LUKÁCS EVANGÉLIUMA

8. fejezet

Krisztus női követői

1 És lőn ezután, hogy ő jár vala városonként és falunként, prédikálván és hirdetvén az Isten országát, és vele a tizenkettő

2 és némely asszonyok, akiket tisztátalan lelkektől és betegségekből gyógyított meg: Mária, aki Magdalénának neveztetik, kiből hét ördög ment ki, Mt 27,56; Mk 16,9; Jn 19,25

3 és Johanna, Khúzának, a Heródes gondviselőjének felesége, és Zsuzsánna és sok más asszony, kik az ő vagyonukból szolgálának néki.

Példázat a magvetőről

4 Mikor pedig nagy sokaság gyűlt egybe, és minden városból mentek vala őhozzá, monda példázat által:

5 Kiméne a magvető, hogy elvesse az ő magvát, és magvetés közben némely esék az útfélre, és eltapostaték, és az égi madarak megevék azt. Mt 13,3-9; Mk 4,1-20

6 És némely esék a kősziklára, és mikor kikelt, elszárada, mert nem vala nedvessége.

7 Némely esék a tövis közé, és a tövisek vele együtt növekedvén, megfojták azt.

8 Némely pedig esék a jó földbe, és mikor kikelt, százannyi hasznot hoza. Ezeket mondván, kiált vala: Akinek van füle a hallásra, hallja!

9 És megkérdék őt az ő tanítványai, mondván: Mi lehet e példázat?

10 Ő pedig monda nékik: Néktek adatott, hogy az Isten országának titkait értsétek, egyebeknek példázatokban, hogy látván ne lássanak, és hallván ne értsenek. Ésa 6,9; Mt 13,13-15

11 A példázat pedig ez: A mag az Isten beszéde.

12 Az útfélen valók pedig azok, akik hallják, aztán eljő az ördög, és kikapja az igét az ő szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek. Mt 13,18-23; Mk 4,15-20

13 És a kősziklán valók azok, akik, mikor hallják, örömmel veszik az igét, de ezeknek nincs gyökerük, akik egy ideig hisznek, a kísértés idején pedig elszakadnak.

14 És amelyik a tövis közé esett, ezek azok, akik hallották, de elmenvén, az élet gondjaitól és gazdagságától és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek.

15 Amelyik pedig a jó földbe esett, ezek azok, akik a hallott igét tiszta és jó szívvel megtartják, és gyümölcsöt teremnek béketűréssel.

16 Senki pedig, ha gyertyát gyújt, be nem fedi azt valami edénnyel, sem az ágy alá nem rejti, hanem a gyertyatartóba teszi, hogy akik bemennek, lássák a világot. Lk 11,33; Mt 5,15

17 Mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne; és nincs oly elrejtett dolog, mely ki ne tudódnék, és világosságra ne jőne. Lk 12,2; Jób 12,22; Mt 10,26; Mk 4,22

18 Meglássátok azért, mi módon hallgatjátok: mert akinek van, annak adatik; és akinek nincs, még amijét gondolja is, hogy van, elvétetik tőle. Lk 19,26; Mt 13,12; 25,29; Mk 4,25

Krisztus igazi rokonai

19 Jövének pedig hozzá az ő anyja és atyjafiai, de nem tudtak hozzájutni a sokaság miatt. Mt 12,46-50

20 És tudtára adák néki, mondván: A te anyád és atyádfiai künn állnak, téged akarván látni.

21 Ő pedig felelvén, monda nékik: Az én anyám és az én atyámfiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják, és megcselekszik azt.

A háborgó tenger lecsendesítése

22 Lőn pedig egy napon, hogy beméne a hajóba ő és az ő tanítványai, és monda nékik: Menjünk a tónak túlsó partjára! És elindulának. Mt 8,23-27; Mk 4,35-41

23 De hajózásuk közben elszenderedék, és szélvész csapott le a tóra, és megmerülének, és veszedelemben valának.

24 És hozzámenvén, felkölték őt mondván: Mester, Mester, elveszünk! Ő pedig felserkenvén, megdorgálá a szelet és a víznek habjait, és megszűnének, és lőn csendesség.

25 És monda nékik: Hol van a ti hitetek? És félelemmel csodálkoznak vala, mondván egymásnak: Ugyan ki ez, hogy a szeleknek is, a víznek is parancsol, és engednek néki?

A megszállott meggyógyítása

26 És evezének a gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van. Mt 8,28-34; Mk 5,1-21

27 És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.

28 És mikor meglátta Jézust, felkiálta, és lábai elé esék néki, és fennszóval monda: Mi közöm van nékem teveled, Jézus, felséges Istennek Fia? Kérlek téged, ne gyötörj engem.

29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt, annak okáért láncokkal és békókkal megkötözve őrizteték, de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.

30 Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió. Mert sok ördög ment vala bele.

31 És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek.

32 Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen, és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik.

33 És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba, és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfullada.

34 A pásztorok pedig látván mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adák a városban és a falukban.

35 Kimenének azért megnézni, mi történt, és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének.

36 Elbeszélék pedig nékik azok is, akik látták, mi módon szabadult meg az ördöngös.

37 És kéré őt a gadarénusok körül való tartományok egész sokasága, hogy őközülük menjen el, mert felette igen félnek vala. Ő pedig beülvén a hajóba, visszatére.

38 Kéré pedig őt az az ember, akiből az ördögök kimentek, hogy ővele lehessen, de Jézus elbocsátá őt, mondván:

39 Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled! Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ővele.

Jézus feltámasztja Jairus leányát, meggyógyítja a vérfolyásos asszonyt

40 És lőn, hogy mikor Jézus visszatért, a nép örömmel fogadá őt, mert mindnyájan várják vala őt.

41 És ímé, eljöve egy ember, kinek Jairus vala neve, ki a zsinagógának feje volt, és Jézus lábai előtt leesvén, kéré őt, hogy menjen be az ő házába, Mt 9,18-26; Mk 5,22-43

42 mert vala néki egy egyetlen leánya, mintegy tizenkét esztendős, és az halálán volt. Mikor pedig ő méne, a sokaság szorongatá őt.

43 És egy asszony, ki vérfolyásban volt tizenkét esztendőtől fogva, és bár minden vagyonát az orvosokra költötte, senki meg nem tudta gyógyítani,

44 hátulról hozzá járulván, illeté az ő ruhájának peremét, és azonnal elálla vérének folyása.

45 És monda Jézus: Ki az, aki engem illete? És mikor mindnyájan tagadták, monda Péter, és akik ővele valának: Mester, a sokaság nyom és szorongat téged, és azt mondod: Ki az, aki engem illete?

46 Jézus pedig monda: Illete engem valaki, mert én észrevettem, hogy erő származék ki tőlem.

47 Mikor pedig látta az asszony, hogy nem maradt titokban, reszketve előjöve, és előtte leesvén, megjelenté néki az egész sokaság előtt, miért illette őt, és hogy azonnal meggyógyult.

48 És ő monda néki: Bízzál leányom, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel! Lk 7,50; 17,19; 18,42; Mt 9,22; Mk 5,34; 10,52

49 Mikor még a szó szájában vala, eljöve egy ember a zsinagóga fejének házától, mondván néki: Meghalt a leányod, ne fáraszd a Mestert!

50 Jézus pedig mikor ezt hallotta, felele néki, mondván: Ne félj, csak higgy, és megtartatik.

51 Bemenvén pedig a házba, senkit nem bocsáta be, csak Pétert, Jakabot, Jánost és a leányzó atyját és anyját.

52 Sírának pedig mindnyájan, és gyászolák azt, ő pedig monda: Ne sírjatok, nem halt meg, hanem aluszik.

53 És kineveték őt, tudván, hogy meghalt.

54 Ő pedig mindenkit kiküldvén, és a leányzó kezét megfogván, kiálta, mondván: Leányzó, kelj fel!

55 És visszatére annak lelke, és azonnal fölkele, és ő parancsolá, hogy adjanak néki enni.

56 És elálmélkodának annak szülei, ő pedig megparancsolá, hogy senkinek ne mondják, ami történt.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában