4Mózes

1. fejezet

A hadköteles férfiak száma

1 Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sínai pusztájában, a gyülekezet sátorában a második hónapnak elsején az Egyiptom földjéből való kijövetelük után a második esztendőben, mondván: 2Móz 30,11-16

2 Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint minden férfiút főről főre 4Móz 26,2.51; 2Móz 38,26

3 húszesztendőstől fogva és feljebb, mindent, aki hadba mehető Izráelben! Számláljátok meg őket az ő seregük szerint, te és Áron!

4 És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának!

5 Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia,

6 Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia,

7 Júdából Naasson, Amminádábnak fia,

8 Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia,

9 Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia,

10 József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia, Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia,

11 Benjáminból Abidán, Gideóni fia,

12 Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia,

13 Áserből Págiel, Okránnak fia,

14 Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia,

15 Nafthaliból Akhira, Enánnak fia.

16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjuk törzseinek fejei, Izráel ezreinek is fejei ők.

17 Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, akik név szerint is előszámláltattak vala.

18 És összegyűjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján, és vallást tőnek az ő születésükről az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb főről főre.

19 Amiképpen megparancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sínai pusztájában.

20 Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint főről főre, minden férfiú húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

21 akik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhatezer és ötszáz.

22 Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai a neveknek száma szerint főről főre, minden férfiú húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

23 akik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilencezer és háromszáz.

24 Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

25 akik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenötezer és hatszázötven.

26 Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

27 akik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégyezer és hatszáz.

28 Izsakhár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

29 akik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégyezer és négyszáz.

30 Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

31 akik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhétezer és négyszáz.

32 József fiaiból, Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

33 akik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.

34 Manassé fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

35 akik megszámláltattak Manassé törzséből: harminckétezer és kétszáz.

36 Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

37 akik megszámláltattak Benjámin törzséből: harmincötezer és négyszáz.

38 Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

39 akik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankétezer és hétszáz.

40 Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

41 akik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegyezer és ötszáz.

42 A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető,

43 akik megszámláltattak a Nafthali törzséből: ötvenháromezer és négyszáz.

44 Ezek azok a megszámláltattak, akiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú, egy-egy férfiú vala az ő atyáiknak háza népéből.

45 Valának azért mindnyájan, akik megszámláltattak az Izráel fiai közül az ő atyáiknak háznépe szerint húszesztendőstől fogva és feljebb minden hadba mehető az Izráelben,

46 valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszázháromezer és ötszázötven. 2Móz 38,26

47 De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjük. 4Móz 3,1-17

A léviták elkülönítése

48 Mert szólott vala az Úr Mózesnek, mondván:

49 Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé! 4Móz 2,33

50 Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához és minden edényéhez és minden ahhoz valókhoz! Ők hordozzák a hajlékot és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak!

51 És mikor a hajléknak előbb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, aki odajárul, meghaljon. 4Móz 3,38

52 És tábort járjanak Izráel fiai ki-ki az ő táborában és ki-ki az ő zászlója alatt az ő seregeik szerint!

53 A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén, és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét! 4Móz 3,7.23

54 Cselekedének azért az Izráel fiai mind aszerint, amint parancsolta vala az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában