5Mózes

26. fejezet

A zsenge és a tized

1 Mikor pedig bemégy arra a földre, amelyet az Úr, a te Istened ad néked örökségül, és bírni fogod azt, és lakozol abban,

2 akkor végy a föld minden gyümölcsének zsengéjéből, amelyet szerezz a te földedből, amelyet az Úr, a te Istened ad néked! És tedd kosárba, és menj oda a helyre, amelyet kiválaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzék az ő neve! 2Móz 23,19; 34,26

3 És menj be a paphoz, aki abban az időben lesz, és mondjad néki: Vallást teszek ma az Úr előtt, a te Istened előtt, hogy bejöttem a földre, amely felől megesküdt az Úr a mi atyáinknak, hogy nékünk adja. 1Móz 17,8

4 És a pap vegye el a kosarat kezedből, és tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltára elé!

5 És szólj, és mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Veszendő mesopotámiai vala az atyám, és aláment vala Egyiptomba, és jövevény volt ott kevesedmagával; nagy, erős és temérdek néppé lőn ottan. 1Móz 46,1-27

6 Bosszúsággal illetének pedig minket az egyiptombeliek, és nyomorgatának minket, és vetének reánk kemény szolgálatot. 2Móz 1,11-16

7 Kiáltánk azért az Úrhoz, a mi atyáink Istenéhez, és meghallgatta az Úr a mi szónkat, és megtekintette a mi nyomorúságunkat, kínunkat és szorongattatásunkat. 2Móz 2,25; 3,7

8 És kihozott minket az Úr Egyiptomból erős kézzel, kinyújtott karral, nagy rettentéssel, jelekkel és csudákkal. 2Móz 12,29.33; 13,3

9 És behozott minket e helyre, és adta nékünk ezt a földet, a tejjel és mézzel folyó földet. 2Móz 3,8; 13,5

10 Most azért ímé, elhoztam ama föld gyümölcsének zsengéjét, amelyet nékem adtál Uram. És rakd le azt az Úr előtt, a te Istened előtt, és imádkozzál az Úr előtt, a te Istened előtt!

11 És örömet találj mindabban a jóban, amelyet ad néked az Úr, a te Istened, és a te házad népének, te és a lévita és a jövevény, aki teközötted van. 5Móz 16,11.14; 27,7

12 Ha a harmadik esztendőben, a tizednek esztendejében minden termésedből egészen megadod a tizedet, és adod a lévitának, a jövevénynek, az árvának és özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, és jóllakjanak, 3Móz 27,30; 4Móz 18,24

13 akkor ezt mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Kitakarítottam a szent részt a házból, és odaadtam azt a lévitának, a jövevénynek, az árvának és az özvegynek minden te parancsolatod szerint, amelyet parancsoltál nékem. Nem hágtam át egyet sem a te parancsolataidból, sem el nem felejtettem.

14 Nem ettem belőle gyászomban, nem pusztítottam belőle tisztátalanul, és halottra sem adtam belőle. Hallgattam az Úrnak, az én Istenemnek szavára, aszerint cselekedtem, amint parancsoltad nékem.

15 Tekints alá a te szentségednek lakóhelyéből, a mennyekből, és áldd meg Izráelt, a te népedet és a földet, amelyet nékünk adtál, amint megesküdtél vala a mi atyáinknak, a tejjel és mézzel folyó földet!

Emlékeztetés Isten iránti engedelmességre

16 E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél! Tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből! 5Móz 6,5

17 Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útjain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának. 5Móz 5,31; 7,6; 14,2

18 Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszesz, amiképpen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod, 2Móz 19,5

19 hogy feljebbvalóvá tegyen téged minden nemzetnél, amelyeket teremtett, dicséretben, névben és dicsőségben, és hogy szent népévé lehess az Úrnak, a te Istenednek, amint megmondta vala. 5Móz 4,7; 28,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában