MÓZES I. KÖNYVE

40. fejezet

József két rab álmát megfejti

1 És lőn ezek után, hogy az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere vétkezének az ő uruk ellen, az egyiptomi király ellen.

2 Megharaguvék azért a fáraó az ő két főemberére: a főpohárnokra és a fősütőmesterre.

3 És fogságba vetteté azokat a testőrök főhadnagyának házában levő tömlöcbe, arra a helyre, ahol fogva vala József.

4 A testőrök főhadnagya pedig Józsefet rendelé melléjük, és szolgála nékik. És jó ideig valának fogságban.

5 És az egyiptomi király pohárnoka és sütőmestere, akik a tömlöcben fogva valának, látának álmot mindketten. Mindegyik külön álmot azon egy éjjel, mindegyik az ő álmának értelme szerint.

6 És beméne hozzájuk József reggel, látá, hogy ímé, bánkódnak vala.

7 És megkérdé a fáraó főembereit, akik az ő ura házánál vele együtt fogva valának, mondván: Miért oly komor ma a ti orcátok?

8 És mondának néki: Álmot láttunk, és nincsen, aki megfejtse azt. És monda nékik József: A megfejtés nem Isten dolga-é? Mondjátok el, kérlek, nékem.

A pohárnok álma

9 Elbeszélé azért a főpohárnok az ő álmát Józsefnek, és monda néki: Álmomban ímé, egy szőlőtő vala előttem.

10 És a szőlőtőn három szál vessző vala, s alighogy bimbózék, virágozék, és gerézdjei megérlelék a szőlőszemeket.

11 A fáraó pohara pedig az én kezemben vala, és én vevém a szőlőszemeket, és facsarám a fáraó poharába, és adom vala a poharat a fáraó kezébe.

12 És monda néki József: Ez annak a megfejtése: a három vesszőszál, három nap.

13 Harmadnap múlva a fáraó felmagasztalja a te fejedet, és visszahelyez téged hivatalodba, és adod a fáraó kezébe az ő poharát, az elébbi tiszted szerint, mikor az ő pohárnoka valál.

14 Csakhogy azután megemlékezzél rólam, mikor néked jól lesz dolgod, és cselekedjél, kérlek, irgalmasságot velem, emlékezzél meg rólam a fáraó előtt, és szabadíts meg engem e házból!

15 Mert lopva hoztak el engem a héberek földjéről, és itt sem cselekedtem semmit, hogy a tömlöcbe vessenek.

A sütő álma

16 És látá a fősütőmester, hogy jól magyaráz vala, és monda Józsefnek: Álmodtam én is, hogy ímé, három kosár kalács vala fejemen.

17 A felső kosárban pedig valának a fáraónak mindenféle süteményei, és a madarak eszik vala azokat a kosárból, az én fejemről.

18 És felele József, és monda: Ez annak a magyarázatja: a három kosár, három nap.

19 Harmadnap múlva fejedet véteti a fáraó, és fára akasztat fel téged, és a madarak leeszik rólad húsodat.

A magyarázat beteljesedik

20 S lőn harmadnapon a fáraó születése napja, és vendégséget szerze minden ő szolgáinak, s akkor a főpohárnokot és a fősütőmestert is fölvevé szolgái közé.

21 És a főpohárnokot visszahelyezé pohárnokságába, és nyújtotta a poharat a fáraó kezébe.

22 A fősütőmestert pedig felakasztatá, amiképpen magyarázta vala nékik József.

23 És nem emlékezék meg a főpohárnok Józsefről, hanem elfelejtkezék róla.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában