Ésaiás

66. fejezet

Képmutatók büntetése

1 Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya. Minő ház az, amelyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye? 1Kir 8,27; Mt 5,34.35; ApCsel 7,49; 17,24; Jel 21,22

2 Hiszen mindezeket kezem csinálta, így álltak elő mindezek – így szól az Úr. Hanem erre tekintek én, aki szegény és megtörött lelkű, és aki beszédemet rettegi. Zsolt 34,19; Jel 4,11

3 Aki bikát öl, embert üt agyon, aki juhval áldozik, az ebet öl, aki ételáldozattal jő, disznóvért hoz elém, aki tömjént gyújt, bálványt imád. Miként ők így választák útjaikat, és lelkük utálatosságaikban gyönyörködött, Zsolt 50,8-11; Ám 5,21-24; Mt 7,6; 2Pt 2,22

4 akképpen választom én is az ő megcsúfolásukat, és rájuk hozom, amitől félnek. Mivel hívtam, és senki nem felelt, szóltam, és nem hallották, és a gonoszt cselekedték szemeim előtt, s amit nem szerettem, azt választák. Ésa 65,12

Az új Jeruzsálem, a legtávolabbi pogányok és az utolsó ítélet

5 Halljátok az Úrnak beszédét, akik rettegtek az ő beszédére! Így szólnak testvéreitek, akik titeket gyűlölnek, nevemért eltaszítanak: Jelenjék meg az Úrnak dicsősége, hogy lássuk örömötöket! De ők megszégyenülnek. Ésa 5,19

6 Halld! Zúgás a város felől, hah! a templom felől, hah! az Úr, aki megfizet ellenségeinek. Ésa 65,11.12

7 Mielőtt vajúdott volna, szült, mielőtt fájdalom jött rá, fiút hozott világra.

8 Ki hallott olyat, mint ez, ki látott hasonló dolgokat? Hát egy ország egy nap jön-é világra, és egy nép egyszerre születik-é? Mert vajúdott, és meg is szülé Sion az ő fiait.

9 Hát én csak megindítsam és ne vigyem véghez a szülést? – szól az Úr. Vagy én, aki születek, bezárjam-é a méhet? – így szól Istened.

10 Örüljetek Jeruzsálemmel, és örvendjetek fölötte mind, akik őt szeretitek! Vigadjatok vele örvendezéssel mindnyájan, akik gyászoltatok miatta! Zsolt 137,5

11 Hogy szopjatok, és megelégedjetek megvigasztaltatásának emlőjén, hogy igyatok, és örvendjetek dicsőségének bőségén! Ésa 60,5; 61,6

12 Mivel így szól az Úr: Ímé, kiterjesztem rá a békességet, mint egy folyóvizet, és mint kiáradott patakot a népek dicsőségét, hogy szopjátok. Ölben fognak hordozni, és térdeiken cirógatnak titeket. Ésa 60,4.16

13 Mint férfit, akit anyja vigasztal, akként vigasztallak titeket én, és Jeruzsálemben vesztek vigasztalást. Ésa 49,15

14 Meglátjátok, és örül szívetek, csontjaitok, mint a zöld fű, virágoznak, és megismerik az Úr kezét az ő szolgáin, és haragját ellenségei fölött. Jób 21,24; Péld 15,30

15 Mert ímé, az Úr eljő tűzben, s mint forgószél, az ő szekerei, hogy megfizesse búsulásában az ő haragját, és megfeddését sebesen égő lánggal. Ésa 29,6; 30,30; Zsolt 50,3

16 Mert az Úr tűzzel ítél, és kardjával minden testet, és sokan lesznek az Úrtól megöltek.

17 Akik magukat megszentelik, és mossák a bálvány kertekért, egy pap mögött, a középen, akik disznóhúst esznek, és férget és egeret, együtt pusztulnak el mind – mondja az Úr. 3Móz 11,4.7; Ésa 65,3-7

18 És én cselekedeteiteket és gondolataitokat megbüntetem. Eljő az idő, hogy minden népeket és nyelveket egybegyűjtsek, hogy eljövén, meglássák az én dicsőségemet. Dán 3,31-33; Ésa 59,19; 60,2

19 És teszek köztük jelt, és küldök közülük megszabadultakat a népekhez Tarsisba, Pulba és Ludba, az íjászokhoz Tubálhoz és Jávánhoz, a messze szigetekbe, amelyek rólam nem hallottak, és nem látták dicsőségemet, és hirdetik dicsőségemet a népek között. 2Móz 10,2

20 És elhozzák minden testvéreiteket minden népek közül ajándékul az Úrnak lovakon, szekereken, hintókban, öszvéreken és tevéken szentségemnek hegyére Jeruzsálembe – így szól az Úr –, amint hozzák Izráelnek fiai az ajándékot tiszta edényben az Úrnak házába.

21 És ezek közül is választok a papok közé, a léviták közé – így szól az Úr. Ésa 61,6

22 Mert mint az új egek és az új föld, amelyeket én teremtek, megállnak énelőttem – szól az Úr –, azonképpen megáll a ti magvatok és nevetek. Ésa 65,17

23 És lesz, hogy hónapról hónapra és szombatról szombatra eljő minden test engem imádni – szól az Úr. Ésa 2,2-4

24 És kimenvén, látni fogják azoknak holttesteit, akik ellenem vétkeztek, mert az ő férgük meg nem hal, és tüzük el nem aluszik, és minden test előtt borzadásul lesznek. Ésa 65,5.7; Mk 9,43.44; Jer 4,4; Jóel 3,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában