EZÉKIEL KÖNYVE

32. fejezet

Az egyiptomiaknak éppúgy sírba kell szállniuk, mint a többi népeknek

1 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a tizenkettedik hónapban, a hónap elsején lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Kezdj gyászéneket a fáraóról, Egyiptom királyáról, és mondjad néki: Nemzetek fiatal oroszlánja, elvesztél. Hiszen te olyan valál, mint a krokodil a tengerekben, mert kijövél folyóidon, és megháborítád lábaiddal a vizeket, és felzavartad folyóikat.

3 Így szól az Úr Isten: Ezért kivetem rád hálómat sok nép serege által, és kihúznak téged varsámban. Ez 12,13; 29,2

4 És leterítlek a földre, a mezőség színére vetlek, és reád szállítom az ég minden madarát, s megelégítem belőled az egész föld vadait.

5 S vetem húsodat a hegyekre, és betöltöm a völgyeket rothadásoddal.

6 És megitatom áradásod földjét véredből mind a hegyekig, s a mélységek megtelnek belőled.

7 És mikor eloltalak, beborítom az eget, s csillagait besötétítem, a napot felhőbe borítom, és a hold nem fényeskedik fényével. Ésa 13,9.10

8 Minden világítótestet megsötétítek miattad az égen, és bocsátok sötétséget földedre – ezt mondja az Úr Isten.

9 És megszomorítom sok nép szívét, ha elhíresztelem romlásodat a nemzetek között, a földeken, amelyeket nem ismersz.

10 És cselekszem, hogy elborzadjanak miattad a sok népek, s királyaik rémüljenek el rémüléssel miattad, mikor villogtatom fegyveremet előttük, s remegni fognak minden szempillantásban, ki-ki az ő életéért, zuhanásod napján. Ez 30,24.25

11 Mert így szól az Úr Isten: A babiloni király fegyvere jön reád.

12 Vitézeknek fegyvereivel hullatom el sokaságodat, ők a népek legkegyetlenebbjei mindnyájan, és elpusztítják Egyiptom kevélységét, és elvész minden sokasága. Ez 31,12

13 És elvesztem minden barmát a sok vizek mellől, és nem zavarja fel azokat többé ember lába, sem barmok körme azokat föl nem zavarja.

14 Akkor meghiggasztom vizeiket, és folyóikat, olajként folyatom – ezt mondja az Úr Isten.

15 Mikor Egyiptom földjét pusztasággá teszem, és kipusztul a föld teljességéből, mert megverek minden rajta lakót, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr.

16 Gyászének ez, és sírva énekeljék, a népek leányai énekeljék sírva, Egyiptomról és minden sokaságáról énekeljék sírva! – ezt mondja az Úr Isten.

17 És lőn a tizenkettedik esztendőben, a hónap tizenötödikén, lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

18 Embernek fia! Sírj Egyiptom sokaságán, és szállítsd alá őt te és a hatalmas nemzetek leányai a mélységek országába azokhoz, kik sírgödörbe szálltak!

19 Kinél nem voltál volna kedvesebb? Szállj alá, hadd fektessenek a körülmetéletlenek mellé! Ez 28,10; 31,18

20 A fegyverrel megölettek közt essenek el! A fegyver átadatott. Húzzátok lefelé őt és minden sokaságát!

21 Szólni fognak felőle a vitézek hatalmasai a sír közepéből együtt az ő segítőivel: Alászállottak, hogy itt feküdjenek a körülmetéletlenek, mint fegyverrel megöltek!

22 Itt van Asszíria és egész sokasága, körülte sírjai, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el,

23 akinek sírjai a sírgödör legmélyén vannak, és sokasága az ő sírja körül van, mindnyájan megölettek, fegyver miatt elestek, kik félelmére valának az élők földjének.

24 Itt van Elám és egész sokasága az ő sírja körül, mindnyájan megölettek, kik fegyver miatt hulltak el, kik alászálltak körülmetéletlenül a mélységek országába, kik félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak. Jer 49,35-38

25 A megölettek között vetettek néki ágyat minden sokaságával, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének, és viselik gyalázatukat azok mellett, kik sírgödörbe szálltak, a megölettek közé vetették őket.

26 Itt van Mések-Tubál és minden sokasága, körülte vannak ennek sírjai, mindnyájan körülmetéletlenek, fegyverrel megölettek, mert félelmére valának az élők földjének.

27 És nem feküsznek együtt az erősekkel, kik elestek a körülmetéletlenek közül, kik hadiszerszámaikkal szálltak alá a sírba, s kiknek az ő fegyvereiket fejük alá tették, mert lőn az ő vétkük csontjaikon, mivelhogy félelmére valának a vitézeknek az élők földjén.

28 Te is a körülmetéletlenek közt rontatol meg, és fekszel a fegyverrel megölettek mellett.

29 Itt van Edom királyaival és minden fejedelmével, kik vettettek erősségükben a fegyverrel megöltekhez, ők a körülmetéletlenekkel feküsznek s azokkal, akik sírgödörbe szálltak. Jer 49,7

30 Ott vannak észak uralkodói mindnyájan, és minden szidóni, akik alászálltak a megölettekkel, rettenetes voltukban, erősségükben megszégyenülve, és feküsznek körülmetéletlenül a fegyverrel megölettek mellett, és viselik gyalázatukat a sírgödörbe szálltak között. Ez 28,21-24

31 Ezeket látni fogja a fáraó, és megvigasztalódik minden sokasága felől. Fegyverrel ölettek meg a fáraó és minden ő serege – ezt mondja az Úr Isten.

32 Mert félelmére adtam őt az élők földjének, ezért ott vetnek ágyat néki a körülmetéletlenek között, a fegyverrel megölettek mellett, a fáraónak és minden sokaságának – ezt mondja az Úr Isten.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában