A ZSOLTÁROK KÖNYVE

106. fejezet

Izráel bűnei a pusztában

1 Dicsérjétek az Urat! Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!

2 Ki tudná elmondani, milyen hatalmas az Úr, ki beszélhetné el minden dicső tettét?

3 Boldogok, akik megtartják a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.

4 Gondolj rám, Uram, amikor megkegyelmezel népednek, gondoskodj rólam, amikor megszabadítod!

5 Hadd láthassam választottaid jólétét, örülhessek néped örömének, és dicsőíthesselek örökségeddel együtt!

6 Vétkeztünk őseinkkel együtt, bűnt, gonoszságot követtünk el. Dán 9,5-8

7 Őseink Egyiptomban nem értették meg csodáidat, nem gondoltak nagy szeretetedre, hanem engedetlenek voltak a tengernél, a Vörös-tengernél. 2Móz 14,11-12

8 De az Úr megszabadította őket nevéért, hogy megismertesse hatalmát. 2Móz 14,21-31

9 Megdorgálta a Vörös-tengert, és az kiszáradt, átvezette őket a mély vízen, akár a pusztában.

10 Megszabadította őket gyűlölőik kezéből, megváltotta az ellenség kezéből.

11 Üldözőiket víz borította el, egy sem maradt meg közülük.

12 Akkor hittek ígéreteiben, és dicséretet énekeltek. 2Móz 15,1-21

13 De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem bíztak tervében. 2Móz 15,24

14 Sóvárgás fogta el őket a pusztában, próbára tették Istent a sivatagban. 2Móz 16; 17,2-7; 4Móz 11

15 Teljesítette ugyan kérésüket, de csömört támasztott bennük.

16 Féltékenyek lettek a táborban Mózesre és Áronra, az Úr szent emberére. 4Móz 16

17 Megnyílt a föld, és elnyelte Dátánt, eltemette Abírám csoportját.

18 Tűz gyulladt ki csoportjukban, láng pusztította el a bűnösöket.

19 Borjút készítettek a Hóreb-hegynél, leborultak a bálványszobor előtt. 2Móz 32

20 Fölcserélték dicsőséges Istenüket növényevő bika képmásával. Róm 1,23

21 Megfeledkeztek szabadító Istenükről, aki hatalmas dolgokat vitt véghez Egyiptomban, 5Móz 32,18

22 csodákat Hám földjén, félelmetes dolgokat a Vörös-tengernél.

23 Elhatározta, hogy elpusztítja őket, de választottja, Mózes, közbelépett értük, és elfordította pusztító haragját.

24 Megvetették a kívánatos földet, nem hittek ígéretének, 4Móz 14

25 hanem zúgolódtak sátraikban, nem hallgattak az Úr szavára.

26 Ezért rájuk emelte kezét, és elhullottak a pusztában,

27 utódaikat a pogányok közé juttatta, és szétszórta országaikba.

28 Azután odaszegődtek Baal-Peórhoz, és holt bálványoknak szóló áldozatokból ettek. 4Móz 25

29 Ingerelték tetteikkel az Urat, ezért csapás szakadt rájuk.

30 De előállt Fineás, végrehajtotta az ítéletet, és megszűnt a csapás.

31 Igaz tettnek számít ez neki nemzedékről nemzedékre mindörökké.

32 Meríbá vizeinél is haragra ingerelték, Mózes is rosszul járt miattuk, 2Móz 17,2-7

33 mert elkeserítették lelkét, és meggondolatlanul beszélt.

34 Nem pusztították ki a népeket sem, pedig meghagyta nekik az Úr. 5Móz 7,1-4; Bír 2,1-3,6

35 Sőt összekeveredtek a pogányokkal, és eltanulták tetteiket.

36 Bálványaikat tisztelték, amelyek csapdába ejtették őket.

37 Feláldozták fiaikat és leányaikat a szellemeknek. 2Kir 17,7-23

38 Ártatlan vért ontottak, fiaik és leányaik vérét, akiket a kánaáni bálványoknak áldoztak, vérontással gyalázták meg az országot. 4Móz 35,33

39 Beszennyezték magukat cselekedeteikkel, erkölcstelen tetteikkel.

40 Ezért haragra gerjedt népe ellen az Úr, és megutálta örökségét.

41 Pogányok kezébe adta őket, gyűlölőik uralkodtak rajtuk. Bír 2,14-23

42 Sanyargatták őket ellenségeik, és meg kellett alázkodniuk előttük.

43 Sokszor megmentette őket, de ők önfejűen engedetlenek maradtak, és mélyre süllyedtek bűneik miatt.

44 Mégis rájuk tekintett nyomorúságukban, meghallgatta esedezésüket. 5Móz 30,1-3

45 Visszaemlékezett a velük kötött szövetségre, nagy szeretettel megkönyörült rajtuk.

46 Irgalmasságra indította mindazokat, akik fogságba vitték őket.

47 Segíts meg minket, Urunk, Istenünk, és gyűjts össze a népek közül, hogy hálát adhassunk szent nevednek, és dicsőítve magasztalhassunk téged! 1Krón 16,35-36

48 Áldott az Úr, Izráel Istene öröktől fogva mindörökké! Az egész nép mondja: Ámen! Dicsérjétek az Urat!

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában