A ZSIDÓKHOZ ÍRT LEVÉL

4. fejezet

Az Isten népének nyugodalma

1 Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, valaki közületek fogyatkozásban levőnek ne láttassék! Zsid 3,12.19

2 Mert nékünk is hirdettetett az evangélium, miképpen azoknak, de nem használt nékik a hallott beszéd, mivel nem párosították hittel azok, akik hallották. Mk 16,16

3 Mert mi, hívők, bemegyünk a nyugodalomba, miképpen megmondotta: Amint megesküdtem az én haragomban, nem fognak bemenni az én nyugodalmamba. Jóllehet munkáit a világ megalapításától kezdve bevégezte. Zsolt 95,11

4 Mert valahol a hetedik napról ekképpen szólott: És megnyugovék Isten a hetedik napon minden ő cselekedeteitől. 1Móz 2,2

5 És ugyanabban ismét: Nem mennek be az én nyugodalmamba. Zsid 3,11

6 Mivelhogy annak okáért áll az, hogy némelyek bemennek abba, és akiknek először hirdettetett az evangélium, nem mentek be engedetlenség miatt.

7 Ismét határoz egy napot: Ma, szólván Dávid által annyi idő múltán, amint előbb mondva volt. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveiteket! Zsolt 95,7.8

8 Mert ha őket Józsué nyugodalomba helyezte volna, nem szólana azok után más napról.

9 Annak okáért megvan a szombatja az Isten népének.

10 Mert aki bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott cselekedeteitől, amiképpen Isten is a magáéitól. 1Móz 2,2

11 Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék!

12 Mert az Istennek beszéde élő és ható és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. Jer 23,29

13 És nincsen oly teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna előtte, sőt mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Zsolt 139,4.11.12

Krisztus a mi főpapunk

14 Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken: Jézus, az Istennek Fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz! Mk 16,19; Ef 1,20-22; Mt 3,17

15 Mert nem oly főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Lk 22,42-44; Fil 2,7.8; 1Jn 3,5

16 Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül! Jn 16,23.24.27

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában