EZÉKIEL KÖNYVE

16. fejezet

Jeruzsálem hűtlensége, büntetése és újra megtérése

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Add tudtára Jeruzsálemnek az ő utálatosságait,

3 és mondjad: Így szól az Úr Isten Jeruzsálemnek: A te származásod és születésed Kánaán földjéről való, atyád az emoreus, és anyád hitteus asszony.

4 Születésed pedig ilyen volt: amely napon születtél, el nem metszették a köldöködet, és vízzel meg nem mostak, hogy tiszta lennél, sóval sem töröltek meg, sem be nem pólyáltak.

5 Szem meg nem szánt téged, hogy ezekből valamit veled cselekedett volna, könyörülvén rajtad, hanem kivetettek a nyílt mezőre, mert utáltak, amely napon születtél.

6 Ekkor elmenék melletted, és látálak véredben eltapodva, és mondék néked: A te véredben élj! Mondék ismét néked: A te véredben élj!

7 Sok ezrekre szaporítottalak, mint a mezei füvet, és megszaporodál és fölnevekedél és jutál nagy szépségre. Emlőid duzzadának, s szőröd kinőtt vala, de te mezítelen és befedezetlen valál.

8 Ekkor elmenék melletted, és látálak, és ímé, a te korod a szerelem kora vala, és kiterjesztém fölötted szárnyamat, s befedezém mezítelenségedet, és megesküvém néked, s frigyre léptem veled – azt mondja az Úr Isten –, és lől az enyém. Ruth 3,9; 2Móz 19,4-8; 24,8

9 És megmosálak vízzel, és elmosám rólad véredet, és megkenélek olajjal.

10 És felöltöztetélek hímes ruhába, és felsaruztalak borjúfóka bőrrel, s övezélek fehér gyolccsal, s befedélek selyemmel.

11 És felékesítélek ékességekkel, s adtam karpereceket kezeidre és láncot nyakadra. 1Móz 24,22

12 És adtam orrperecet orrodra és függőket füleidre és ékes koronát fejedre.

13 És felékesítéd magadat arannyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs és selyem és hímes ruha. Lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépülél felette igen, s királyságra jutál. 2Sám 7,8-9

14 És kiméne híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes vala az ékességeim által, amelyeket reád tettem – azt mondja az Úr Isten. 1Kir 10,23-25; JSir 1,1

15 De elbízád magadat szépségedben, és paráznává lőn híred szerint, elárasztál paráznaságaiddal minden melletted elmenőt, legyen kedve szerint. Jer 2,20-23

16 És vevél a te ruháidból, s csinálál magadnak magaslatokat különböző színnel borítva, s paráználkodál azokon. Ilyen még nem volt, és nem is lesz. 2Kir 21,9

17 És vevéd a te ékességidet az én aranyomból és ezüstömből, melyeket néked adtam, és csináltál magadnak férfiú képeket, és azokkal paráználkodál.

18 És vevéd hímes ruháidat, és befedezéd azokat, és olajomat és füstölőszeremet vetéd eléjük. Ez 7,20

19 És az én eledelemet, melyet néked adtam – lángliszttel és olajjal és mézzel etettelek vala –, őeléjük rakád kedves illatul. Így lőn – ezt mondja az Úr Isten. Hós 2,4; Jer 44,16-19

20 És vevéd a te fiaidat és leányaidat, kiket nékem szültél vala, és megáldozád őket azoknak eledelül. Avagy nem volt-é már elég paráznaságodból, 2Kir 21,6

21 hogy megölted fiaimat is, és odaadád őket, midőn tűzben nékik áldozád? Ez 20,26; Zsolt 106,37.38

22 És minden utálatosságaidban és paráznaságaidban meg nem emlékeztél a te ifjúságod napjairól, mikor mezítelen és befedezetlen valál, véredben eltapodva voltál.

23 És lőn minden gonoszságod után (Jaj, jaj, néked! – azt mondja az Úr Isten),

24 építél magadnak tetőt, és csináltál magaslatot minden utcán. 1Kir 14,23.24; Ésa 57,7

25 És minden keresztútnál megépítéd magaslatodat, s utálatossá tevéd szépségedet, és kétfelé vetéd lábaidat minden melletted elmenőnek, és sokasítád paráznaságodat.

26 És paráználkodál Egyiptom fiaival, szomszédiddal, a nagytestűekkel, és sokasítád paráznaságodat, hogy engem ingerelj.

27 És ímé, kinyújtottam kezemet ellened, s megkisebbítém rendelt részedet, és adálak téged a te gyűlölőidnek, a filiszteusok leányainak csúfolásukra, akik átallák fajtalan utadat. Hós 2,9

28 S Asszíria fiaival is paráználkodál, mert meg nem elégedél. Paráználkodál velük, és még sem elégedél meg.

29 És sokasítád paráznaságodat a kalmárok földje, Káldea felé, de még ezzel sem elégedél meg. Ez 17,4

30 Mily gyenge a szíved – azt mondja az Úr Isten –, hogy mindezeket cselekedted, egy rakoncátlan rima* cselekedeteit!

31 Hogy állítál magadnak fedelet minden keresztúton, és magaslatokat csinálál minden utcán, de nem voltál olyan, mint a rima, kicsibe véve a bért.

32 Te házasságtörő asszony! Férje helyett idegeneket fogad el!

33 Minden rimának bért adnak, te pedig magad adtad ajándékidat minden szeretődnek, így megvásárlád őket, hogy bemenjenek hozzád mindenfelől paráznaságidért.

34 És lőn különbség közted és más asszonyok közt paráznaságaidban: mert utánad nem jártak a paráznák, te adál bért nékik, és bért ők nem adának néked, így lőn különbséged.

35 Azért te, rima, halld meg az Úr beszédét! Ésa 1,21; Hós 2,1

36 Így szól az Úr Isten: Amiatt, hogy eláradt gyalázatod, és föl van takarva mezítelenséged a te szeretőiddel való paráznaságaidban, és minden utálatos bálványaid miatt és fiaid vére miatt, kiket azoknak adtál,

37 ez okáért, ímé, egybegyűjtöm minden szeretődet, kiknek kedves valál, és mindazokat, akiket szerettél, együtt azokkal, akiket gyűlöltél, és egybegyűjtöm őket ellened mindenfelől, és föltakarom mezítelenségedet előttük, hogy lássák minden te mezítelenségedet. Ésa 47,3; Jer 13,26.27

38 És megítéllek téged a házasságtörő és vért ontó asszonyok ítéletével, és véredet kiontatom búsulásomban és féltő szerelmemben. 3Móz 20,10; 5Móz 22,22

39 És adlak téged kezükbe, és leszakítják tetődet, és lerontják magaslataidat, és lehúzzák rólad ruháidat, és elveszik ékességeidet, és hagynak mezítelenül s ruhátlanul. Hós 2,8; JSir 1,22; 2,21.22

40 És összehoznak gyűlést ellened, és megköveznek, és összevagdalnak fegyvereikkel.

41 És megégetik házaidat tűzzel, és ítéletet cselekesznek rajtad sok asszony szeme láttára, és megszüntetem paráznaságodat, és bért sem adsz többé. Jer 52,13.14

42 És megnyugotom búsulásomat rajtad, hogy eltávozzék féltő szerelmem tetőled, s megnyugszom, és többé nem haragszom. Ésa 4,3.4

43 Mivelhogy meg nem emlékeztél ifjúságod napjairól, és ingerlettél engem mindezekkel, azért ímé, én is fejedhez verem utadat – ezt mondja az Úr Isten –, és többé nem cselekszed a fajtalanságot minden utálatosságod mellett.

44 Ímé, valaki közmondással él, rólad veszi azt, mondván: Aminémű az anya, olyan a leánya is.

45 Anyád leánya vagy te, aki megutálta férjét s fiait, és öcséidnek nénje vagy, akik megutálták férjeiket és fiaikat. Anyátok hitteus asszony, és atyátok emoreus. Hós 2,3

46 És a te nénéd Samaria vala, ő és leányai, ki bal kezed felől lakik vala, és öcséd, aki jobb kezed felől lakik vala, Sodoma és leányai. 2Kir 17,6-12; 1Móz 13,13; 18,20-21; Ésa 1,10.21

47 És nem az ő útjaikon jártál, és nem az ő utálatosságaik szerint cselekedtél, de csak kevés ideig. De aztán gonoszabb valál azoknál minden utadban. 2Kir 21,9

48 Élek én! – azt mondja az Úr Isten –, így nem cselekedett Sodoma, a te öcséd, ő és leányai, amint cselekedtél te és a te leányaid. JSir 4,6

49 Ímé, ez volt a vétke Sodomának, a te öcsédnek: kevélység, eledel bősége és gondtalan békesség volt nála és leányainál, de a szűkölködőnek és szegénynek kezét nem fogta meg. 1Móz 13,10

50 És felfuvalkodának, s cselekedének utálatosságot előttem, és elveszítém őket, mikor ezt megláttam. 1Móz 18,21; 19,24.25

51 És Samaria félannyit sem vétkezett, mint te, mert többek a te utálatosságaid, mint az övék. És így nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád minden utálatosságiddal, amelyeket cselekvél.

52 Te is azért viseld gyalázatodat, amelyre pedig nénédet ítélted. A te bűneid miatt, melyekben náluk utálatosabban cselekvél, igazabbak ők nálad. Szégyenülj meg hát te is, s viseld gyalázatodat, hogy nőtestvéreidet nálad igazabbaknak bizonyítád!

53 És visszahozom foglyaikat, Sodomának s leányainak foglyait, és Samariának s leányainak foglyait. S visszahozom a te foglyaidat is amazok közepette,

54 azért, hogy viseljed gyalázatodat, és megszégyenülj mindazokért, miket cselekedtél, mikor azoknak vigasztalásukra leszel.

55 És nőtestvéreid, Sodoma és leányai visszatérnek előbbi állapotukba, és Samaria s leányai visszatérnek előbbi állapotukba, és te is és leányaid visszatértek előbbi állapototokba.

56 És nem vala-é öcséd, Sodoma, szóbeszéd a te szádban kevélykedésed napján,

57 minekelőtte kitudódott volna gonoszságod? Amiképpen te most gyalázatuk vagy Szíria leányainak s minden körülötted valóknak, a filiszteusok leányainak, kik utálnak téged körös-körül?

58 Fajtalanságodat és utálatosságaidat magad viseled – azt mondja az Úr.

59 Mert ezt mondja az Úr Isten: És ha úgy cselekedtem veled, mint te cselekedtél, midőn megvetetted az esküt, hogy megtörd a frigyet, 2Móz 19,5-8; Jer 44,16-19

60 én megemlékezem frigyemről, amelyet veled ifjúságod napjaiban kötöttem, és örök frigyet vetek veled. Jer 31,31-33

61 És te megemlékezel útjaidról, és megszégyenled magadat, mikor hozzád veszed nőtestvéreidet, akik nagyobbak nálad, együtt azokkal, akik kisebbek, s adom őket néked leányaidul, de nem a te frigyedből.

62 És én megerősítem frigyemet veled, s megismered, hogy én vagyok az Úr. Ésa 4,3-4

63 Hogy megemlékezzél és pirulj, és meg ne nyissad többé szádat szégyenletedben, mikor megkegyelmezek néked mindenekben, valamit cselekedtél! – azt mondja az Úr Isten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában