ÉZSAIÁS KÖNYVE

52. fejezet

A szabadulás örömhíre

1 Ébredj, ébredj, Sion, szedd össze erődet! Öltözz ékes ruhába, Jeruzsálem, te szent város, mert nem jön már ide többé körülmetéletlen és tisztátalan. Ézs 35,8; 60,21; Ez 44,9; Jel 21,2.27

2 Rázd le magadról a port, kelj föl, fogságba vitt Jeruzsálem, oldd le nyakadról bilincsedet, Sion fogságba vitt lánya!

3 Ezt mondja az Úr: Ingyen adtalak oda, nem pénzen váltalak meg. Ézs 45,13; 50,1

4 Mert ezt mondja az én Uram, az Úr: Egykor Egyiptomba került népem, és jövevény volt ott, aztán Asszíria sanyargatta, pedig semmit sem fizetett érte. 1Móz 46,5-7; 2Kir 17,6; Ézs 10,5-7

5 Most pedig mit tegyek – így szól az Úr –, hiszen ingyen vitték el népemet?! Ujjonganak, akik uralkodnak rajta – így szól az Úr –, és gyalázzák nevemet szüntelen, mindennap. Ez 36,20; Róm 2,24; 2Pt 2,2

6 Ezért majd megismeri népem a nevemet azon a napon, hogy én vagyok az, aki így szólt: Itt vagyok!

7 Milyen kedves annak az érkezése, aki örömhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik! Ézs 40,9; 41,27; Náh 2,1; Róm 10,15; Ef 2,17; 6,15

8 Hallgasd csak! Őrállóid hangosan kiáltanak, együtt ujjonganak, mert saját szemükkel látják, hogy visszatér az Úr a Sionra. Ézs 62,6; Ez 3,17

9 Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az Úr, megváltotta Jeruzsálemet! Ézs 40,1; 51,3

10 Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását. Zsolt 98,1-3; Ézs 40,5.10; 51,9; Lk 2,30-31

11 Távozzatok, távozzatok, vonuljatok ki onnan, tisztátalan dolgot ne érintsetek! Vonuljatok ki belőle, tisztítsátok meg magatokat, akik az Úr edényeit hordozzátok! Ézs 48,20; Jer 50,8; 51,6; 2Kor 6,17; Jel 18,4

12 De nem kell sietve vonulnotok, futva menekülnötök, mert az Úr jár előttetek, és Izráel Istene lesz mögöttetek is. 2Móz 12,11; 13,21; 5Móz 16,3; Ézs 40,10-11; 58,8

A félreismert szolga diadala

13 Íme, eredményes lesz a szolgám! Magasztos lesz és felséges, igen magasra emelkedik. Ézs 6,1; 49,6-7; 57,15; Jer 23,5-6; ApCsel 3,13

14 Sokan csak iszonyodtak tőle, annyira torz volt; nem volt már emberi a külseje, kinézete nem volt emberhez hasonló.

15 De bámulatba ejt majd sok népet, királyok is befogják előtte szájukat, mert olyan dolgot látnak, amiről senki sem beszélt nekik, olyasmit tudnak meg, amiről addig nem hallottak. Ézs 65,1; Róm 15,21; 1Kor 2,9

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában