoz, mert ők, a léviták szedik be a tizedet minden földműveléssel foglalatoskodó városainkban. 4Móz 18,8-32; 15,20; 2Móz 23,19; Ez 44,30; 45,13; Neh 13,5; 3Móz 27,30

38 És legyen a pap, Áron fia a lévitákkal, midőn a léviták a tizedet beszedik. És a léviták vigyék fel a tizednek tizedét a mi Istenünk házába, a tárháznak kamaráiba, 4Móz 18,26; 2Krón 31,11; Neh 12,47

39 mert a kamarákba kell hozniuk Izráel fiainak és Lévi fiainak a gabonának, a mustnak és az olajnak ajándékát, holott vannak a szent edények és az Istennek szolgáló papok, a kapunállók és az énekesek. És mi nem hagyjuk el a mi Istenünknek házát. Neh 13,9; 13,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában