Ezsdrás

10. fejezet

Az idegen feleségek elbocsáttatnak

1 És mikor imádkozék Ezsdrás, és vallást tőn, sírva és földre borulva az Isten háza előtt, sereglének őhozzá Izráelből igen nagy gyülekezetben férfiak és asszonyok és gyermekek, mert síra a nép is sokat és keservesen. Ezsd 9,3-5

2 És szóla Sekhánia, Jéhielnek fia, az Élám fiai közül, és monda Ezsdrásnak: Mi vétkeztünk a mi Istenünk ellen, hogy idegen feleségeket vettünk magunknak e föld népei közül. Mindazáltal van reménysége Izráelnek, mindemellett is.

3 Vessünk ugyanis frigyet a mi Istenünkkel, hogy elbocsátjuk mindazon asszonyokat és a tőlük szülötteket az én Uramnak és azoknak akarata szerint, akik reszketve gondolnak a mi Istenünk parancsolatára, és a törvény szerint cselekedjünk! Ezsd 9,4; 5Móz 7,3

4 Kelj fel! Mert reád néz e dolog, s mi veled leszünk. Légy erős, és láss hozzá!

5 Fölkele annak okáért Ezsdrás, és megesketé a papoknak, a lévitáknak és az egész Izráelnek fejedelmeit, hogy e beszéd szerint fognak cselekedni. És megesküvének.

6 És fölkele Ezsdrás az Isten háza elől, és elméne Jóhanánnak, Eliásib fiának szobájához, s bemenvén abba, kenyeret nem evék, sem vizet nem ivék, mert gyászol vala a rabságból hazajöttek vétke miatt.

7 És meghirdeték Júdában és Jeruzsálemben mindazoknak, akik a rabságból hazajöttek, hogy Jeruzsálembe gyűljenek.

8 Valaki pedig el nem jön harmadnapra a fejedelmek és vének tanácsa szerint, adassék minden vagyona a templomnak, és ő maga vettessék ki a rabságból hazajötteknek gyülekezetéből.

9 Összegyűlének azért Júdának és Benjáminnak minden férfiai harmadnapra Jeruzsálembe a kilencedik hóban, e hó huszadik napján, és leüle az egész nép az Isten házának piacán, aggódván e dolog és az esőzések miatt. Ezsd 3,1; Neh 8,1; 1Sám 12,18

10 Ekkor fölkele Ezsdrás, a pap, és monda nékik: Ti vétkeztetek, hogy idegen feleségeket vettetek magatoknak, hogy ezzel is többítenétek Izráel vétkét. Ezsd 9,6; 5Móz 7,3

11 Annak okáért tegyetek vallást az Úr előtt, atyáitoknak Istene előtt, és cselekedjetek az ő akarata szerint, elkülönítvén magatokat e föld népeitől és az idegen feleségektől!

12 És felele az egész gyülekezet, és monda fennszóval: Ekképpen, a te beszéded szerint kell minékünk cselekednünk.

13 De e nép igen sok, és az esős idő miatt kívül nem állhatunk. Annak felette ez nem egy-, sem nem kétnapi munka, mert sokan vagyunk, akik vétkeztünk e dologban.

14 Hadd álljanak hát elő fejedelmeink, az egész gyülekezeté, és mindenki, aki idegen feleséget vett magának, városonként jöjjön elő bizonyos időben, s velük a városoknak vénei és bírái, hogy elfordítsuk magunkról a mi Istenünknek e dolog miatt való búsulásának haragját!

15 Csak Jónathán, az Asáhel fia és Jahzéja, a Tikva fia állának fel ez ellen, és Mésullám és Sabbethai, a léviták támogaták őket.

16 És cselekedének ekképpen azok, akik a rabságból hazajöttek. És választa magának Ezsdrás, a pap férfiakat, a családfőket családjuk szerint, s mindnyájuk nevei feljegyeztettek. És összeülének a tizedik hó első napján, hogy nyomozzák e dolgot.

17 És bevégezék azt mindazon férfiakra nézve, akik idegen feleséget vettek vala maguknak, az első hónak első napjáig.

18 Találtatának pedig a papok fiai közül, akik idegen feleségeket vettek vala maguknak: Jésuának, a Jósádák fiának és az ő testvéreinek fiai közül: Maaséja, Eliézer, Járib és Gedálja.

19 És kezüket adák, hogy elbocsátják feleségeiket, és egy kos áldozására ítéltetének vétkükért; 2Krón 30,8; Ez 17,18; 3Móz 5,6; 7,1-7

20 Immér fiai közül pedig: Hanáni és Zebádja;

21 Hárim fiai közül: Maaszéja, Elija, Semája, Jéhiel és Uzzia;

22 Pashur fiai közül: Eljoénaj, Maaszéja, Ismáel, Nethanéel, Józabád és Elásza; Ezsd 2,36-39; Neh 8,4; 10,2-9

23 továbbá a léviták közül: Józabád, Simei és Kélája (az a Kelita), Pethahja, Júda és Eliézer;

24 az énekesek közül pedig: Eliásib s a kapunállók közül: Sallum, Telem és Uri; Ezsd 2,41-42

25 továbbá Izráel népéből: Parós fiai közül: Ramia, Jezija, Malkija, Mijámin, Eleázár, Malkija és Benája;

26 Elám fiai közül: Mattánia, Zakariás, Jéhiel, Abdi, Jerémóth és Élija;

27 Zattu fiai közül: Eljóénai, Eljásib, Mattánia, Jerémóth, Zabád és Aziza;

28 Bébai fiai közül: Jóhanán, Hanánia, Zabbai és Athlai;

29 Báni fiai közül: Mesullám, Mallukh, Adája, Jásub, Seál és Rámóth;

30 Pahath-Moáb fiai közül: Adna, Kelál, Benája, Maaszéja, Mattánia, Besaléel, Binnui és Manassé;

31 a Hárim fiai pedig: Eliézer, Jissija, Malkija, Semája, Simeon,

32 Benjámin, Mallukh, Semarja;

33 Hásum fiai közül: Mattenai, Mattattá, Zabád, Elifélet, Jerémai, Manass, Simei;

34 Báni fiai közül: Maádai, Amrám és Uél,

35 Benája, Bédéja, Keluhu,

36 Vanja, Merémóth, Eliásib,

37 Mattánia, Mattenai és Jaaszái,

38 Báni, Binnui, Simei,

39 Selemia, Náthán és Adája,

40 Makhnadbai, Sásai, Sárai,

41 Azareél, Selemia és Semária,

42 Sallum, Amaria, József;

43 a Nebó fiai közül: Jéiel, Mattithja, Zabád, Zebina, Jaddai, Jóel, Benája.

44 Mindezek idegen feleségeket vettek vala maguknak. És valának e feleségek között olyanok is, akik már fiakat szültek. Neh 13,23

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában