MÓZES II. KÖNYVE

1. fejezet

Izráel fiainak gyarapodása és elnyomatása Egyiptomban

1 Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, akik Jákóbbal Egyiptomba menének; ki-ki az ő háza népével méne:

2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda;

3 Izsakhár, Zebulon és Benjámin;

4 Dán és Nafthali, Gád és Áser.

5 Mindazok a lelkek pedig, akik Jákób ágyékából származtak vala, hetvenen valának. József pedig Egyiptomban vala.

6 És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.

7 Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának, és igen-igen elhatalmazának, úgyhogy megtelék velük az ország. ApCsel 7,17

8 Azonközben új király támada Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte vala. ApCsel 7,18

9 És monda az ő népének: Ímé, az Izráel fiainak népe több és hatalmasabb nálunknál. Zsolt 105,24

10 Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen! ApCsel 7,19

11 Rendelének azért föléjük robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a fáraónak gabonatartó városokat, Pithomot és Ramszeszt.

12 De minél inkább sanyargatják vala őt, annál inkább sokasodik és annál inkább terjeszkedik vala, s félnek vala az Izráel fiaitól.

13 Pedig kegyetlenül dolgoztaták az egyiptomiak az Izráel fiait.

14 És kemény munkával keseríték életüket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, melyeket kegyetlenül dolgoztatnak vala velük.

15 És szóla Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül egyiknek Sifra, a másiknak Puá vala neve.

16 És monda: Mikoron héber asszonyok körül bábálkodtok, nézzetek a szülőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen!

17 De a bábák félék az Istent, és nem cselekedének úgy, amint Egyiptom királya parancsolta vala nékik, hanem életben hagyják vala a gyermekeket.

18 Hívatá annak okáért Egyiptom királya a bábákat, és monda nékik: Miért műveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?

19 A bábák pedig mondának a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek, mert azok életerősek. Minekelőtte a bába hozzájuk eljutna, már szülnek.

20 Annak okáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmazék.

21 És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.

22 Parancsola azért a fáraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben! ApCsel 7,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában