JÁNOS EVANGYÉLIOMA

6. fejezet

Jézus ötezer férfit megvendégel

1 Ezek után elméne Jézus a galileai tengeren, a Tiberiáson túl.

2 És nagy sokaság követé őt, mivelhogy látják vala az ő csodatételeit, amelyeket cselekszik vala a betegeken.

3 Felméne pedig Jézus a hegyre, és leüle ott a tanítványaival.

4 Közel vala pedig húsvét, a zsidók ünnepe. 2Móz 12,18; 3Móz 23,5; 4Móz 28,16; 5Móz 16,1

5 Mikor azért felemelé Jézus a szemeit, és látá, hogy nagy sokaság jő hozzá, monda Filepnek: Honnan vegyünk kenyeret, hogy ehessenek ezek? Mt 14,15; Mk 6,36; Lk 9,12

6 Ezt pedig azért mondá, hogy próbára tegye őt, mert ő maga tudta, mit akar vala cselekedni.

7 Felele néki Filep: Kétszáz dénár árú kenyér nem elég ezeknek, hogy mindenikük kapjon valami keveset.

8 Monda néki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére:

9 Van itt egy gyermek, akinek van öt árpakenyere és két hala, de mi az ennyinek? 2Kir 4,43

10 Jézus pedig monda: Ültessétek le az embereket! Nagy fű vala pedig azon a helyen. Leülének azért a férfiak, szám szerint mintegy ötezren.

11 Jézus pedig vevé a kenyereket, és hálát adván, adta a tanítványoknak, a tanítványok pedig a leülteknek; hasonlóképpen a halakból is, amennyit akarnak vala.

12 Amint pedig betelének, monda az ő tanítványainak: Szedjétek össze a megmaradt darabokat, hogy semmi el ne vesszen!

13 Összeszedék azért, és megtöltének tizenkét kosarat az öt árpakenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak vala az evők után.

14 Az emberek azért látva a jelt, amelyet Jézus tőn, mondának: Bizonnyal ez ama próféta, aki eljövendő vala a világra. Jn 4,19; 7,40; Lk 7,16

15 Jézus azért, amint észrevevé, hogy jőni akarnak, és őt elragadni, hogy királlyá tegyék, ismét elvonula egymaga a hegyre.

Jézus a tengeren jár

16 Mikor pedig esteledék, lemenének az ő tanítványai a tengerhez,

17 és beszállva a hajóba, mennek vala a tengeren túl Kapernaumba. És már sötétség volt, és még nem ment vala hozzájuk Jézus.

18 És a tenger a nagy szél fúvása miatt háborog vala.

19 Mikor azért huszonöt vagy harminc futamatnyira beevezének, megláták Jézust, amint jár vala a tengeren, és a hajóhoz közeledik vala, és megrémülének.

20 Ő pedig monda nékik: Én vagyok, ne féljetek!

21 Be akarák azért őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ama földnél vala, amelyre menének.

Jézus arról beszél, hogy ő az élet kenyere

22 Másnap a sokaság, amely a tengeren túl állott vala, látva, hogy nem vala ott más hajó, csak az az egy, amelybe a Jézus tanítványai szállottak, és hogy Jézus nem ment be az ő tanítványaival a hajóba, hanem csak az ő tanítványai mentek el.

23 De jöttek más hajók Tiberiásból közel ahhoz a helyhez, ahol a kenyeret ették, miután hálákat adott az Úr.

24 Mikor azért látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, beszállának ők is a hajókba, és elmenének Kapernaumba, keresvén Jézust.

25 És megtalálván őt a tengeren túl, mondának néki: Mester, mikor jöttél ide?

26 Felele nékik Jézus és monda: Bizony, bizony mondom néktek, nem azért kerestek engem, hogy jeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek ama kenyerekből, és jóllaktatok.

27 Munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az Emberfia ad majd néktek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Jn 6,40.54; Jn 4,14; Jn 5,37; 8,18; Mt 3,17; 17,5; Mk 1,11; 9,7; Lk 3,22; 9,35; 2Pt 1,17

28 Mondának azért néki: Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük?

29 Felele Jézus és monda nékik: Az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. 1Jn 3,23

30 Mondának azért néki: Micsoda jelt mutatsz tehát te, hogy lássuk, és higgyünk néked? Mit művelsz? Mt 12,38; 16,1; Mk 8,11; Lk 11,29; 1Kor 1,22

31 A mi atyáink a mannát ették a pusztában, amint meg van írva: Mennyei kenyeret adott vala enniük. 2Móz 16,4.15

32 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek, nem Mózes adta néktek a mennyei kenyeret, hanem az én Atyám adja majd néktek az igazi mennyei kenyeret.

33 Mert az az Istennek kenyere, amely mennyből száll alá, és életet ad a világnak.

34 Mondának azért néki: Uram, mindenkor add nékünk ezt a kenyeret!

35 Jézus pedig monda nékik: Én vagyok az életnek ama kenyere: aki hozzám jő, semmiképpen meg nem éhezik, és aki hisz bennem, meg nem szomjúhozik soha. Jn 4,14; 7,37

36 De mondám néktek, hogy noha láttatok is engem, még sem hisztek.

37 Minden, amit nékem ad az Atya, énhozzám jő, és azt, aki hozzám jő, semmiképpen ki nem vetem.

38 Mert azért szállottam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Jn 3,13; Jn 5,30; Mt 26,39; Mk 14,36; Lk 22,42

39 Az pedig az Atyának akarata, aki elküldött engem, hogy amit nékem adott, abból semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Jn 10,28; 17,12; 18,9

40 Az pedig annak az akarata, aki elküldött engem, hogy mindaz, aki látja a Fiút, és hisz őbenne, örök élete legyen, és én feltámasszam azt az utolsó napon. Jn 6,47; Jn 3,18.36; 5,24

41 Zúgolódának azért a zsidók őellene, hogy azt mondá: Én vagyok az a kenyér, amely a mennyből szállott alá.

42 És mondának: Nem ez-é Jézus, a József fia, akinek mi ismerjük atyját és anyját? Mi módon mondja hát ez, hogy: A mennyből szállottam alá? Mt 13,55; Mk 6,3; Lk 4,22

43 Felele azért Jézus és monda nékik: Ne zúgolódjatok egymás között!

44 Senki sem jöhet énhozzám, hanem ha az Atya vonja azt, aki elküldött engem, én pedig feltámasztom azt az utolsó napon.

45 Meg van írva a prófétáknál: És mindnyájan Istentől tanítottak lesznek. Valaki azért az Atyától hallott, és tanult, énhozzám jő. Ésa 54,13; Jer 31,33.34

46 Nem hogy az Atyát valaki látta, csak az, aki Istentől van, az látta az Atyát. Jn 1,18; Mt 11,27; Lk 10,22

47 Bizony, bizony mondom néktek: Aki énbennem hisz, örök élete van annak. Jn 6,40

48 Én vagyok az életnek kenyere.

49 A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, és meghaltak. Jn 6,31

50 Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, hogy ki-ki egyék belőle, és meg ne haljon.

51 Én vagyok amaz élő kenyér, amely a mennyből szállott alá, ha valaki eszik e kenyérből, él örökké. És az a kenyér pedig, amelyet én adok, az én testem, amelyet én adok a világ életéért. Jn 3,13

52 Tusakodának azért a zsidók egymás között, mondván: Mi módon adhatja ez nékünk a testét, hogy azt együk?

53 Monda azért nékik Jézus: Bizony, bizony mondom néktek: Ha nem eszitek az Emberfiának testét, és nem isszátok az ő vérét, nincs élet bennetek.

54 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Jn 4,14

55 Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital.

56 Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem lakozik, és én is abban. Jn 15,5

57 Amiként elküldött engem amaz élő Atya, és én az Atya által élek, akként az is, aki engem eszik, él énáltalam.

58 Ez az a kenyér, amely a mennyből szállott alá, nem úgy, amint a ti atyáitok evék a mannát, és meghalának. Aki ezt a kenyeret eszi, él örökké. Jn 3,13

59 Ezeket mondá a zsinagógában, amikor tanít vala Kapernaumban.

60 Sokan azért, akik hallák ezeket az ő tanítványai közül, mondának: Kemény beszéd ez. Ki hallgathatja őt?

61 Tudván pedig Jézus ő magában, hogy emiatt zúgolódnak az ő tanítványai, monda nékik: Titeket ez megbotránkoztat?

62 Hát ha meglátjátok az Emberfiát felszállani oda, ahol elébb vala?! Mk 16,19; Lk 24,51; ApCsel 1,9

63 A lélek az, ami megelevenít, a test nem használ semmit: a beszédek, amelyeket én szólok néktek, lélek és élet. 2Kor 3,6

64 De vannak némelyek közöttetek, akik nem hisznek. Mert eleitől fogva tudta Jézus, kik azok, akik nem hisznek, és ki az, aki elárulja őt. Jn 2,25; Jn 13,11

65 És monda: Azért mondtam néktek, hogy senki sem jöhet énhozzám, hanem ha az én Atyámtól van megadva néki. Jn 6,44

66 Ettől fogva sokan visszavonulának az ő tanítványai közül, és nem járnak vala többé ővele.

Péter vallástétele

67 Monda azért Jézus a tizenkettőnek: Vajon ti is el akartok-é menni?

68 Felele néki Simon Péter: Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van tenálad.

69 És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek Fia. Mt 16,16; Mk 8,29; Lk 9,20

70 Felele nékik Jézus: Nem én választottalak-é ki titeket, a tizenkettőt? És egy közületek ördög.

71 Értette pedig Júdás Iskáriótest, Simon fiát, mert ez akarta őt elárulni, noha egy volt a tizenkettő közül.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában