MÓZES I. KÖNYVE

23. fejezet

Sára halála és temetése

1 Vala pedig Sárának élete százhuszonhét esztendő. Ezek Sára életének esztendei.

2 És meghala Sára Kirját-Arbában, azaz Hebronban a Kánaán földjén, és beméne Ábrahám, hogy gyászolja Sárát, és sirassa őt. Bír 1,10

3 Felkele azután Ábrahám az ő halottja elől, és szóla a Khéth fiainak, mondván:

4 Idegen és jövevény vagyok közöttetek. Adjatok nékem temetésre való örökséget tinálatok, hadd temessem el az én halottamat énelőlem! ApCsel 7,5

5 Felelének pedig a Khéth fiai Ábrahámnak, mondván őnéki:

6 Hallgass meg minket, uram! Istentől való fejedelem vagy te miközöttünk, a mi temetőhelyeink közül, amely legtisztességesebb, abba temesd el a te halottadat, közülünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét, hogy eltemethesd a te halottadat.

7 És felkele Ábrahám, és meghajtá magát a földnek népe előtt, a Khéth fiai előtt.

8 És szóla ővelük mondván: Ha azt akarjátok, hogy eltemessem az én halottamat énelőlem, hallgassatok meg engemet, és esedezzetek énérettem Efron előtt, Cohár fia előtt,

9 hogy adja nékem Makpelá barlangját, mely az övé, mely az ő mezejének szélében van, igaz árán adja nékem azt tiköztetek temetésre való örökségül.

10 Efron pedig ül vala a Khéth fiai között. Felele azért Efron, a khitteus Ábrahámnak, a Khéth fiainak és mindazoknak hallatára, akik bemennek vala az ő városának kapuján, mondván:

11 Nem úgy, uram, hallgass meg engem: azt a mezőt néked adom, s a barlangot, mely abban van, azt is néked adom, népem fiainak szeme láttára adom azt néked, temesd el halottadat!

12 És meghajtá magát Ábrahám a földnek népe előtt.

13 És szóla Efronhoz a föld népének hallatára, mondván: Ha mégis meghallgatnál engem: megadom a mezőnek árát, fogadd el tőlem; azután eltemetem ott az én halottamat.

14 És felele Efron Ábrahámnak, mondván néki:

15 Uram! Hallgass meg engemet! Négyszáz ezüst siklusos föld, micsoda az énköztem és teközötted? Csak temesd el a te halottadat!

16 Engede azért Ábrahám Efronnak, és odamérte Ábrahám Efronnak az ezüstöt, amelyet mondott vala a Khéth fiainak hallatára, kalmároknál kelendő négyszáz ezüst siklust. 1Móz 50,13

17 Így lett Efronnak Makpelában levő mezeje, mely Mamré átellenében van, a mező a benne levő barlanggal és minden a mezőben levő fa az egész határban köröskörül ApCsel 7,16

18 Ábrahámnak birtoka a Khéth fiainak, mindazoknak szeme előtt, akik az ő városának kapuján bemennek vala.

19 Azután eltemeté Ábrahám az ő feleségét, Sárát a Makpelá mezejének barlangjába Mamréval szemben. Ez Hebron a Kánaán földjén. 1Móz 25,9.10

20 Így erősítteték meg a mező és a benne lévő barlang Ábrahámnak temetésre való örökségül a Khéth fiaitól. 1Móz 50,13

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában