ZSOLTÁROK KÖNYVE

94. fejezet

Könyörgés Isten népének elnyomói ellen

1 Uram, bosszúállásnak Istene! Bosszúállásnak Istene, jelenj meg! 5Móz 32,35

2 Emelkedjél fel te, földnek bírája, fizess meg a kevélyeknek! 1Móz 18,25

3 A hitetlenek, Uram, meddig még, meddig örvendeznek még a hitetlenek?

4 Piszkolódnak, keményen szólnak, kérkednek mindnyájan a hamisság cselekedői. Zsolt 31,19

5 A te népedet, Uram, tapossák, és nyomorgatják a te örökségedet.

6 Az özvegyet és jövevényt megölik, az árvákat is fojtogatják. Jób 22,9

7 És ezt mondják: Nem látja az Úr, és nem veszi észre a Jákób Istene! Zsolt 10,11.13

8 Eszméljetek ti, bolondok, a nép között! És ti balgatagok, mikor tértek eszetekre? Zsolt 53,2

9 Aki a fület plántálta, avagy nem hall-é? És aki a szemet formálta, avagy nem lát-é? 2Móz 4,11

10 Aki megfeddi a népeket, avagy nem fenyít-é meg? Ő, aki az embert tudományra tanítja.

11 Az Úr tudja az embernek gondolatait, hogy azok hiábavalók. Zsolt 33,15; 1Kor 3,20

12 Boldog ember az, akit te megfeddesz, Uram, és akit megtanítasz a te törvényedre, Zsid 12,6-8

13 hogy nyugalmat adj annak a veszedelem napján, míg megásták a vermet a hitetlennek.

14 Bizony nem veti el az Úr az ő népét, és el nem hagyja az ő örökségét. Ésa 54,10

15 Mert igazságra fordul vissza az ítélet, és utánamennek mind az igaz szívűek.

16 Kicsoda támad fel énmellettem a gonoszok ellen? Kicsoda áll mellém a hamisságcselekedők ellen? Zsolt 27,10

17 Ha az Úr nem lett volna segítségül nékem, már-már ott lakoznék lelkem a csendességben.

18 Mikor azt mondtam: Az én lábam eliszamodott, a te kegyelmed, Uram, megtámogatott engem. Zsolt 73,2

19 Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vigasztalásaid megvidámították az én lelkemet. Zsolt 73,21.23

20 Van-é köze tehozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez törvény színe alatt? Zsolt 5,5-7

21 Egybegyülekeznek az igaznak lelke ellen, és elkárhoztatják az ártatlannak vérét.

22 De kőváram lőn énnékem az Úr, és az én Istenem az én oltalmamnak kősziklája.

23 És visszafordítja reájuk az ő álnokságukat, és az ő gonoszságukkal veszti el őket; elveszti őket az Úr, a mi Istenünk. Zsolt 7,16.17

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában