Józsué

19. fejezet

A többi hat törzs öröksége

1 A sors által való második rész juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségük a Júda fiainak öröksége között.

2 És lőn az övék az ő örökségükül: Beer-Seba, Seba és Móláda,

3 Hacar-Sual, Bála és Ecem,

4 Eltolád, Bethul és Horma,

5 Ciklág, Béth-Markaboth és Hacar-Szusza,

6 Béth-Lebaoth és Sarúhen. Tizenhárom város és ezeknek falui.

7 Ain, Rimmon, Ether és Asán. Négy város és ezeknek falui,

8 és mindazok a faluk, amelyek e városok körül valának Baalath-Beérig, délen Rámatig. Ez a Simeon fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint.

9 A Júda fiainak osztályrészéből lőn a Simeon fiainak örökségük, mert a Júda fiainak osztályrésze nagyobb vala, mint illett volna nékik, ezért öröklének Simeon fiai azoknak öröksége között.

10 A sors által való harmadik rész juta a Zebulon fiainak az ő családjaik szerint, és lőn az ő örökségüknek határa Száridig.

11 És felmegy az ő határuk nyugatnak Mareala felé, és éri Dabbasethet, és éri a folyóvizet is, amely átellenben van Jokneámmal.

12 Száridtól pedig napkelet felé fordul Kiszloth-Tábor határára, és tovamegy Daberáthnak, és felmegy Jafiának.

13 Innen pedig átmegy kelet felé Gittha-Héfernek és Ittha-Kacinnak, és tovamegy Rimmonnak, kerülvén Néa felé,

14 és ennél kerül a határ északról Hannathonnak, a széle pedig a Jiftah-Él völgye.

15 Továbbá Kattáth, Nahalál, Simron, Jidealá és Bethlehem. Tizenkét város és azoknak falui. Bír 1,30

16 Ez a Zebulon fiainak öröksége az ő családjaik szerint, ezek a városok és ezeknek falui.

17 A sors által való negyedik rész Issakhárnak, az Issakhár fiainak juta az ő családjaik szerint.

18 És lőn az ő határuk: Jezréel, Keszuloth és Súnem, 2Kir 4,8

19 Hafaráim, Sion és Anaharath,

20 Rabbith, Kisjon és Ébec,

21 Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda és Béth-Paccéc.

22 És éri a határ Tábort, Sahacimát és Béth-Semest, a határuknak széle pedig a Jordán. Tizenhat város és ezeknek falui.

23 Ez az Izsakhár fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

24 A sors által való ötödik rész pedig juta az Áser fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

25 És lőn az ő határuk: Helkath, Háli, Beten és Aksáf,

26 Alammelek, Ameád és Misál, és éri Karmelt nyugat felé és Sihór-Libnáthot.

27 Azután visszafordul napkelet felé Béth-Dágonnak, és éri Zebulont és a Jiftah-Él völgyét észak felől, Béth-Émeket és Neiélt, és tovamegy Kabulnak bal kéz felől, 1Kir 9,13

28 és Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak és Kánának a nagy Cidonig.

29 Azután visszafordul a határ Rámának, Tyrusnak erős városáig, és újra fordul a határ Hósznak, a szélei pedig a tengernél vannak Akzib oldala felől; 1Sám 28,3; Józs 15,44; Bír 1,31

30 és Umma, Afék és Rehób. Huszonkét város és ezeknek falui.

31 Ez az Áser fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

32 A sors által való hatodik rész juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő családjaik szerint.

33 Lőn pedig a határuk: Heleftől, Elontól fogva Caanannimnál Adámi-Nekebig és Jabneél-Lakkumig, a széle pedig a Jordán vala.

34 Azután fordul a határ nyugat felé Aznoth-Tábornak, innen pedig tovamegy Hukkóknak, és éri Zebulont dél felől, Ásert pedig éri nyugat felől, és a Júdát is. A Jordán napkelet felé vala.

35 Erősített városok ezek: Ciddim, Cér, Hammath, Rakkath és Kinnereth,

36 Adáma, Ráma és Hásor,

37 Kedes, Edrei és Én-Hásor,

38 Jireon, Migdal-Él, Horem, Béth-Anath és Béth-Semes. Tizenkilenc város és ezeknek falui.

39 Ez a Nafthali fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: a városok és ezeknek falui.

40 A sors által való hetedik rész juta a Dán fiai nemzetségének az ő családjaik szerint.

41 És lőn az ő örökségüknek határa: Córa, Estháol és Ir-Semes,

42 Saalabbin, Ajjálon és Jithla,

43 Élon, Timnatha és Ekrón,

44 Eltheké, Gibbethon és Baaláth,

45 Jehud, Bené-Bárak és Gath-Rimmon,

46 Mé-Jarkon és Rakkon, a Jáfó átellenében levő határral. Jón 1,3

47 De továbbméne ezeknél a Dán fiainak határa. Felmenének ugyanis a Dán fiai, és hadakozának Lesem ellen, és el is foglalák azt, és veték azt fegyver élére, és birtokba vevék azt, és lakozának benne, és nevezék Lesemet Dánnak, az ő atyjuknak, Dánnak nevére. Bír 18,27-29

48 Ez a Dán fiai nemzetségének öröksége az ő családjaik szerint: ezek a városok és ezeknek falui.

Józsué öröksége

49 Mikor pedig elvégezték vala a földnek örökbevételét annak határai szerint, akkor adának Izráel fiai örökséget Józsuénak, a Nún fiának őközöttük.

50 Az Úr rendelése szerint adák néki azt a várost, amelyet kért vala: Timnath-Szeráhot az Efraim hegyén, és megépíté azt a várost, és abban lakozék. Józs 24,30

51 Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adának Eleázár, a pap és Józsué, a Nún fia és az atyáknak fejei az Izráel fiai nemzetségeinek sors szerint Silóban az Úr előtt a gyülekezet sátorának nyílásánál. Így végezék el a földnek felosztását. Józs 17,4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában