Abdiás

1. fejezet

Jövendölés a kárörvendő edomiták büntetéséről és Izráel megváltásáról

1 Abdiás látása. Így szól az Úristen Edomról: Hírt hallottunk az Úrtól! És hírnök küldetett a népekhez: Keljetek fel, és támadjunk reá haddal! Jer 49,7-22

2 Ímé, kicsinnyé tettelek a népek között, felettébb utálatos vagy.

3 Szíved kevélysége csalt meg téged, ki sziklahasadékokban lakozol, kinek lakóhelye magasan van, aki mondja az ő szívében: Ki vonhatna le engem a síkra?!

4 Ha oly magasra szállnál is, mint a sas, és ha a csillagok közé raknád is fészkedet, onnan is levonnálak – ezt mondja az Úr.

5 Ha tolvajok törnének reád, avagy éjjeli rablók, (hogy elpusztíttattál!), nem annyit lopnának-é, amennyi elegendő?! Ha szőlőszedők jönnének reád, nem hagynának-é gerezdeket?!

6 Mennyire kifosztogatták Ézsaut, felkutatták rejtett kincseit!

7 A határig űznek ki összes frigytársaid, megcsalnak, levernek szövetségeseid, kenyeredet tőrül vetik alád. Nincsen benne okosság!

8 Azon a napon – ezt mondja az Úr – nem vesztem-é ki a bölcseket Edomból, és az értelmet az Ézsau hegyéről?!

9 És megrémülnek a te vitézeid, oh, Témán, hogy kiirtassék mindenki az Ézsau hegyéről az öldöklés által.

10 A Jákób öcséd ellen elkövetett erőszakért szégyen borul reád, és kivágatol mindörökre. Ez 25,12-14; 35,5-7; Ám 1,11

11 Amikor vele szembeálltál, amikor serege idegenek rabjává lett, és idegenek törtek be kapuján, és Jeruzsálemre sorsot vetettek, olyan voltál te is, mint bármelyik közülük.

12 De ne gyönyörködjél öcsédnek napján, az ő szerencsétlenségének napján, és ne örvendj a Júda fiain az ő veszedelmük napján, és ne kérkedjél a szorongattatás napján! Zsolt 137,7; Ez 26,2

13 Ne törj be népem kapuján nyomorúságuk napján; ne gyönyörködjél te is a baján nyomorúsága napján; és ne nyúlj az ő jószágához nyomorúsága napján!

14 A résre se állj fel menekülőit elveszíteni, és ne áruld el az ő megmaradottait a szorongattatás napján!

15 Mert közel van az Úrnak napja minden népek ellen. Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; amit te fizettél, visszaszáll fejedre. Ez 25,12.14; Jóel 1,15

16 Mert amint ti ittatok szent hegyemen, úgy isznak szüntelen az összes népek. Bizony isznak és hörpengetnek, és olyanok lesznek, mintha nem lettek volna. Jer 25,15.17; Jóel 3,1-15

17 De a Sion hegyén szabadulás lészen, és szentté lészen az, és a Jákób háza birtokba veszi az ő örökségét. Ám 9,15

18 És a Jákób háza tűz lészen, és a József háza láng; az Ézsau háza pedig pozdorja, és meggyújtják és megemésztik őket, és nem marad meg senki Ézsau házából, mert az Úr szólott. Ám 9,12

19 A déliek örökség szerint bírják az Ézsau hegyét, a síkon lakók pedig a filiszteusokat. És örökség szerint bírják az Efraim mezőit és Samaria mezőit, Benjámin pedig a Gileádot.

20 Izráel fiainak ez a száműzött serege azokat, amelyek a kananeusoké, mind Sarfátig, a jeruzsálemi száműzöttek pedig, akik Szefarádban vannak, elfoglalják majd a déli városokat.

21 És a Sion hegyére szabadítók mennek fel, hogy megítéljék az Ézsau hegyét. És az Úré lesz a királyság.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában