3Mózes

5. fejezet

Folytatás, a bűnért való áldozatról

1 Ha azzal vétkezik valaki, hogy hallotta a káromló beszédet, és bizonyság lehetne, hogy látta vagy tudja, ha meg nem jelenti azt, de hordozza az ő vétségének terhét.

2 Vagy ha valaki illet akármely tisztátalan dolgot, akár tisztátalan vadnak, akár tisztátalan baromnak, akár tisztátalan féregnek holttestét, és nem tud arról, hogy tisztátalanná lesz, és vétkezik.

3 Vagy ha illeti az ember tisztátalanságát, akármi tisztátalanságát, amely tisztátalanná tesz, és nem tudta azt, hanem azután értette meg, hogy vétkezett.

4 Vagy ha valaki hirtelenkedve tesz esküt az ő ajkaival rosszra vagy jóra, vagy akármi az, amire hirtelenkedve esküszik az ember, ha nem tudott arról, de azután megértette, hogy azok közül valamelyikben vétkezett.

5 Akkor, mivelhogy vétkezett ezek közül valamelyikben, vallja meg, hogy mi az, amiben bűnössé lett!

6 És vigyen az ő vétkéért az Úrnak az ő bűnéért, amelyet elkövetett, egy nőstény bárányt vagy kecskét a nyájból bűnért való áldozatul! Ekképpen szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért!

7 Ha pedig nincsen egy bárányhoz való módja, vigyen az ő vétkéért való áldozatra két gerlicét vagy két galambfiat az Úrnak, az egyiket bűnért való áldozatul, a másikat egészen égő áldozatul!

8 És vigye azokat a paphoz, az pedig áldozza meg először azt, amely bűnért való áldozat, és tekerje ki annak fejét nyakcsigájánál úgy, hogy el ne szakassza!

9 És hintsen a bűnért való áldozat véréből az oltár oldalára, a többi vért pedig nyomják ki az oltár aljára! Bűnért való áldozat ez.

10 A másikat készítse el egészen égő áldozatul úgy, amint szokás! Ekképpen szerez néki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett, és megbocsáttatik néki. 3Móz 1,15

11 Ha pedig nincs módja két gerlicéhez vagy két galambfihoz sem, vigyen áldozatul az, aki vétkezett, egy efa lánglisztnek tizedrészét bűnért való áldozatul! Ne tegyen ahhoz olajat, és ne adjon ahhoz tömjént, mert bűnért való áldozat ez.

12 És vigye azt a paphoz, és markolja ki abból a pap teli marokkal az emlékeztető részét, és füstölögtesse el az oltáron az Úrnak tűzáldozataival! Bűnért való áldozat az.

13 Így szerezzen néki engesztelést a pap az ő bűnéért, amelyet elkövetett valamivel ama bűnök közül, és megbocsáttatik néki. És legyen a papé, mint az ételáldozat! 3Móz 2,1-3

Vétekért való áldozat törvénye

14 Azután szóla az Úr Mózesnek, mondván:

15 Ha valaki hűtlenséget követ el, és tévedésből vétkesen elvesz az Úrnak szentelt dolgokból, vigyen az ő vétkéért való áldozatot az Úrnak, egy ép kost a nyájból, amint te becsülöd ezüst siklusokban a szent siklus szerint vétekért való áldozatul! 2Móz 30,13

16 És amit vétkesen elvett a szent dologból, azt fizesse meg, és tegye hozzá az ötödrészét, és adja azt a papnak! Így szerez néki engesztelést a pap a vétekért való áldozat kosával, és megbocsáttatik néki.

17 Hogyha vétkezik valaki, és cselekszik valamit az Úrnak valamely parancsolata ellen, amit nem kell cselekedni, ha nem tudta is, vétkessé lesz, és hordozza az ő vétségének terhét.

18 Vigyen azért a nyájból egy ép kost a paphoz a te becslésed szerint bűnért való áldozatul, és szerezzen néki engesztelést a pap az ő tévedéséért, amellyel tudatlanságból tévedett, és megbocsáttatik néki.

19 Bűnért való áldozat ez, mivelhogy bűnt követett el az Úr ellen.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában