Ezsdrás

4. fejezet

Akadályok az építkezésben, a zsidók ellen emelt vádak

1 Mikor pedig meghallák Júda és Benjámin ellenségei, hogy akik a fogságból visszatértek, templomot építenek az Úrnak, Izráel Istenének, Ezsd 1,5

2 menének Zorobábelhez és a családfőkhöz, s mondának nékik: Hadd építsünk együtt veletek, mert miképpen ti, úgy mi is a ti Isteneteket keressük, s néki áldozunk Esárhaddon, Asszíria királyának idejétől fogva, aki idehozott fel minket. 2Kir 17,24-33; 19,37; Ésa 37,38

3 És monda nékik Zorobábel és Jésua és Izráel családjainak többi fői: Nem veletek együtt kell nékünk házat építeni a mi Istenünknek, hanem mi magunk fogunk építeni az Úrnak, Izráel Istenének, amiképpen megparancsolta nékünk a király, Círus, Perzsia királya. Ezsd 1,1-3

4 És igyekezék e tartomány népe megkötni Júda népének kezeit és elrémíteni azt az építéstől

5 és felbérelni ellene tanácsosokat, hogy semmivé tegyék szándékát Círusnak, Perzsia királyának egész idejében Dárius perzsa király uralkodásáig.

6 És Ahasvérus uralkodásakor, uralkodásának kezdetén, vádolást írának Júda és Jeruzsálem lakói ellen. Eszt 1,1

7 Artaxerxes napjaiban pedig Bislám, Mithredathes és Tábeél s ennek többi társai írtak vala Artaxerxeshez, a perzsiai királyhoz, s e levelet arám betűkkel írták, mely azután arám nyelvre fordíttatott át.

8 Rehum, a helytartó és Simsai, a kancellár írának egy levelet Jeruzsálem ellen Artaxerxes királyhoz ekképpen.

9 Írának pedig ekkor Rehum, a helytartó és Simsai, a kancellár és ezeknek többi társaik: a dineusok, afársatakeusok, tarpeleusok, afárseusok, arkeveusok, babilóniabeliek, susánkeusok, dehaveusok és a hélameusok

10 és a többi népek, akiket a nagy és dicsőséges Asznapár vitt el, és tett lakosokká Samária városában és a többi városokban, melyek a folyóvízen túl vannak és a többi. 2Kir 17,24

11 Ez mása a levélnek, melyet hozzá, Artaxerxes királyhoz küldének: „A te szolgáid, a folyóvízen túl lévő férfiak és a többi.

12 Tudtára legyen a királynak, hogy a zsidók, akik feljöttek tőled, megérkezének hozzánk Jeruzsálembe. A visszavonó és gonosz várost építik, a kőfalakat készítik, s a fundamentumokat javítgatják.

13 Mostan tudtára légyen a királynak, hogy ha ez a város megépíttetik, s a kőfalak elkészülnek, adót, rovást és úti vámot nem fognak fizetni, s a királyok jövedelmét megkárosítják.

14 Mostan, mivel a palota savával sózunk, s éppen ezért a király kárát nem illik elnéznünk, ez okért küldjük e levelet, és tudatjuk a királlyal,

15 hogy nézzen utána valaki atyáid történeteinek könyvében, és meg fogod találni a történetek könyvében, és megtudod, hogy e város visszavonó és királyokat és tartományokat megkárosító város volt, s hogy eleitől fogva lázadások történtek abban, ezért pusztíttatott is el e város. 2Krón 36,13

16 Tudatjuk mi a királlyal, hogy ha ez a város megépülend, és a kőfalak elkészülnek, ennek miatta birtokod a folyóvízen túl nem lészen.”

17 A király választ küldött Rehumnak, a helytartónak és Simsainak, a kancellárnak és többi társaiknak, akik Samariában laknak vala, és minden folyóvízen túl lakozóknak: „Békesség és a többi.

18 A levél, melyet hozzánk küldtetek, világosan felolvastatott előttem.

19 És megparancsolám, hogy nézzenek utána, és úgy találák, hogy ez a város eleitől fogva királyok ellen támadó volt, és hogy pártütés és lázadás történt vala benne,

20 és hogy hatalmas királyok voltak Jeruzsálemben, és uralkodtak minden a folyóvízen túl lakókon, és adó, rovás és úti vám fizettetett nékik.

21 Mostan azért parancsoljátok meg, hogy akadályozzák meg a férfiakat, s e város ne építtessék addig, míg tőlem parancsolat nem jövend!

22 És meglássátok, hogy ebben valami mulasztást el ne kövessetek, hogy ne nevekedjék a veszedelem a királyok megkárosítására!”

23 Mihelyt Artaxerxes király levelének mása felolvastaték Rehum és Simsai, a kancellár és társaik előtt, menének nagy hamarsággal Jeruzsálembe a zsidókhoz, és megakadályozák őket erővel és hatalommal.

24 Akkor megszűnék az Úr házának építése, mely Jeruzsálemben van, és szünetelt Dárius, Perzsia királya uralkodásának második esztendejéig. Zak 1,1-16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában