Példabeszédek

8. fejezet

A bölcsesség hívogatása és ígérete

1 Avagy a bölcsesség nem kiált-é, és az értelem nem bocsátja-é ki az ő szavát? Péld 1,20.21

2 A magas helyeknek tetein az úton, sok ösvény összetalálkozásánál áll meg.

3 A kapuk mellett a városnak bemenetelén, az ajtók bemenetelénél zeng.

4 Tinéktek kiáltok, férfiak! És az én szóm az emberek fiaihoz van!

5 Értsétek meg ti, együgyűek az eszességet, és ti, balgatagok vegyétek eszetekbe az értelmet!

6 Halljátok meg, mert jeles dolgokat szólok, és az én számnak felnyitása igazság.

7 Mert igazságot mond ki az én ínyem, és utálat az én ajkaimnak a gonoszság.

8 Igaz én számnak minden beszéde, semmi sincs ezekben hamis vagy elfordult dolog.

9 Mind egyenesek az értelmesnek, és igazak azoknak, kik megnyerték a tudományt.

10 Vegyétek az én tanításomat, és nem a pénzt, és a tudományt inkább, mint a választott aranyat!

11 Mert jobb a bölcsesség a drágagyöngyöknél, és semmi gyönyörűségek ehhez egyenlők nem lehetnek. Péld 3,14-16; Jób 28,15-19

12 Én bölcsesség lakozom az eszességben, és a megfontolás tudományát megnyerem.

13 Az Úrnak félelme a gonosznak gyűlölése. A kevélységet és felfuvalkodást és a gonosz utat és az álnok szájat gyűlölöm. Jób 28,28

14 Enyém a tanács és a valóság, én vagyok az eszesség, enyém az erő.

15 Énáltalam uralkodnak a királyok, és az uralkodók végeznek igazságot.

16 Énáltalam viselnek a fejedelmek fejedelemséget, és a nemesek, a földnek minden bírái.

17 Én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.

18 Gazdagság és tisztesség van nálam, megmaradandó jó és igazság. Péld 3,16

19 Jobb az én gyümölcsöm a tiszta aranynál és színaranynál, és az én hasznom a válogatott ezüstnél.

20 Az igazságnak útján járok, és az igazság ösvényének közepén.

21 Hogy az engem szeretőknek valami valóságost adjak örökségül, és erszényeiket megtöltsem.

22 Az Úr az ő útjának kezdetéül szerzett engem, az ő munkái előtt régen. 1Móz 1,1

23 Örök időktől fogva felkenettem, kezdettől, a föld kezdetétől fogva.

24 Még mikor semmi mélységek nem voltak, születtem vala, még mikor semmi források, vízzel teljesek nem voltak.

25 Minekelőtte a hegyek leülepedtek volna, a halmoknak előtte születtem.

26 Mikor még nem csinálta vala a földet és a mezőket és a világ porának kezdetét. Jób 28,20-27

27 Mikor készíté az eget, ott valék; mikor felveté a mélységek színén a kerekséget;

28 mikor megerősíté a felhőket ott fenn; mikor erősekké lőnek a mélységeknek forrásai;

29 mikor felveté a tengernek határit, hogy a vizek át ne hágják az ő parancsolatát; mikor megállapítá e földnek fundamentumait, Zsolt 104,9

30 mellette valék mint kézműves, és gyönyörűsége valék mindennap, játszva őelőtte minden időben.

31 Játszva az ő földjének kerekségén, és gyönyörűségemet lelve az emberek fiaiban.

32 És most, fiaim, hallgassatok engemet, és boldogok, akik az én útjaimat megtartják. Zsolt 119,1.2

33 Hallgassátok a tudományt, és legyetek bölcsek, és magatokat el ne vonjátok!

34 Boldog ember, aki hallgat engem, az én ajtóm előtt virrasztván mindennap, az én ajtóim félfáit őrizvén. Zsolt 84,11

35 Mert aki megnyer engem, nyert életet, és szerzett az Úrtól jóakaratot. Péld 3,16-18

36 De aki vétkezik ellenem, erőszakot cselekszik az ő lelkén, minden, valaki engem gyűlöl, szereti a halált. Péld 3,35

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában