1Krónika

26. fejezet

Az ajtónállók elrendezése

1 Az ajtónállók rendje ez: A kóriták közül Meselémiás, a Kóré fia, aki az Asáf fiai közül való volt. 2Krón 35,15; 1Krón 25,1

2 A Meselémiás fiai közül elsőszülött Zekária, Jédiáel második, Zebádia harmadik és Játniel negyedik,

3 Elám ötödik, Jóhanán hatodik, Eljehoénai hetedik.

4 Obed-Edom fiai közül: Semája elsőszülött, Józabád második, Jóah harmadik, Sákár negyedik, Nétanéel ötödik,

5 Ammiel hatodik, Issakhár hetedik, Pehullétai nyolcadik, mert az Isten megáldotta vala őt.

6 Az ő fiának, Semájának is születtek fiai, akik családjukban uralkodtak, mert erős vitézek valának.

7 Semája fiai: Othni, Refáel, Obed, Elzabád, kinek testvérei igen erős férfiak valának, Elihu és Sémákiás.

8 Ezek mindnyájan Obed-Edom fiai közül valók. Mind ő maguk, mind fiaik és testvéreik derék férfiak valának, erősek a szolgálatra. Hatvanketten Obed-Edomtól valók.

9 Meselémiásnak is fiai és testvérei tizennyolcan erős férfiak valának.

10 Hósának is, a Mérári fiai közül, valának fiai, kik között Simri volt a fő, nem mintha elsőszülött volna, hanem mivel az ő atyja őt akará választani főnek;

11 Hilkiás a második, Tebáliás a harmadik, Zekária negyedik. Mindnyájan a Hósa fiai és testvérei, tizenhárman.

12 Ezek között osztaték el az ajtónállás tiszte a főemberek által, hogy az ő atyjukfiaival együtt vigyáznának és szolgálnának az Úr házában.

13 És sorsot vetének kicsiny és nagy egyaránt az ő családjaik szerint mindenik kapura. 1Krón 24,31; 25,8

14 És esék a napkelet felé való kapunak őrizete sors szerint Selémiásra. Zekáriára pedig, az ő fiára, aki bölcs tanácsadó vala, mikor sorsot vetének, esék az északi kapu sors szerint.

15 Obed-Edomnak a déli kapu, az ő fiainak pedig a kincstartó ház. 2Krón 25,24

16 Suppimnak és Hósának a napnyugatra való kapu, a Salléketh kapuval együtt a felmenő töltésen, egyik őrizőhely szemben a másikkal.

17 Napkelet felé vala hat lévita, észak felé mindennapra négy, délre is mindennapra négy, a kincstartó háznál kettő-kettő.

18 A külső részen napnyugat felé: négy a felmenő töltésen, kettő a külső rész felé.

19 Ezek az ajtónállók csoportjai a kóriták és méráriták közül.

A kincstartók elrendezése

20 A léviták közül: Ahija volt az Isten háza kincsének és az Istennek szentelt kincsnek fő gondviselője. 1Kir 7,51

21 A Lahdán fiai, gersoniták fiai Lahdántól, a Lahdán családfői, gersonita Jéhiéli.

22 Jéhiéli fiai: Zétám és Joel az ő testvére, akik az Úr háza kincseinek valának gondviselői. 1Krón 29,8

23 Az Amrám, Ishár, Hebron és Aziel nemzetségéből valók is.

24 Sébuel pedig Gersonnak, a Mózes fiának fia a kincs fő gondviselője volt.

25 Az ő atyjafiai pedig, Eliézertől valók, ezek: Rehábiás az ő fia, kinek fia Jésáia, kinek fia Jórám, kinek fia Zikri, kinek fia Selómit. 1Krón 23,15-17

26 Ez a Selómit és az ő testvérei valának gondviselői minden megszentelt kincsnek, amelyet Dávid király, a nemzetségek fejedelmei, az ezredesek, századosok és a hadakozó nép fejedelmei szenteltek vala Istennek, 1Krón 22,14.16; 1Krón 29,6-8

27 amelyet a hadban való zsákmányból szenteltek vala az Úr házának építésére, 2Sám 8,11.12

28 és amit csak szentelt Sámuel próféta és Saul, a Kis fia és Abner, a Nér fia és Joáb, a Séruja fia. És bárki szentelt is valamit Istennek, mind Selómitnak és az ő testvéreinek gondviselése alatt volt. 1Sám 9,2; 10,1

A bírák elrendezése

29 Az isháriták közül Kenániás és az ő fiai Izráel külső dolgaival bízattak meg mint tiszttartók és bírák.

30 A hebroniták közül Hasábiás és testvérei igen erős férfiak, ezren és hétszázan valának, akik Izráel népe között a Jordán vizén túl napenyészetre gondviselők voltak az Úr minden dolgában és a király szolgálatában.

31 A hebroniták között Jerija vala a fő (a hebroniták nemzetségeik és családjaik szerint megkerestetének a Dávid királyságának negyvenedik esztendejében, és találtak bátor férfiakat Gileád-Jaézerben).

32 És az ő atyjafiai, erős férfiak, kétezer-hétszázan valának családfők, akiket Dávid király gondviselőkké tett a rúbenitákon és gáditákon és Manassé fél nemzetségén, mind az Istennek, mind a királynak minden dolgaiban.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában