2Királyok

13. fejezet

Izráel országa. Joákház

1 Joásnak, az Akházia fiának, Júda királyának huszonharmadik esztendejében lett király Joákház, a Jéhu fia Izráelen Samariában tizenhét esztendeig.

2 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, és követé Jeroboámnak, a Nébát fiának bűneit, aki bűnbe ejté az Izráelt, és nem szakadt el azoktól.

3 És felgerjedt az Úr haragja Izráel ellen, és adá őket Hazáelnek, a Szíria királyának kezébe és Benhadádnak, a Hazáel fiának kezébe az ő életének minden idejében. 2Kir 8,12.13

4 De könyörgött Joákház az Úrnak, és meghallgatá őt az Úr, mert megtekintette az Izráel nyomorúságát, hogy miképp nyomorgatja őket Szíria királya.

5 És az Isten szabadítót küldött Izráelnek, aki megmentette őket a szíriabeliek hatalmától, hogy az Izráel fiai lakhassanak az ő sátoraikban, mint azelőtt. 2Kir 14,27

6 De mégsem távoztak el a Jeroboám házának bűneitől, aki bűnbe ejté az Izráelt, hanem azokban jártak, sőt az asera is helyén maradt Samariában.

7 Pedig nem hagyattatott meg Joákháznak több nép, mint ötven lovag, tíz szekér és tízezer gyalogos. A többit mind megölte Szíria királya, és olyanná tette, mint a cséplő pora. 2Kir 8,12.13

8 Joákház egyéb dolgai pedig és minden cselekedetei és az ő ereje vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében?

9 És elaluvék Joákház az ő atyáival, és eltemették őt Samariában, és az ő fia, Joás uralkodék őhelyette.

10 Joásnak, a Júda királyának harminchetedik esztendejében lett a király Joás, a Joákház fia Izráelen Samariában tizenhat esztendeig.

11 És gonoszul cselekedék az Úr szemei előtt, és nem távozék el Jeroboámnak, a Nébát fiának semmi bűnétől, aki az Izráelt bűnbe ejté, hanem azokban járt.

12 Joásnak egyéb dolgai pedig és valamit cselekedett és az ő erőssége, amellyel Amásia, a Júda királya ellen harcolt, vajon nincsenek-é megírva az Izráel királyainak krónikakönyvében? 2Krón 24

13 És elaluvék Joás az ő atyáival, és Jeroboám ült az ő királyi székibe. És eltemetteték Joás Samariában, az Izráel királyai mellé. 2Kir 14,16

Elizeus jövendölése halálos ágyán. Holtteste feltámasztja a halottat

14 És megbetegedett Elizeus olyan betegséggel, amelybe bele is halt. És lement hozzá Joás, az Izráel királya, és arcára borulván sírt, és monda: Édes atyám, édes atyám! Izráel szekerei és lovagjai! 2Kir 2,12

15 És monda néki Elizeus: Végy kézívet és nyilakat! És ő kézívet és nyilakat vett kezébe.

16 Akkor monda az Izráel királyának: Fogd meg kezeddel a kézívet! És ő megfogván azt kezével, Elizeus is rátette kezeit a király kezeire,

17 és monda: Nyisd ki az ablakot napkelet felől! És mikor kinyitotta, monda Elizeus: Lőj! És lőtt. Akkor monda: Az Úrnak győzedelmes nyila ez, győzedelmes nyíl a szíriabeliek ellen, mert megvered a szíriabelieket Afekben a megsemmisülésig.

18 Monda azután: Vedd fel a nyilakat! És felvette. Ő pedig monda az Izráel királyának: Lőj a földbe! És belelőtt a földbe háromszor, azután abbahagyta.

19 Akkor megharaguvék reá az Isten embere, és monda: Ötször vagy hatszor kellett volna lőnöd, akkor megverted volna a szíriabelieket a megsemmisülésig. De így már csak háromszor vered meg a szíriabelieket.

20 Azután meghalt Elizeus, és eltemették. A moábita portyázó csapatok pedig az országba törtek a következő esztendőben. 2Kir 1,1

21 És történt, hogy egy embert temettek, és mikor meglátták a csapatokat, gyorsan odatették azt az embert az Elizeus sírjába. De amint odajutott és hozzáért az Elizeus tetemeihez, megelevenedett, és lábaira állott.

22 Hazáel pedig, Szíria királya nyomorgatá az Izráelt Joákház minden napjaiban. 2Kir 8,12.13

23 De megkegyelmezett az Úr nékik, és megkönyörült rajtuk, és hozzájuk tért az ő szövetségéért, amelyet kötött volt Ábrahámmal, Izsákkal és Jákóbbal, és nem akarta őket elveszíteni, sem el nem vetette őket az ő orcája elől mind ez ideig. 1Móz 17,1-10; 2Móz 2,24.25

24 És meghalt Hazáel, Szíria királya, és az ő fia, Benhadád lett helyette a király.

25 És visszavevé Joás, a Joákház fia Benhadádnak, a Hazáel fiának kezéből a városokat, amelyeket erővel elvett volt Joákháznak, az ő atyjának kezéből. Háromszor veré meg őt Joás, és visszaszerezte Izráel városait.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában