MÁRK EVANGÉLIUMA

3. fejezet

Jézus szombaton gyógyít

1 Ezután ismét a zsinagógába ment. Volt ott egy sorvadt kezű ember.

2 Figyelték Jézust: vajon meggyógyítja-e szombaton, hogy vádat emelhessenek ellene.

3 Ekkor ezt mondta a sorvadt kezű embernek: Állj ki középre!

4 Hozzájuk pedig így szólt: Szabad-e szombaton jót tenni, vagy rosszat tenni, életet menteni vagy kioltani? De azok hallgattak.

5 Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt; majd így szólt ahhoz az emberhez: Nyújtsd ki a kezedet! Az kinyújtotta, és meggyógyult a keze.

6 A farizeusok pedig kimenve, a Heródes-pártiakkal együtt azonnal arról tanácskoztak, hogyan végezzenek vele.

Jézus sok beteget gyógyít a tenger mellett

7 Jézus pedig tanítványaival együtt visszavonult a tengerhez, ahová nagy sokaság követte Galileából, Júdeából

8 és Jeruzsálemből, sőt Idumeából, a Jordánon túlról, Tírusz és Szidón környékéről is nagy sokaság ment hozzá, amikor hallottak arról, milyen nagy dolgokat tett.

9 Jézus pedig szólt tanítványainak, legyen készen számára egy csónak a sokaság miatt, hogy ne tolongjanak körülötte.

10 Mert sokakat meggyógyított, úgyhogy akiknek valami bajuk volt, hozzá tódultak, hogy megérinthessék.

11 Amikor pedig meglátták őt a tisztátalan lelkek, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten Fia!

12 Ő azonban szigorúan rájuk parancsolt, hogy ne fedjék fel, kicsoda ő.

A tizenkét tanítvány elhívása

13 Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá.

14 Tizenkettőt pedig, akiket apostoloknak is nevezett, kiválasztott arra, hogy vele legyenek, és azután elküldje őket, hogy hirdessék az igét,

15 és hogy a tőle kapott hatalommal kiűzzék az ördögöket.

16 Kiválasztotta tehát a tizenkettőt: Simont, akinek a Péter nevet adta,

17 Jakabot, Zebedeus fiát és Jánost, Jakab testvérét, akiknek a Boanérgesz nevet adta, ami azt jelenti, mennydörgés fiai;

18 továbbá Andrást és Fülöpöt, Bertalant és Mátét, Tamást és Jakabot, Alfeus fiát, Taddeust és Simont, a Kananeust

19 és Júdás Iskáriótest, aki el is árulta őt.

Jézus rokonainak a szándéka

20 Azután hazament, és ismét összegyűlt a sokaság, úgyhogy ők még enni sem tudtak emiatt.

21 Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott.

Jézust Belzebub szövetségesének mondják

22 A Jeruzsálemből érkező írástudók pedig azt mondták, hogy Belzebub van benne, és hogy az ördögök fejedelmével űzi ki az ördögöket.

23 Jézus odahívta őket, és példázatokban szólt hozzájuk: Hogyan űzheti ki a Sátán a Sátánt?

24 Ha egy ország meghasonlik önmagával, nem maradhat fenn az az ország;

25 és ha egy háznép meghasonlik önmagával, az a háznép sem maradhat fenn.

26 Ha tehát a Sátán önmaga ellen támad, és meghasonlik, akkor szintén nem maradhat meg tovább, hanem vége van.

27 Viszont az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert, és akkor kirabolhatja a házát.

28 Bizony mondom nektek, hogy az emberek minden bűne meg fog bocsáttatni, még a káromlások is, bármennyi káromlást is szóljanak,

29 de aki a Szentlelket káromolja, az nem nyer bocsánatot soha, hanem vétkes marad bűne miatt örökké. Zsid 10,29

30 Mert azt mondták róla, hogy tisztátalan lélek van benne. Jn 10,20

Jézus igazi rokonai

31 Ekkor megérkeztek anyja és testvérei; kint megállva beküldtek hozzá, és hívatták őt.

32 Sok ember ült körülötte, és azok szóltak neki: Íme, anyád és a testvéreid odakint keresnek téged!

33 De ő így válaszolt nekik: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim?

34 És végignézve a körülötte ülőkön, így szólt: Íme, az én anyám és az én testvéreim.

35 Mert aki Isten akaratát cselekszi, az az én testvérem és az én anyám.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában