Nehémiás

13. fejezet

Nehémiás megszüntet különböző visszaéléseket

1 Azon a napon olvasának a Mózes könyvéből a népnek hallatára, és írva találák benne, hogy Ammón és Moáb soha be ne menjen az Isten gyülekezetébe, Neh 9,2; 5Móz 23,3-6

2 mivelhogy nem mentek vala eleikbe Izráel fiainak kenyérrel és vízzel, sőt bérbe fogadták ellenük Bálámot, hogy őket megátkozná, de a mi Istenünk az átkot áldásra fordítá. 4Móz 22-24

3 És lőn, hogy mikor hallották e törvényt, kirekesztének Izráel közül minden elegy-belegy népet. 2Móz 12,38

4 Ennek előtte pedig Eliásib, a pap, ki Istenünk házának kamarái fölé rendelteték, rokonságba jutott Tóbiással. Neh 6,1

5 És átengedett néki egy nagy kamarát, holott abban annak előtte az ételáldozatot, a tömjént, az edényeket és az olajnak, mustnak és gabonának tizedét mint a kapunállóknak, énekeseknek és lévitáknak törvény szerint való részét és a papoknak ajándékát helyeztetik vala el. Neh 10,39

6 Mindennek történtekor én nem valék Jeruzsálemben, mert Artaxerxes babilóniai királynak harminckettedik esztendejében visszamentem vala a királyhoz, s napok múltán újra szabadságot kértem a királytól. Neh 5,14

7 És visszatérék Jeruzsálembe, és megértém e gonoszt, melyet Eliásib cselekedett vala Tóbiásért, hogy átengedett néki egy kamarát az Isten házának pitvaraiban.*

8 Igen gonosznak tetszék pedig ez nékem, s kivettetém Tóbiás házának minden edényeit abból a kamarából.

9 És parancsolatomra megtisztíták a kamarákat, és visszahordatám azokba Isten házának edényeit, az ételáldozatot és a tömjént.

10 Megtudtam azt is, hogy a léviták részeit nem adták meg. Ennek miatta ki-ki az ő mezejére szélede el az Isten házában szolgáló léviták és énekesek közül. Mal 3,8

11 És megfeddém a fejedelmeket, és mondék: Miért hagyatott el az Isten háza? És egybegyűjtvén a lévitákat, helyükre állítám őket. Neh 12,40; 11,1; 2Krón 30,16; 35,10

12 Az egész Júda pedig meghozá az olajnak, a mustnak és a gabonának tizedét a tárházakba. Neh 10,38; 12,44-47

13 És felügyelőkké rendelém a tárházak fölé Selemiát, a papot, Sádókot, az írástudót és Pedáját a léviták közül, és melléjük Hanánt, ki Zakkur fia, ki Mattánia fia vala, mivelhogy híveknek ítéltettek volt, és az ő tisztük vala kiosztani atyjukfiainak részét. Neh 11,17; 12,8.25.35; 8,4

14 Emlékezzél meg énrólam, én Istenem, ezért, és ne engedd, hogy eltöröltessenek az én jótéteményeim, melyeket cselekedtem vala az én Istenem házával és rendtartásaival! 2Kir 20,3

15 Azon napokban láttam Júdában, hogy sajtót taposnak szombaton, és gabonát hoznak be, szamarakra rakván, sőt bort, szőlőt és olajat is; és mindenféle terhet behoznak Jeruzsálembe szombatnapon, és bizonyságot tevék ellenük, amely napon eleséget árulnak vala. Jer 17,21

16 Tírusiak is lakozának a városban, akik hoznak vala halat és mindenféle árut, melyeket eladnak vala szombatnapon Júda fiainak Jeruzsálemben. Ezsd 3,7

17 Annak okáért megfeddém Júda elöljáróit, és mondám nékik: Micsoda gonosz dolog ez, amit ti cselekesztek, hogy megfertőztetitek a szombatnak napját? Neh 5,7; 3Móz 19,30

18 Avagy nem így cselekedtek-é a ti atyáitok, s a mi Istenünk reánk hozá mindezen gonoszt és e városra?! És ti mégis növelitek Isten haragját Izráel fölött, megfertőztetvén a szombatot! Jer 17,19-27; Ezsd 10,10.14

19 Lőn annak okáért, hogy midőn megárnyékosodtak Jeruzsálem kapui a szombat előtt, parancsolatomra bezáratának az ajtók, s megparancsolám, hogy meg ne nyissák azokat szombat utánig, annak felette legényeim közül a kapukhoz rendelék, mondván: Nem fog bejőni teher a szombatnak napján!

20 Annak okáért a kereskedők és minden áruk árusai kívül hálának Jeruzsálemen egyszer vagy kétszer.

21 És bizonyságot tevék ellenük, és mondám nékik: Miért háltok ti e kőfal előtt? Ha ezt ismételitek, kezet vetek reátok! Az időtől fogva nem jöttenek szombaton.

22 És megparancsolám a lévitáknak, hogy magukat megtisztítsák, s hogy menjenek el, és őrizzék a kapukat, hogy megszenteljék a szombatot. Ezért is emlékezzél meg rólam, én Istenem, és kedvezz nékem, kegyelmességednek nagy volta szerint!

23 Ugyanazon napokban meglátogatám azokat a zsidókat, kik asdódi, ammonita és moábita asszonyokat vettek feleségül. Ezsd 9,2

24 És fiaik fele része asdódi nyelven beszél vala, és nem tudnak vala beszélni zsidóul, hanem egyik vagy másik nép nyelvén.

25 Annak okáért feddődém velük, és megátkozám őket, és megverék közülük néhányat, és megtépém őket, és megesketém őket Istenre: Bizony ne adjátok leányaitokat az ő fiaiknak, és ne vegyetek leányaik közül feleséget fiaitoknak és magatoknak. Neh 10,30

26 Avagy nem ebben vétkezett-é Salamon, Izráel királya? Noha nem volt sok nép között hozzá hasonlatos király, akit szeret vala az ő Istene, és királlyá tette vala őt Isten egész Izráel fölött, őt is bűnre vivék az idegen asszonyok. 1Kir 11,1-8; 3,12; 2Krón 1,12; 2Sám 12,24

27 És néktek engedjünk-é, hogy cselekedjétek mindezen nagy gonoszságot, vétkezzetek Istenünk ellen, idegen asszonyokat vévén feleségül?

28 Jójadának (ki Eliásib főpapnak fia vala) fiai közül is egy veje vala a horonitbeli Szanballatnak, elűzém azért őt tőlem. Neh 2,10; 4,1.7; 6,1

29 Emlékezzél meg őróluk, én Istenem, a papságnak és a papság szövetségének és a lévitáknak ilyen megfertőztetéséért!

30 És megtisztítám őket minden idegenektől, és rendtartást szabék a papoknak és a lévitáknak, kinek-kinek az ő dolgában, Neh 9,2

31 a fa hozására is bizonyos időkben és az első zsengékre. Emlékezzél meg, én Istenem, az én javamra!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában