ÉZSAIÁS KÖNYVE

29. fejezet

Jeruzsálem ostroma és szabadulása

1 Jaj Aríélnek, Aríélnek, a városnak, ahol Dávid táborozott! Évek telnek egymás után, ünnepek váltják egymást,

2 azután ostromot indítok Aríél ellen. Akkor lesz nagy sírás-rívás, mert égő oltárrá teszem.

3 Táborral veszlek körül, sáncot vonok köréd, felállítom az ostromműveket. Lk 19,43-44

4 Megalázottan fogsz beszélni a földön, és megtörten hangzik szavad a porból. Olyan lesz a hangod, mint a föld alatti kísérteté, és szavad a porból suttog. Ézs 8,19

5 De ízzé-porrá törik ellenségeid serege, a szálló pelyvához hasonló lesz az erőszakosok hada. Egy szempillantás alatt következik be! Jób 21,18; Zsolt 1,4; 35,5

6 Mert a Seregek Ura meglátogat téged mennydörgés, földrengés, nagy zúgás, viharos forgószél és emésztő tűz lángjai között. Zsolt 83,16; Ézs 28,17

7 Olyan lesz, mint az álom, mint egy éjszakai látomás valamennyi nép serege, amely Aríél ellen hadakozott, és mindazok, akik ostromot indítottak hadereje és sziklavára ellen.

8 Mint az éhező, aki azt álmodja, hogy eszik, de ha fölébred, üres a gyomra, vagy mint a szomjazó, aki azt álmodja, hogy iszik, de ha fölébred, eltikkadt és szomjas, úgy jár a népek egész serege, amely Sion hegye ellen hadakozott.

A nép elvakultságának következményei

9 Ámuljatok és bámuljatok, vakoskodjatok és vakuljatok meg! Legyetek részegek, de ne bortól, tántorogjatok, de ne az italtól! Jer 13,13

10 Mert rátok árasztotta az Úr a kábultság lelkét. Bezárta szemeiteket: a prófétákat, befödte fejeiteket: a látnokokat. Róm 11,8

11 Olyan lett számotokra minden látomás, mint a lepecsételt irat szavai. Ha írástudó ember kezébe adják, és azt mondják: Olvasd el! – ő azt válaszolja majd: Nem tudom, mert le van pecsételve. Dán 12,4.9; Jel 5,1-9

12 Ha pedig írástudatlannak adják az iratot, és ezt mondják: Olvasd el ezt! – ő azt válaszolja majd: Nem tudok olvasni.

13 Így szól az Úr: Mivel ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem, istenfélelme pedig csupán betanult emberi parancsolat, Zsolt 78,36-37; Ézs 1,15; 58,2-3; Ez 33,31; Mt 15,8-9

14 azért én úgy bánok majd ezzel a néppel, hogy csodálkozni fog, igen csodálkozni: vége lesz a bölcsek bölcsességének, az értelmesek értelme is kevésnek bizonyul. Ézs 19,11-15; 44,25; Abd 8; Mt 11,25; 1Kor 1,19

15 Jaj azoknak, akik el akarják titkolni tervüket az Úr elől! Sötétben hajtják végre tettüket, mert azt gondolják: Ki láthat meg minket, ki ismerhetne ránk? Zsolt 10,11.13; 94,7; Ez 8,12; Mt 10,26; 1Kor 4,5

16 Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának: Nem ő alkotott engem?! Mondhatja-e a fazék a fazekasnak: Nem ért a dolgához?! Ézs 45,9; Jer 18,6; Róm 9,20-21

Isten mindent újjá tesz

17 Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kertté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Ézs 32,15; 41,18-19

18 Azon a napon a süketek is meghallják az írás szavait, a vakok szemei pedig látni fognak a homály és sötétség után. Ézs 6,9-10; 29,9.24; 35,5; 42,18; 61,1; Mt 11,5

19 Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt, Zsolt 22,27-30; 37,11

20 mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó! Kiirtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, 1Sám 2,3-4; Mik 2,1-5

21 akik vétkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és tőrbe ejtik azt, aki meg meri feddni őket a kapuban, és mindenféle ürüggyel megfosztják jogától az igazat. Ézs 1,21-23; 5,7-8; Ám 5,10

22 Ezért így szól Jákób házához az Úr, aki megváltotta Ábrahámot: Nem szégyenül meg többé Jákób, nem sápad el többé az arca, 1Móz 12,1-3; Zsid 11,8

23 mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákób Szentjét, és rettegnek Izráel Istenétől. Ézs 54,13; 59,21; Jn 6,45

24 A tévelygő lelkek észhez térnek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Ézs 40,27; 49,14-16; 2Pt 3,3-4

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában