Jeremiás

48. fejezet

Jövendölés Moáb ellen

1 Moáb felől ezt mondja a Seregek Ura, az Izráel Istene: Jaj Nébónak, mert elpusztíttatott! Megszégyenült, bevétetett Kirjátaim, Misgáb megszégyenült és elrémült. Ésa 15,1-9

2 Nincs már dicsősége Moábnak Hesbonban, gonoszt gondoltak őellene, mondván: Jertek el, és veszessük el őt, ne legyen nemzetség! Madmen te is elnémulsz, fegyver jár nyomodban!

3 Nagy kiáltás hallatszik Horonáimból: Pusztulás és nagy romlás!

4 Elnyomorodott Moáb, kicsinyei sikoltva kiáltanak.

5 Mert a Luhit hágóján siralmat siralom ér, mert Horonáim lejtőin az ellenség hallatja vészkiáltását.

6 Fussatok, mentsétek meg lelketeket, és legyetek, mint a hangafa a pusztában! Jer 17,5.6

7 Mivelhogy a te bizodalmad marháidban és kincseidben volt, te is bevétetel, és Kámós fogságra megy papjaival, fejedelmeivel együtt. 1Kir 11,7

8 És rátör a pusztító minden városra, egy város sem menekedik meg, és elvész a völgy, és feldúlatik a síkság, amint megmondta az Úr.

9 Adjatok szárnyat Moábnak, hogy repülvén elrepülhessen, mert az ő városai elpusztulnak, és senki sem lakik azokban.

10 Átkozott, aki az Úrnak dolgát csalárdul cselekszi, és átkozott, aki fegyverét kíméli a vértől!

11 Nyugodtan élt Moáb gyermekségétől fogva, és pihent az ő seprejében, és edényből edénybe nem öntötték, és fogságra sem ment, azért maradt meg az íze rajta, és nem változott el az ő szaga. Sof 1,12

12 De ímé eljőnek a napok – azt mondja az Úr –, és rablókat bocsátok reá, akik megrabolják őt, és megüresítsék edényeit, palackjait pedig összetörjék.

13 És megszégyenül Moáb Kámós miatt, amint megszégyenült Izráel háza Bétel miatt, amelyben bizodalma volt. 1Kir 12,28-29

14 Mi módon mondjátok: Hősök vagyunk, és vitéz férfiak a harcra?

15 Elpusztul Moáb, városai fellobbannak, válogatott ifjai pedig mészárszékre jutnak – azt mondja a király, akinek neve Seregek Ura.

16 Közel van Moáb veszedelme, ihol jő, és igen siet az ő veszedelme!

17 Bánkódjatok miatta mindnyájan, akik körülte vagytok, és mindnyájan, akik ismeritek az ő nevét! Mondjátok: Hogy eltört az erős vessző, a dicső pálca!

18 Szállj le a dicsőségből, és ülj szomjan Dibonnak megmaradt leánya, mert a Moáb pusztítója feljött ellened, elrontja a te erősségeidet.

19 Állj meg az úton, és nézz ide-oda Aroér lakosa, kérdezd meg a futót és a menekülőt! És ezt mondd: Mi történt?

20 Megszégyenült Moáb, mert megtört. Ordítsatok és kiáltsatok! Hirdessétek Arnonban, hogy elpusztíttatott Moáb! Ésa 16,7

21 Mert rájött az ítélet a sík földre: Hólonra, Jására és Mefátra

22 és Dibonra, Nébóra és Bét-Diblátaimra

23 és Kirjáthaimra, Bét-Gámulra és Bét-Meonra

24 és Kirjátra, Bocrára és Moáb földjének minden messze és közel való városaira. Ésa 34,6; 63,1

25 Letöretett a Moáb szarva, és karja levágatott – azt mondja az Úr.

26 Részegítsétek le őt, mert hősködött az Úr ellen, és heverjen Moáb az ő okádásában, és legyen csúfság ő is!

27 Vajon nem csúfod volt-é néked az Izráel? Avagy a lopók között találtatott, hogy mikor szólottál felőle, kevélyen hánytad magadat? Sof 2,8-9

28 Hagyjátok el a városokat, és lakjatok a kősziklákban, Moáb lakosai, és legyetek, mint a galamb, amely az odú száján belül rak fészket!

29 Hallottuk a Moáb kevélységét, igen kevély, az ő felfuvalkodását és kevélységét, kérkedését és az ő szívének elbizakodottságát. Ésa 16,6

30 Én ismerem – azt mondja az Úr – az ő szertelenkedését, és az ő fecsegése nem igaz, és nem igaz a cselekedete sem.

31 Azért jajgatok Moábon, és az egész Moábért kiáltok, a Kir-Heres férfiaiért nyög az én lelkem. Ésa 16,7

32 Jobban siratlak téged, mint siratták Jaézert, aki Sibmának szőlője. A te hajtásaid túlhatoltak a tengeren, a Jaézer tengeréig értek, a te nyári gyümölcseidre és a te szüretedre pusztító rontott.

33 És eltűnik az öröm és vigasság Kármelből és a Moáb földjéről. És a kádakból kifogyasztom a bort, nem sajtolnak örömzajjal, az éneklő nem énekel.

34 Hesbon kiáltása miatt Elealéig és Jáhásig felhat az ő szavuk, Soártól fogva Horonáimig és Eglat-Selisájjáig, mert a Nimrim vize is elapad. Ésa 15,5.6

35 És kifogyasztom Moábból – azt mondja az Úr –, aki a magaslaton áldozik, és füstöt gerjeszt az ő isteneinek.

36 Ezért zokog a szívem Moábért, mint a síp, és zokog szívem a Kir-Héres férfiaiért, mint a síp, mivelhogy a kincsek elvesztek, amiket gyűjtött. Ésa 16,11

37 Mert minden fő kopasz, és minden szakáll elnyíratott, minden kézen metélések, és minden derékon gyászruha. Ésa 15,2.3

38 Moábnak minden házpadján és utcáján mindenütt siralom, mert összetörtem Moábot, mint az edényt, mely semmirekellő – azt mondja az Úr. Jer 22,28; Hós 8,8

39 Jajgatnak, ezt mondván: Hogy összezúzatott! Hogy fordult háttal Moáb, megszégyenülve! És csúffá lett Moáb, és rettentésére mindazoknak, akik körülte vannak.

40 Mert ezt mondja az Úr: Ímé, mint a saskeselyű repül reá, és kiterjeszti Moábra szárnyait.

41 Bevétettek a városok, és az erősségek elfoglaltattak, és a Moáb vitézeinek szíve olyan volt e napon, mint a vajúdó asszonynak szíve.

42 És Moáb elpusztul, úgyhogy nem lesz nép többé, mert az Úr ellen felemelkedett.

43 Félelem, verem és tőr jő teellened, Moáb lakosa – azt mondja az Úr. Ésa 24,17.18

44 Aki elfut a félelem elől, a verembe esik, és aki kijő a veremből, a tőrben fogatik meg, mert rábocsátom Moábra az ő megfenyítésének esztendejét – azt mondja az Úr.

45 A Hesbon árnyékában állanak meg a hatalom elől futók. De tűz jő ki Hesbonból, és láng Szihonnak közepéből, és elemészti Moábnak üstökét és a háborgó fiaknak koponyáját. 4Móz 21,28

46 Jaj néked Moáb! Elveszett Kámósnak népe, mert fiaid fogságra vitettek, és leányaid is fogságra.

47 De visszahozom Moábot a fogságból sok idő múlva – azt mondja az Úr. Eddig van Moáb ítélete.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában