MÓZES I. KÖNYVE

13. fejezet

Ábrám különválik Lóttól

1 Feljöve azért Ábrám Egyiptomból, ő és az ő felesége és mindene, valamije vala, és Lót is ővele a déli tartományba.

2 Ábrám pedig igen gazdag vala barmokkal, ezüsttel és arannyal.

3 És méne helyről helyre dél felől mind Béthelig, oda, ahol először vala az ő sátora Béthel és Hái között

4 annak az oltárnak helyére, melyet ott elsőben készített vala. És segítségül hívá ott Ábrám az Úrnak nevét. 1Móz 12,8

5 Lótnak is pedig, aki Ábrámmal jár vala, valának juhai, ökrei és sátorai.

6 És nem bírá meg őket az a föld, hogy együtt lakjanak, mert sok jószáguk vala, és nem lakhatának együtt.

7 Versengés is támada az Ábrám barompásztorai között és a Lót barompásztorai között, és a kananeusok és a perizeusok is ott laknak vala akkor azon a földön.

8 Monda azért Ábrám Lótnak: Ne legyen versengés közöttem és közötted, se az én pásztoraim között és a te pásztoraid között: hiszen atyafiak vagyunk.

9 Avagy nincsen-é előtted mind az egész föld? Válj el, kérlek, tőlem: ha te balra tartasz, én jobbra megyek; ha te jobbra mész, én balra térek.

10 Felemelé azért Lót az ő szemeit, és látá, hogy a Jordán egész melléke bővizű föld, mert minekelőtte elvesztette volna az Úr Sodomát és Gomorát, mind Coárig olyan vala az, mint az Úr kertje, mint Egyiptom földje.

11 És választá Lót magának a Jordán egész mellékét, és elköltözék Lót kelet felé, és elválának egymástól.

12 Ábrám lakozik vala a Kánaán földjén, Lót pedig lakozik vala a Jordán-melléki városokban, és sátoroz vala Sodomáig.

13 Sodoma lakosai pedig nagyon gonoszak és bűnösek valának az Úr előtt. Ez 16,49

Ismételt ígéret Ábrámnak

14 Az Úr pedig monda Ábrámnak, minekutána elválék tőle Lót: Emeld fel szemeidet, és tekints arról a helyről, ahol vagy, északra, délre, keletre és nyugatra!

15 Mert mind az egész földet, amelyet látsz, néked adom, és a te magodnak örökre. 1Móz 12,7; 1Móz 15,18; 26,4; 5Móz 34,4; ApCsel 7,4.5

16 És olyanná tészem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz. Róm 4,17; Zsid 11,12

17 Kelj fel, járd be ez országot hosszában és széltében, mert néked adom azt.

18 Elébb mozdítá azért sátorát Ábrám, és elméne, és lakozék Mamré tölgyesében, mely Hebronban van, és oltárt építe ott az Úrnak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában