Dániel

6. fejezet

Dániel az oroszlánok vermében

1 Tetszék Dáriusnak, és rendele a birodalom fölé százhúsz tiszttartót, hogy az egész birodalomban legyenek.

2 És azok fölé három igazgatót, akik közül egy vala Dániel, hogy a tiszttartók nékik adjanak számot, és a királynak semmi károsodása ne legyen. Dán 2,48; 5,29

3 Akkor ez a Dániel felülhaladá az igazgatókat és a tiszttartókat, mivelhogy rendkívüli lélek volt benne, úgyhogy a király őt szándékozék tenni az egész birodalom fölé.

4 Akkor az igazgatók és tiszttartók igyekvének okot találni Dániel ellen a birodalom dolgai miatt. De semmi okot vagy vétket nem találhatának, mert hűséges volt, és semmi fogyatkozás, sem vétek nem találtaték benne.

5 Akkor mondák azok a férfiak: Nem találunk ebben a Dánielben semmi okot, hacsak nem találhatunk ellene valamit az ő Istenének törvényében.

6 Akkor azok az igazgatók és tiszttartók berohantak a királyhoz, és így szólának: Dárius király, örökké élj!

7 Tanácsot tartottak az ország összes igazgatói: a helytartók, fejedelmek, tanácsosok és a kormányzók, hogy királyi végzés hozassék, és erős tilalom adassék, hogyha valaki harminc napig kér valamit valamely istentől vagy embertől, tekívüled, oh, király, vettessék az oroszlánok vermébe.

8 Most azért, oh, király, erősítsd meg e tilalmat, és add ki írásban, hogy meg ne változtassék a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint. Eszt 1,19; 8,8

9 Annak okáért Dárius király adott írást és tilalmat.

10 Dániel pedig, amint megtudta, hogy megíratott az írás, beméne az ő házába, és az ő felső termének ablakai nyitva valának Jeruzsálem felé. És háromszor napjában térdeire esék, könyörge és dicséretet tőn az ő Istene előtt, amiként azelőtt cselekszik vala. 1Kir 8,44.48; Zsolt 55,18

11 Akkor azok a férfiak berohantak, és megtalálák Dánielt, amint könyörge és esedezék az ő Istene előtt.

12 Ekkor bemenének, és mondák a királynak a király tilalma felől: Nem megírtad-é a tilalmat, hogyha valaki kér valamit valamely istentől vagy embertől harminc napig, tekívüled, oh, király, vettessék az oroszlánok vermébe? Felele a király és monda: Áll a szó a médek és perzsák vissza nem vonható törvénye szerint.

13 Erre felelének, és mondák a királynak: Dániel, aki a júdabeli foglyok fiai közül való, nem becsül téged, oh, király, sem a tilalmat, amit megírtál, hanem háromszor napjában elkönyörgi könyörgését. Dán 1,6

14 Akkor a király, amint hallotta ezt, igen restelkedék amiatt, és szíve szerint azon volt, hogy Dánielt megszabadítsa, és napnyugotig törekedék őt megmenteni.

15 Erre azok a férfiak berohantak a királyhoz, és mondák a királynak: Tudd meg, király, hogy ez a médek és perzsák törvénye, hogy semmi tilalom vagy végzés, amelyet a király rendel, meg ne változtassék!

16 Erre szóla a király, és előhozák Dánielt, és veték az oroszlánok vermébe. Szóla a király, és mondá Dánielnek: A te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, ő szabadítson meg téged!

17 És hozának egy követ, és oda tevék a verem szájára, és megpecsétlé a király az ő gyűrűjével és az ő főembereinek gyűrűivel, hogy semmi meg ne változtassék Dánielre nézve.

18 Erre eltávozék a király az ő palotájába, és étlen tölté az éjszakát, és vigasságtevő szerszámokat sem hozata eléje. Kerülte őt az álom.

19 Hajnalban a király azonnal felkele még szürkületkor, és sietve az oroszlánok verméhez méne.

20 És mikor közel ére a veremhez, szomorú szóval kiálta Dánielnek. Szóla a király, és monda Dánielnek: Dániel! Az élő Istennek szolgája, a te Istened, akinek te szüntelen szolgálsz, meg tudott-é szabadítani téged az oroszlánoktól?

21 Akkor Dániel szóla a királynak: Király, örökké élj!

22 Az én Istenem elbocsátá az ő angyalát, és bezárá az oroszlánok száját, és nem árthattak nékem. Mert ártatlannak találtattam őelőtte, és teelőtted sem követtem el, oh, király, semmi vétket. Dán 3,28

23 Akkor a király igen örvende, és Dánielt kihozatá a veremből. És kivevék Dánielt a veremből, és semmi sérelem nem találtaték őrajta, mert hitt az ő Istenében. Jób 5,23

24 És parancsola a király, és előhozák azokat a férfiakat, akik Dánielt vádolák, és az oroszlánok vermébe vettetének mind ők, mind fiaik és feleségeik. És még a verem fenekére sem jutának, amikor rájuk rontának az oroszlánok, és minden csontjukat összezúzták.

25 Akkor Dárius király íra minden népnek, nemzetnek és nyelvnek, akik az egész földön lakozának: Békességtek bőséges legyen!

26 Éntőlem adatott ez a végzés, hogy az én birodalmamnak minden országában féljék és rettegjék a Dániel Istenét. Mert ő az élő Isten, és örökké megmarad, és az ő országa meg nem romol, és uralkodása mindvégig megtart, Dán 3,29.31-33

27 aki megment és megszabadít, jeleket és csodákat cselekszik mennyen és földön, aki megszabadította Dánielt az oroszlánok hatalmából.

28 És ennek a Dánielnek jó szerencsés lőn dolga a Dárius országában és a perzsa Círus országában. Ezsd 1,1

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában