MÓZES I. KÖNYVE

4. fejezet

Kain és Ábel

1 Azután ismeré Ádám az ő feleségét Évát; aki fogad vala méhében, és szüli vala Kaint, és monda: Nyertem férfit az Úrtól.

2 És ismét szülé annak atyjafiát, Ábelt. És Ábel juhok pásztora lőn, Kain pedig földművelő.

3 Lőn pedig idő múltával, hogy Kain ajándékot vive az Úrnak a föld gyümölcséből.

4 És Ábel is vive az ő juhainak első fajzásából és azoknak kövérségéből. És tekinte az Úr Ábelre és az ő ajándékára. Zsid 11,4

5 Kainra pedig és az ő ajándékára nem tekinte, miért is Kain haragra gerjede, és fejét lecsüggeszté.

6 És monda az Úr Kainnak: Miért gerjedtél haragra? És miért csüggesztéd le fejedet?

7 Hiszen, ha jól cselekszel, emelt fővel járhatsz; ha pedig nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és reád van vágyódása. De te uralkodjál rajta!

Kain testvérgyilkossága

8 És szól s beszél vala Kain Ábellel, az ő atyjafiával. És lőn, mikor a mezőn valának, támada Kain Ábelre, az ő atyjafiára, és megölé őt. Mt 23,35; 1Jn 3,12; Júd 1,11

9 És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel, a te atyádfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-é én az én atyámfiának?

10 Monda pedig az Úr: Mit cselekedtél? A te atyádfiának vére kiált énhozzám a földről. Zsid 12,24

11 Mostan azért átkozott légy e földön, mely megnyitotta az ő száját, hogy befogadja a te atyádfiának vérét a te kezedből!

12 Mikor a földet műveled, ne adja az többé néked az ő termő erejét, bujdosó és vándorló légy a földön!

13 Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az én büntetésem, hogysem elhordozhatnám.

14 Ímé, elűzöl engem ma e földnek színéről, és a te színed elől el kell rejtőznöm; bujdosó és vándorló leszek a földön, és akkor akárki talál reám, megöl engemet.

15 És monda néki az Úr: Sőt inkább, aki megöli Kaint, hétszerte megbüntettetik. És megbélyegzé az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, aki rátalál.

16 És elméne Kain az Úr színe elől, és letelepedék Nód földjén, Édentől keletre.

Kain nemzetsége

17 És ismeré Kain az ő feleségét, az pedig fogada méhében, és szülé Hánókhot. És építe várost, és nevezé azt az ő fiának nevéről Hánókhnak.

18 És lett Hánókhnak fia, Irád: És Irád nemzé Mekhujáelt, Mekhujáel pedig nemzé Methusáelt, és Methusáel nemzé Lámekhet.

19 Lámekh pedig vett magának két feleséget: az egyiknek neve Háda, a másiknak neve Cilla.

20 És szülé Háda Jábált. Ez volt atyjuk a sátorban lakóknak és a barompásztoroknak.

21 Az ő atyjafiának pedig Jubál vala neve. Ez volt atyja minden lantosnak és síposnak.

22 Cilla pedig szülé Tubálkaint, mindenféle réz- és vasszerszámok kovácsolóját, és Tubálkain húgát, Nahamát.

23 Akkor monda Lámekh az ő feleségeinek: Oh, Háda és Cilla, hallgassatok szómra, Lámekh feleségei, halljátok beszédem: Embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.

24 Ha hétszeres a bosszú Kainért, hetvenhétszeres az Lámekhért. 1Móz 4,15

Séth és Énós

25 Ádám pedig ismét ismeré az ő feleségét, és az szüle néki fiat, és nevezé annak nevét Séthnek: mert adott úgymond, énnékem az Isten más magot Ábel helyett, kit megöle Kain. 1Móz 5,3

26 Séthnek is született fia, és nevezé annak nevét Énósnak. Akkor kezdték segítségül hívni az Úrnak nevét.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában