LUKÁCS EVANGÉLIUMA

1. fejezet

Ajánlás

1 Miután sokan vállalkoztak már arra, hogy írásba foglalják a közöttünk beteljesedett eseményeket úgy,

2 amint ránk hagyták azok, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az igének:

3 magam is jónak láttam, hogy miután elejétől kezdve mindennek pontosan utánajártam, szép rendben megírjam neked, nagyra becsült Teofilosz,

4 hogy meggyőződhess annak a megbízhatóságáról, amire tanítottak.

Keresztelő János születésének ígérete

5 Heródesnek, Júdea királyának idejében élt egy pap, név szerint Zakariás, Abijjá rendjéből; a felesége, Erzsébet Áron leányai közül való volt. 1Krón 24,10.19; 2Móz 6,23

6 Igazak voltak mindketten Isten előtt, és feddhetetlenül éltek az Úr minden parancsolata és rendelése szerint.

7 Nem volt gyermekük, mert Erzsébet meddő volt, és már mindketten idősek voltak.

8 Történt pedig egyszer, hogy amikor rendjének beosztása szerint papi szolgálatát végezte Isten előtt,

9 a papi szolgálat szokott módja szerint, sorsolással őt jelölték ki arra, hogy bemenjen az Úr templomába, és bemutassa az illatáldozatot. 2Móz 30,7

10 Az egész nép pedig kint imádkozott az illatáldozat órájában.

11 Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt az illatáldozati oltár mellett jobb felől.

12 Amikor Zakariás meglátta, megrettent, és félelem szállta meg.

13 De az angyal így szólt hozzá: Ne félj, Zakariás, meghallgatásra talált a te könyörgésed: feleséged, Erzsébet fiút szül neked, akit nevezz Jánosnak.

14 Örömöd lesz ő és vigasságod, és sokan örülnek majd az ő születésének,

15 mert nagy lesz ő az Úr előtt, bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva betelik Szentlélekkel, 4Móz 6,3; Bír 13,4-5

16 Izráel fiai közül sokakat visszatérít majd az Úrhoz, az ő Istenükhöz, Mal 3,1.24

17 és őelőtte jár Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez térítse, és az engedetleneket az igazak lelkületére, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.

18 Zakariás így szólt az angyalhoz: Miből tudom meg ezt? Hiszen én már öreg vagyok, és a feleségem is igen idős.

19 Az angyal pedig így válaszolt: Én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt.

20 De íme, most megnémulsz, és nem tudsz megszólalni egészen addig, amíg ezek végbe nem mennek, mert nem hittél szavaimnak, amelyek be fognak teljesedni a maguk idejében.

21 A nép várta Zakariást, és csodálkozott, hogy olyan sokáig marad a templomban.

22 Amikor mégis kijött, nem tudott hozzájuk szólni, és megértették, hogy látomást látott a templomban. Ő pedig csak integetett nekik, de néma maradt.

23 Amikor leteltek papi szolgálatának napjai, hazament.

24 E napok után fogant felesége, Erzsébet, és öt hónapon át nem mutatkozott. Ezt mondta:

25 Így tett velem az Úr azokban a napokban, amikor gondja volt arra, hogy elvegye gyalázatomat az emberek előtt. 1Móz 30,23

Jézus születésének ígérete

26 A hatodik hónapban pedig Isten elküldte Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe

27 egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó József jegyese volt. A szűznek pedig Mária volt a neve.

28 És hozzálépve így szólt az angyal: Üdvöz légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van!

29 Mária megdöbbent e szavakra, és fontolgatta, mit jelenthet ez a köszöntés.

30 Az angyal ezt mondta neki: Ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál Istennél!

31 Íme, fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak. Ézs 7,14

32 Nagy lesz ő, és a Magasságos Fiának nevezik majd; az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak a trónját, Ézs 9,6

33 ő pedig uralkodik a Jákób házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. 2Sám 7,12-13.16; Zsolt 89,37; Dán 2,44; 7,14; Mik 4,7

34 Mária megkérdezte az angyalt: Hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek?

35 Az angyal így válaszolt neki: A Szentlélek száll reád, és a Magasságos ereje árnyékoz be téged, ezért a születendőt is Szentnek nevezik majd, Isten Fiának.

36 Íme, Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a hatodik hónapjában van az, akit meddőnek mondanak,

37 mert Istennek semmi sem lehetetlen. 1Móz 18,14

38 Mária ezt mondta: Íme, az Úr szolgálóleánya: történjék velem a te beszéded szerint! És eltávozott tőle az angyal.

Mária Erzsébetnél

39 Azokban a napokban útra kelt Mária, és sietve elment a hegyvidékre, Júda egyik városába.

40 Bement Zakariás házába, és köszöntötte Erzsébetet.

41 Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, megmozdult a magzat a méhében. Betelt Erzsébet Szentlélekkel,

42 és hangos szóval kiáltotta: Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed gyümölcse!

43 Hogyan lehetséges, hogy az én Uram anyja jön el énhozzám?

44 Mert íme, amint meghallottam köszöntésed, ujjongva mozdult meg méhemben a magzat.

45 Boldog, aki elhitte, hogy beteljesedik mindaz, amit az Úr mondott neki.

Mária éneke

46 Mária pedig ezt mondta: Magasztalja lelkem az Urat, 1Sám 2,1-10

47 és ujjong az én lelkem megtartó Istenemben,

48 mert rátekintett szolgálóleányának megalázott voltára: és íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,

49 mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve, Zsolt 111,9

50 irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön. Zsolt 103,17

51 Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat.

52 Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel; Zsolt 147,6

53 éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel. Zsolt 107,9

54 Felkarolta szolgáját, Izráelt, hogy megemlékezzék irgalmáról, Ézs 41,8; Zsolt 98,3

55 amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké. 1Móz 17,7

56 Mária Erzsébettel maradt mintegy három hónapig, azután visszatért otthonába.

Keresztelő János születése

57 Amikor pedig eljött Erzsébet szülésének ideje, fiút szült.

58 Meghallották a szomszédai és a rokonai, hogy milyen nagy irgalmat tanúsított iránta az Úr, és vele együtt örültek.

59 A nyolcadik napon eljöttek körülmetélni a gyermeket, és apja nevéről Zakariásnak akarták nevezni.

60 Anyja azonban megszólalt, és ezt mondta: Nem, hanem János legyen a neve.

61 De ezt mondták neki: Senki sincs a rokonságodban, akit így hívnának.

62 Ekkor intettek az apjának, hogy milyen nevet akar neki adni.

63 Ő pedig egy írótáblát kért, és ezt írta rá: János a neve. Mindnyájan elcsodálkoztak.

64 És azonnal megnyílt Zakariás szája, megoldódott a nyelve, beszélni kezdett, és áldotta az Istent.

65 Valamennyi szomszédját félelem szállta meg, és Júdea egész hegyvidékén beszéltek minderről.

66 Akik meghallották, szívükbe vésték, és így szóltak: Vajon mi lesz ebből a gyermekből? Az Úr keze pedig valóban vele volt.

Zakariás éneke

67 Apja, Zakariás, betelt Szentlélekkel, és így prófétált:

68 Áldott az Úr, Izráel Istene, hogy meglátogatta és megváltotta az ő népét.

69 Erős szabadítót támasztott nekünk szolgájának, Dávidnak házából, Zsolt 132,17

70 amint kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva,

71 hogy megszabadítson ellenségeinktől, és mindazok kezéből, akik gyűlölnek minket; Zsolt 106,10; 105,8-10

72 hogy irgalmasan cselekedjék atyáinkkal, és megemlékezzék szent szövetségéről,

73 arról az esküről, amellyel megesküdött atyánknak, Ábrahámnak; és megadja nekünk,

74 hogy ellenségeink kezéből megszabadulva, félelem nélkül szolgáljunk neki,

75 szentségben és igazságban őelőtte életünk minden napján.

76 Téged pedig, kisgyermek, a Magasságos prófétájának neveznek majd, mert az Úr előtt jársz, hogy elkészítsd az ő útjait,

77 hogy megtanítsd népét az üdvösség ismeretére bűneik bocsánata által,

78 Istenünk könyörülő irgalmáért, amellyel meglátogat minket a felkelő nap a magasságból, Mal 3,20; Ézs 60,1

79 hogy világítson azoknak, akik sötétségben és a halál árnyékában lakoznak, hogy lábunkat a békesség útjára igazítsa. Ézs 9,1

80 A kisgyermek pedig növekedett, és erősödött lélekben, és a pusztában élt addig a napig, amíg meg nem kezdte küldetését Izráelben.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában