Nehémiás

3. fejezet

A jeruzsálemi kőfal építésének leírása

1 És fölkele Eliásib, a főpap és atyjafiai, a papok, és építék a Juhok kapuját. Ők szentelék meg azt, és állíták fel annak ajtait. Építék pedig a kőfalat a Meáh-toronyig, amelyet megszentelének, s azután Hanánel tornyáig. Jn 5,2; Jer 31,38; Zak 14,10

2 És őmellette építének a jerikóbeliek, ezek mellett pedig épített Zakkur, az Imri fia. Ezsd 2,34

3 A Halaknak kapuját pedig építék a Hasszenáa fiai, ők gerendázák be azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait. Ezsd 2,35; Neh 12,39; 2Krón 33,14; Sof 1,10

4 Mellettük javítgatá a kőfalat Merémóth, Uriásnak, a Hakkós fiának fia, mellette pedig javítgatott Mesullám, Berekiásnak, a Mesézabéel fiának a fia, és őmellette javítgatott Sádók, Baána fia. Ezsd 2,61; Neh 6,18; 1Krón 3,19

5 Ezek mellett pedig javítgatának a tékoabeliek, akiknek előkelői azonban nem hajták nyakukat az ő Uruk munkájának jármába. Jer 27,11.12

6 Az óváros kapuját pedig javítgaták Jójada, a Pászéah fia és Mesullám, a Beszódia fia. Ők gerendázák be azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait. Neh 12,39

7 És mellettük javítgatott a Gibeonból való Melátia és a Meronothból való Jádón, Gibeonnak és Mispának lakosai a folyóvízen túl való helytartónak hivatala helyéig. 1Krón 27,30

8 Mellettük javítgatott Uzziel, Harhajának fia az ötvösökkel, és őmellette javítgatott Hanánia, a kenetkészítők egyike, és megerősíték Jeruzsálemet mind a széles kőfalig.

9 Mellettük javítgatott Refája, Húr fia, aki a Jeruzsálemhez tartozó tartomány felének fejedelme vala.

10 Mellette javítgatott Jedája, Harumáf fia, és pedig a maga háza ellenében, és mellette javítgatott Hattus, Hasabneja fia. Neh 10,4; 12,2; 9,5

11 A kőfal másik darabját javítgatá Malkija, Hárim fia és Hassub, a Pahath-Moáb fia, és a kemencéknek tornyát. Ezsd 2,6.32

12 És mellettük javítgatott Sallum, Hallóhés fia, aki fejedelme vala a Jeruzsálemhez tartozó tartomány másik felének, ő és az ő leányai.

13 A völgy kapuját javítgaták Hánun és Zánoah lakói, ők építék meg azt, és állíták fel annak ajtait, kapcsait és závárait, és a kőfalból ezer singet a Szemét-kapuig. Neh 11,30; Józs 15,34; Neh 2,13; 12,31

14 A Szemét-kaput pedig javítgatá Malkija, Rékáb fia, Beth-Hakkerem tartományának fejedelme, ő építé meg azt, és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait.

15 És a Forrásnak kapuját javítgatá Sallum, a Kól-Hóze fia, Mispa tartományának fejedelme. Ő építé meg és héjazá be azt, és állítá fel ajtait, kapcsait és závárait, és a Selah-tó kőfalát a király kertje felé mind a grádicsokig,* melyeken a Dávid városából alájőnek. Neh 2,14; 12,37; 11,5; 2Kir 25,4; Jer 39,4; 52,7

16 Őutána javítgata Nehémiás, Azbuk fia, Béth-Sur tartománya felének fejedelme, a Dávid sírjai ellenében való helyig és az újonnan készült tóig és a vitézek házáig. Neh 1,1; 2Krón 11,7; Józs 15,58

17 Őutána javítgatának a léviták: Rehum, Báni fia, aki mellett javítgata Hasábia, Kéila tartománya felének fejedelme, tartománya lakosaival. Neh 9,5; Józs 15,44; 1Sám 23,1; 1Krón 4,19

18 Őutána javítgatának atyjukfiai: Bavvai, a Hénadád fia, Kéila tartománya másik felének fejedelme.

19 Javítgatá pedig őmellette Ézer, Jésuának fia, Mispa fejedelme, a kőfal egy másik darabját a szegleten levő fegyveresház felmenetelének ellenében.

20 Őutána Bárukh, Zakkai fia javítgatá buzgósággal a kőfal egy másik darabját a szeglettől fogva Eliásib főpap házának ajtajáig. Ezsd 2,9

21 Őutána javítgata Merémóth, Uriásnak fia, aki Hakkós fia vala, egy másik darabot Eliásib házának ajtajától Eliásib házának végéig. Ezsd 8,33

22 Őutána javítgatának a papok, a környék férfiai.

23 Ezek után javítgata Benjámin és Hassub, az ő házuk ellenében, utánuk pedig javítgata Azariás, Maaséja fia – aki Ananiás fia vala – az ő háza mellett.

24 Őutánuk javítgata Binnui, a Hénadád fia egy másik darabot Azáriás házától mind a zugig és szegletig. Neh 10,9

25 Továbbá Palál, az Uzai fia, a szegletnek és a felső toronynak ellenében, mely a király házából a tömlöc udvaránál emelkedik ki. Utána pedig Pedája, a Parós fia. Jer 32,2.8.12; 33,1; 37,21; 38,6.13.28; 39,14; Ezsd 2,3

26 (A léviták szolgái pedig laknak vala az Ófelben, a Vizek kapujának ellenéig napkelet felé és a kiemelkedő torony ellenéig.) Neh 8,1.3.16; 2Krón 33,14

27 Őutána javítgatának a tékoabeliek egy másik darabot a kiemelkedő nagy toronynak ellenétől fogva az Ófel kőfaláig.

28 A Lovak kapuján felül javítgatának a papok, ki-ki az ő házának ellenében. Jer 31,40

29 Utánuk javítgata Sádók, Immér fia az ő háza ellenében, és őutána javítgata Semája, Sekaniás fia, a napkeleti kapu őrizője. Ezsd 2,37; 8,16; 1Krón 26,6

30 Őutána javítgata Hananiás, Selemiás fia és Hánun, Sáláfnak hatodik fia egy másik darabot. Utánuk javítgata Mesullám, Berekiás fia, az ő szobája ellenében. Neh 6,18

31 Utána javítgata Malkija, az ötvösök egyike, a léviták szolgáinak és a kereskedőknek házáig, a törvénytevő ház kapujának ellenében, a szegletnek hágójáig.

32 A szeglet hágója és a Juhok kapuja között pedig javítgatának az ötvösök és a kereskedők.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában