A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE

9. fejezet

1 Így vették egész Izráelt származási jegyzékbe, és írták be őket Izráel királyainak a könyvébe. 2Kir 24,15-16

A fogság utáni Jeruzsálem névjegyzéke

A júdaiakat hűtlenségük miatt fogságba hurcolták Babilóniába.

2 Az első lakosok, akik visszakerültek birtokukra és városaikba, izráeliek, papok, léviták és templomszolgák voltak. Neh 11,3-19

3 Jeruzsálemben Júda és Benjámin fiai, valamint Efraim és Manassé fiai közül valók laktak:

4 Útaj, Ammíhúd fia, aki Omrí fia, aki Imrí fia, aki Bání fia, Pérecnek, Júda fiának az utódai közül.

5 A sílóiak közül Aszájá, az elsőszülött és a fiai.

6 Zerah fiai közül Jeúél és rokonsága, hatszázkilencvenen.

7 Benjámin fiai közül való volt Szallú, Messullám fia, aki Hódavjá fia, aki Hasszenuá fia volt.

8 Továbbá Jibnejá, Jeróhám fia, Élá, Uzzí fia, aki Mikrí fia volt, és Mesullám, Sefatjá fia, aki Reúél fia, aki Jibnijjá fia volt.

9 Rokonaik származásuk szerint kilencszázötvenhatan voltak. Mindezek a férfiak családfők voltak, ki-ki a maga családjában.

10 A papok közé tartozott Jedajá, Jójáríb és Jákín;

11 Azarjá, Hilkijjá fia, aki Mesullám fia, aki Cádók fia, aki Merájót fia, aki Ahítúbnak, az Isten háza felügyelőjének a fia volt. 1Krón 5,38-39

12 Továbbá Adájá, Jeróhám fia, aki Pashúr fia, aki Malkijjá fia volt, és Maszaj, Adíél fia, aki Jahzérá fia, aki Mesullám fia, aki Mesillémít fia, aki Immér fia volt.

13 Rokonságuk, a családfők ezerhétszázhatvanan voltak, kiváló emberek Isten háza szolgálatának a munkájában.

14 A léviták közé tartozott Semajá, Hassúb fia, aki Azríkám fia, aki Hasabjá fia volt, Merárí fiai közül.

15 Bakbakkar, Heres és Gálál, továbbá Mattanjá, Míká fia, aki Zikrí fia, aki Ászáf fia volt.

16 Azután Óbadjá, Semajá fia, aki Gálál fia, aki Jedútún fia volt; meg Berekjá, Ászá fia, Elkáná unokája, aki a netófáiak falvaiban lakott.

A jeruzsálemi templom kapuőrei

17 Kapuőrök voltak: Sallúm, Akkúb, Talmón és Ahíman. Testvérük, Sallúm volt a vezetőjük;

18 még most is ott szolgálnak a keletre néző királyi kapunál. Ők voltak a kapuőrök Lévi fiainak a táboraiban.

19 Sallúm pedig, Kóré fia, aki Ebjászáf fia, aki Kórah fia volt, testvéreivel együtt, akik a kórahiak családjából származtak, a szolgálat munkájában a sátor küszöbének az őrei voltak, mert már őseik is az Úr tábora bejáratának az őrei voltak. 1Krón 26,1

20 Fejedelmük egykor Fineás, Eleázár fia volt – az Úr legyen vele! 4Móz 25,7-13; Zsolt 106,30

21 Zekarjá, Meselemjá fia a kijelentés sátra bejáratának a kapuőre volt.

22 A küszöbök választott kapuőrei összesen kétszáztizenketten voltak. Őket falvaikban vették származási jegyzékbe, megbízatásukat már Dávid, sőt Sámuel, a látó alapozta meg.

23 Ők és fiaik őrizték az Úr házának, illetve a sátornak a kapuit.

24 A négy égtáj irányában voltak őrök: keletre, nyugatra, északra és délre.

25 A falvakban lakó testvéreiknek időről időre hét napra be kellett vonulniuk hozzájuk.

26 Mert az állandó megbízatás a négy főkapuőré volt, akik léviták voltak. Ők voltak az Isten háza kamráinak és kincseinek a felügyelői.

27 Az Isten háza körül töltötték az éjszakát, mivel rájuk volt bízva az őrködés, és ők nyitották ki minden reggel az ajtókat.

28 A kapuőrök közül kerültek ki azok, akikre az istentiszteleti fölszereléseket bízták. Ezeket megszámolva kellett bevinniük és megszámolva kellett kihozniuk.

29 Közülük kerültek ki azok is, akik számon tartották a fölszerelést, a szentély egész fölszerelését: a finomlisztet, a bort, az olajat, a tömjént és a balzsamokat is;

30 ám a balzsamokból az illatos kenetet csak a papoknak volt szabad kikeverni. 2Móz 30,22-38

31 Mattitjára, az egyik lévitára, a kórahi Sallúm elsőszülöttjére bízták a sütés munkájának felügyeletét.

32 Néhány keháti testvérükre bízták, hogy a sorba rakott kenyereket szombatról szombatra kirakják. 3Móz 24,5-8

33 Az énekesek, a léviták családfői soha nem pihenhettek kamráikban, mert éjjel-nappal végezniük kellett munkájukat. Zsolt 134

34 A léviták családfői voltak ezek, származásuk szerint főemberek, és Jeruzsálemben laktak.

A gibeóni Saul nemzetsége

35 Gibeónban lakott Jeíél, Gibeón atyja; feleségének Maaká volt a neve.

36 Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal, Nér és Nádáb,

37 Gedór, Ahjó, Zekarjá és Miklót.

38 Miklót nemzette Simát. Rokonságukkal együtt ezek is Jeruzsálemben laktak, testvéreikkel átellenben.

39 Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkísúát, Abínádábot és Esbaalt.

40 Jónátán fia Meríbbaal volt, és Meríbbaal nemzette Míkát.

41 Míká fiai voltak: Pítón, Melek, Taréa és Áház.

42 Áház nemzette Jarát, Jará nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrít, Zimrí nemzette Mócát,

43 Mócá nemzette Binát, ennek a fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, ennek a fia Ácél.

44 Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azríkám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán. Ezek voltak Ácél fiai.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában