MÓZES I. KÖNYVE

7. fejezet

Noé bemegy a bárkába

1 Monda az Úr Noénak: Menj be te és egész házad népe a bárkába, mert téged láttalak igaznak előttem ebben a nemzedékben. 1Móz 6,9

2 Minden tiszta baromból hetet-hetet vígy be, hímet és nőstényét, azokból a barmokból pedig, amelyek nem tiszták, kettőt-kettőt, hímet és nőstényét!

3 Az égi madarakból is hetet-hetet, hímet és nőstényét, hogy magvuk maradjon az egész föld színén.

4 Mert hét nap múlva esőt bocsátok a földre negyven nap és negyven éjjel, és eltörlök a föld színéről minden állatot, melyet teremtettem.

5 Cselekedék azért Noé mind aszerint, amint az Úr néki megparancsolta vala.

6 Noé pedig hatszáz esztendős vala, mikor az özönvíz volt a földön.

7 Beméne azért Noé és az ő fiai, az ő felesége és fiainak feleségei ővele a bárkába az özönvíz elől. Mt 24,38; Lk 17,27

8 A tiszta barmok közül és a tisztátalan barmok közül, a madarak közül és minden földön csúszó-mászó állat közül

9 kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába, hím és nőstény: amint Isten megparancsolta vala Noénak.

10 Lőn pedig hetednapra, hogy megjöve az özönvíz a földre.

Az özönvíz

11 Noé életének hatszázadik esztendejében, a második hónapban, e hónap tizenhetedik napján, felfakadának ezen a napon a nagy mélység minden forrásai, és az ég csatornái megnyilatkozának.

12 És esék az eső a földre negyven nap és negyven éjjel.

13 Ugyanezen a napon ment vala be Noé és Sém és Khám és Jáfet, Noénak fiai és Noé felesége és az ő fiainak három felesége velük együtt a bárkába.

14 Ők és minden vad az ő neme szerint és minden barom az ő neme szerint és minden csúszó-mászó állat, mely csúsz-mász a földön, az ő neme szerint és minden repdeső állat az ő neme szerint, minden madár, minden szárnyas állat.

15 Kettő-kettő méne be Noéhoz a bárkába minden testből, melyben élő lélek vala.

16 Amelyek pedig bemenének, hím és nőstény méne be minden testből, amint parancsolta vala Isten őnéki. És az Úr bezárá utána az ajtót.

17 Mikor az özönvíz negyven napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felveheték a bárkát, és az felemelkedék a földről.

18 A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár vala a víz színén.

19 Azután a vizek felette igen nagy erőt vevének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elboríttatának, melyek az egész ég alatt valának.

20 Tizenöt singgel nevekedének a vizek feljebb, minekutána a hegyek elboríttattak vala.

21 És odavesze minden földön járó test, madár, barom, vad és a földön nyüzsgő minden csúszó-mászó állat és minden ember. Mt 24,39; Lk 17,27

22 Mindaz, aminek orrában élő lélek lehelete vala, a szárazon valók közül mind meghala.

23 És eltörle az Isten minden állatot, amely a föld színén vala, az embertől a baromig, a csúszó-mászó állatig és az égi madárig. Mindenek eltöröltetének a földről, és csak Noé marada meg, és azok, akik vele valának a bárkában. 2Pt 2,5

24 És erőt vevének a vizek a földön, százötven napig.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában