2Krónika

13. fejezet

Abija legyőzi Jeroboámot

1 Jeroboám királynak tizennyolcadik esztendejében kezde uralkodni Abija Júdában. 1Kir 15,1

2 Három esztendeig uralkodék Jeruzsálemben. Az ő anyjának neve Mikája vala (aki a Gibeából való Uriel leánya). És Abija és Jeroboám között háború vala. 1Kir 12,20

3 Azért felkészüle Abija a háborúra négyszázezer válogatott harcosból álló sereggel, és Jeroboám vele szembeszállott nyolcszázezer válogatott harcosból álló sereggel.

4 Akkor felálla Abija a Semáraim hegyének tetején, amely az Efraim hegységében vala, és monda: Hallgassátok meg szómat, Jeroboám és az egész Izráel!

5 Avagy nem kellene-é néktek meggondolnotok, hogy az Úr, az Izráel Istene Dávidnak adta volt a királyságot Izráel felett örökre, néki és fiainak, sónak szövetsége által? 2Sám 7,8.12.16; 4Móz 18,19

6 Mindazáltal felkele Jeroboám, a Nébát fia, Salamonnak, a Dávid fiának szolgája, és támada az ő ura ellen. 1Kir 11,26

7 Azután gyűlének őhozzá a haszontalan emberek, Beliál fiai, akik ellene szegültek Roboámnak, a Salamon fiának, mikor Roboám gyermek és félénk szívű volt, és azok ellen magát nem oltalmazhatta.

8 És most azt gondoljátok, hogy ti ellene állhattok az Úr királyságának, amely a Dávid fiainak kezében van, mivel sokan vagytok, s veletek vannak az aranyborjúk is, amelyeket Jeroboám öntetett néktek istenek gyanánt. 1Kir 11,12.36; 1Kir 12,28-33

9 Avagy nem ti űztétek-é el az Úrnak papjait, az Áron fiait és a lévitákat? És nem ti szerzettetek-é magatoknak papokat, mint egyéb országoknak nemzetségei, akárkit, aki az ő szolgálatának felszentelésére egy gyermekded tulokkal és hét kossal eljött, és lett a bálványok papja, amelyek nem istenek. 2Krón 11,14.15

10 Mimellettünk van pedig az Úr, a mi Istenünk, akit mi el nem hagytunk. A papok pedig, akik az Úrnak szolgálnak, az Áron fiai, és vannak léviták, akik forgolódnak az ő tisztükben.

11 És áldoznak az Úrnak égőáldozattal minden reggel és minden este és füstölő áldozattal, és a kenyérnek a tiszta asztalra való tételére és az arany gyertyatartóra szövétnekeivel* egyben gondot viselnek, meggyújtván azokat minden este. Mert mi megtartjuk az Úrnak, a mi Istenünknek rendelését, ti pedig elhagytátok őt.

12 Azért ímé, mivelünk van az Isten vezér gyanánt és az ő papjai a riadó kürtökkel, hogy tiellenetek kürtöljenek. Izráel fiai! Ne harcoljatok az Úr ellen, a ti atyáitok Istene ellen, mert nem lesztek szerencsések! 4Móz 10,9

13 Jeroboám pedig lest vetett ellenük, hogy hátuk mögé kerüljön, s ilyen módon Júda előtt is ők legyenek, hátuk mögött is a les. Józs 8,2

14 Látván pedig Júda, hogy ímé, mind elől, mind hátul megtámadtatának, kiáltának az Úrhoz, a papok pedig trombitálnak vala a trombitákkal.

15 És kiáltának Júda férfiai. És mikor kiáltának a Júda férfiai, az Isten megveré Jeroboámot és az egész Izráelt Abija és Júda előtt.

16 És az Izráel fiai menekülének Júda elől, de az Isten kezükbe adá őket,

17 mert megveré őket Abija és az ő népe nagy csapással, úgyannyira, hogy az izráeliták közül seb miatt ötszázezer válogatott férfi esett el.

18 És ilyen módon aláztatának meg az Izráel fiai abban az időben. Júda fiai pedig megerősödének, mert ők az Úrra, az ő atyáik Istenére támaszkodtak volt.

19 És üldözé Abija Jeroboámot, és elfoglala őtőle egynéhány várost, Béthelt és annak faluit, Jésanát és annak faluit s Efrávint és annak faluit.

20 És nem jutott többé erőhöz Jeroboám Abija idejében, hanem megveré őt az Úr, és meghala.

21 Abija pedig hatalmassá lőn, és vett vala magának tizennégy feleséget, akiktől nemze huszonkét fiút és tizenhat leányt. 2Krón 12,16

22 Abijának pedig több dolgai, útjai és beszédei megírattak az Iddó próféta könyvében. 2Krón 12,15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában