ZSOLTÁROK KÖNYVE

68. fejezet

Diadalének

1 Az éneklőmesternek, Dávid zsoltára, éneke.

2 Felkél az Isten, elszélednek ellenségei, és elfutnak előle az ő gyűlölői. 4Móz 10,35

3 Amint a füst elszéled, úgy széleszted el őket, amint elolvad a viasz a tűz előtt, úgy vesznek el a gonoszok Isten elől. Zsolt 58,8.9

4 Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak az Isten előtt, és ujjongnak örömmel. Zsolt 5,12; 33,1

5 Énekeljetek Istennek, zengedezzetek az ő nevének! Csináljatok utat annak, aki jön a pusztákon át, akinek Jah a neve, és örüljetek előtte!

6 Árváknak atyja, özvegyeknek bírája az Isten az ő szentséges hajlékában. Zsolt 146,9

7 Isten hozza vissza a száműzötteket, kihozza boldogságra a foglyokat, csak az engedetlenek lakoznak sivatag helyen. 1Sám 2,5

8 Oh, Isten, mikor kivonultál a te néped előtt, mikor a pusztába beléptél, Szela. 2Móz 40,36-38

9 a föld reng vala, az egek is csepegnek vala Isten előtt, ez a Sínai-hegy is az Isten előtt, az Izráel Istene előtt. Zsolt 114,4-7; 2Móz 19,16-18

10 Bő záport hintesz vala, oh, Isten, a te örökségedre, s a lankadót megújítod vala.

11 Benne tanyázott a te gyülekezeted, te szerzéd jóvoltodból a szegénynek, oh, Isten!

12 Az Úr ad vala szólniuk az örömhírt vivő asszonyok nagy csapatának. 2Móz 15,1-21; Bír 5,1-31

13 A seregek királyai futnak, futnak, s a háziasszony zsákmányt osztogat.

14 Ha cserények* között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galambnak szárnyai, amelyeket ezüst borít, vagy mint vitorla tollai, amelyek színarany fényűek.

15 Mikor a Mindenható szétszórta benne a királyokat, mintha hó esett volna a Salmonon. Bír 9,48

16 Isten hegye a Básán hegye, sok halmú hegy a Básán hegye.

17 Mit kevélykedtek ti, sokhalmú hegyek? Ezt a hegyet választotta Isten lakóhelyéül, bizony ezen lakozik az Úr mindörökké! Zsolt 87,1.2; 132,13.14

18 Az Isten szekere húszezer, ezer meg ezer; az Úr közöttük van, mint a Sínai-hegyen az ő szent hajlékában. 2Móz 19,18; 40,34.35

19 Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben, még a pártütők is idejönnek lakni, oh, Uram, Isten! Ef 4,8; Kol 2,15

20 Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk a mi szabadításunk Istene. Szela.

21 Ez a mi Istenünk a szabadításnak Istene, és az Úr Isten az, aki megszabadít a haláltól.

22 Csak Isten ronthatja meg az ő ellenségeinek fejét, a bűneiben járónak üstökös koponyáját. Zsolt 110,6

23 Azt mondta vala az Úr: Básánból visszahozlak, a tenger mélységéből is kihozlak,

24 hogy lábadat veresre fessed a vérben, ebeidnek nyelve az ellenségből lakomázzék.

25 Látták a te bevonulásodat, oh, Isten! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe. 2Móz 25,17-22

26 Elől mennek vala az éneklők, utánuk a húrpengetők, középen a doboló leányok.

27 A gyülekezetekben áldjátok az Istent, az Urat áldjátok, ti, Izráel magvából valók!

28 Ott a kis Benjámin, aki uralkodik rajtuk, a Júda fejedelmei és az ő gyülekezetük, a Zebulon fejedelmei és a Naftali fejedelmei.

29 Istened rendelte el a te hatalmadat. Erősítsd meg, oh, Isten, azt, amit számunkra készítettél!

30 A te Jeruzsálem felett álló hajlékodból királyok hoznak majd néked ajándékokat. Zsolt 72,10; 2Krón 32,23

31 Fenyítsd meg a nádasnak vadját, a bikák csordáját a népek tulkaival egybe, akik ezüstrudakkal terpeszkednek! Szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek!

32 Eljőnek majd a főemberek Egyiptomból, Szerecsenország hamar kinyújtja kezeit Istenhez. Ésa 19,21; Sof 3,10

33 E földnek országai mind énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak! Szela. Zsolt 67,4-6

34 Aki kezdettől fogva az egek egein ül, ímé, onnét szól nagy kemény szóval. Zsolt 115,3; ApCsel 7,49

35 Tegyetek tisztességet Istennek, akinek dicsősége az Izráelen és az ő hatalma a felhőkben van!

36 Rettenetes vagy, oh, Isten, a te szent hajlékodból! Az Izráelnek Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen az Isten! Zsolt 60,11.12.14

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában