EZÉKIEL KÖNYVE

43. fejezet

Az új templom dicsősége

1 És vitt engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely napkelet felé néz vala.

2 És ímé, Izráel Istenének dicsősége jő vala napkelet felől, és zúgása, mint nagy víz zúgása, és a föld világos vala az ő dicsőségétől. Ez 1,24.28

3 És a jelenség, melyet láttam, olyan vala, mint az a jelenség, melyet akkor láttam, mikor menék a várost elveszteni. És olyan látások valának, mint az a jelenség, melyet a Kébár folyó mellett láttam. És orcámra esém. Ez 1,1.4; 8,4

4 És az Úr dicsősége beméne a házba a kapunak útján, mely néz napkeletre.

5 És fölemele engem a lélek, és bevitt engem a belső pitvarba,* és ímé, az Úr dicsősége betölté a házat. Ez 44,4

6 És hallám, hogy valaki beszélget hozzám a házból, holott ama férfiú mellettem áll vala.

7 És mondá nékem: Embernek fia! Ezt az én királyi székemnek helyét és lábaim talpainak helyét, ahol lakom Izráel fiai között örökké, és itt az én szent nevemet többé meg ne fertőztesse Izráel háza, ők és királyaik paráznaságukkal és királyaik holttesteivel, magaslataikkal. 1Krón 28,2; Jer 16,18

8 Mikor küszöbüket az én küszöböm mellé és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé tették, és csak a fal vala köztem és közöttük. És megfertőztették az én szent nevemet utálatosságaikkal, melyeket cselekedtek. Ez okáért elvesztém őket haragomban.

9 Most már eltávoztatják paráznaságukat és királyaik holttesteit tőlem, és őköztük lakozom mindörökké.

10 Te, embernek fia, hirdessed Izráel házának ezt a házat, hogy piruljanak vétkeik miatt! És mérjék utána arányosságát!

11 És ha pirulni fognak mind amiatt, amit cselekedtek, e ház formáját és berendezését, kijáratait és bejáratait és minden formáit és minden rendeléseit és minden formáit és minden törvényeit jelentsd meg nékik, és írd meg szemeik előtt, hogy megtartsák minden formáját és minden rendeléseit, s azokat cselekedjék!

12 Ez a ház törvénye: A hegy tetején egész határa körös-körül igen szentséges. Ímé, ez a ház törvénye.

13 És ezek az oltár mértékei singek szerint (egy sing tesz egy közsinget és egy tenyért): talpa vala egy sing magas, és egy sing széles, korlátja pedig a szélén körös-körül egy arasznyi. És ez az oltár magassága:

14 a földön való talptól az alsó bekerítésig két sing, s szélessége egy sing, és a kisebb bekerítéstől a nagyobb bekerítésig négy sing, és szélessége egy sing.

15 És az Istenhegye négy sing, és az Isten tűzhelyétől fölfelé a szarvak egy sing.

16 És az Isten tűzhelyének hosszúsága tizenkét sing vala tizenkét sing szélesség mellett, négyszögben négy oldala szerint.

17 És a bekerítés vala tizennégy sing hosszú tizennégy sing szélesség mellett, négy oldala szerint, és a korlát körös-körül rajta fél sing. És talpa vala egy sing körös-körül. És grádicsai* napkeletre néztek.

18 És mondá nékem: Embernek fia – ezt mondja az Úr Isten –, ezek az oltár rendtartásai: Azon a napon, mikor elkészül, hogy égőáldozattal áldozzanak rajta, és vért hintsenek reá,

19 adj a papoknak, a lévitáknak, kik a Sádók magvából valók, akik járulhatnak énhozzám – ezt mondja az Úr Isten –, hogy szolgáljanak nékem, egy fiatal bikát bűnért való áldozatul! Ez 40,46; 2Móz 29,36

20 És végy véréből, és tedd az oltár négy szarvára és a bekerítés négy szegletére és a korlátra körös-körül, és tisztísd meg azt, és szenteld meg!

21 És vegyed a bikát, mely a bűnért való áldozat, és égesd meg azt a háznak erre rendelt helyén, a szenthelyen kívül!

22 Másodnap pedig vígy egy ép kecskebakot bűnért való áldozatul, és tisztítsák meg vele az oltárt, mint a fiatal bikával megtisztították!

23 Mikor elvégezed az oltár megtisztítását, vígy áldozatul egy ép, fiatal bikát és egy ép kost a nyájból!

24 És áldozzál velük az Úr előtt, és a papok hintsenek sót reájuk, és vigyék azokat égőáldozatul az Úrnak! 3Móz 2,13

25 Hét napig mindennap egy-egy bakot hozz bűnért való áldozatul, és egy fiatal bikát és egy kost a nyájból, mint épeket hozzák!

26 Hét napon át szenteljék és tisztítsák meg az oltárt, és töltsék meg kezét! 2Móz 29,37

27 És betöltsék e napokat! A nyolcadik napon és azután pedig áldozzák a papok az oltáron égő áldozataitokat és hálaadó áldozataitokat, és én kegyelmesen fogadlak titeket – ezt mondja az Úr Isten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában