EZÉKIEL KÖNYVE

30. fejezet

Nabukodonozor összetöri Egyiptom hatalmát, szövetségeseit és királyát

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Prófétálj és mondd: Így szól az Úr Isten: Jajgassatok! Jaj annak a napnak!

3 Mert közel egy nap, és közel az Úrnak napja, felhőnek napja, a pogányok ideje lesz az.

4 És bemegy a fegyver Egyiptomba, és lesz reszketés Szerecsenországban, mikor hullanak a sebesültek Egyiptomban, és elviszik gazdagságát, s elrontatnak fundamentumai.

5 A szerecsenek s a líbiaiak s a lídiaiak és az egész gyülevész és Kúb és a frigy földjének fiai velük együtt fegyver miatt hullnak el. Ésa 20,3-6; Jer 46,9.10

6 Így szól az Úr: És elessenek, akik Egyiptomot támogatják, és alászálljon erősségének kevélysége! Migdoltól fogva Siénéig fegyver miatt hullanak el benne – ezt mondja az Úr Isten.

7 És elpusztulnak elpusztult tartományok között, és városai elpusztult városoknak közepette lesznek.

8 És megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor tüzet vetek Egyiptomra, és összetörik minden segítője. Jer 43,12

9 Azon a napon követek mennek ki előttem hajókon a bátorságban lakó Szerecsenország elrémítésére, s lészen rettegés bennük Egyiptom ama napján, mert ímé, jön!

10 Ezt mondja az Úr Isten: És megszüntetem Egyiptom lármáját Nabukodonozor, babiloni király keze által.

11 Ő és az ő népe ővele együtt, a nemzetek legkegyetlenebbjei, elhozatnak a föld elvesztésére, és kivonszák fegyverüket Egyiptom ellen, és betöltik a földet megölettekkel.

12 És a folyóvizeket kiszárasztom, és eladom a földet gonoszok kezébe, és elpusztítom a földet, s teljességét idegenek keze által – én, az Úr szólottam.

13 Így szól az Úr Isten: És elvesztem a bálványokat, és megszüntetem a bálványképeket Nófból s a fejedelmet Egyiptom földjéről, nem lészen többé, és bocsátok félelmet Egyiptom földjére. Ésa 19,1; Jer 46,13-17

14 És elpusztítom Pathróst, s vetek tüzet Zoánra, és teszek ítéleteket Nóban. Jer 44,1

15 És kiöntöm haragomat Sinre, Egyiptom erősségére, és kivágom a sokaságot Nóból.

16 És vetek tüzet Egyiptomra, kínok közt vergődik Sin, és Nó megtörik, és Nófba betörnek fényes nappal.

17 Aven és Fibéseth ifjai fegyver miatt hullanak el, és ők maguk fogságra mennek.

18 És Tehafneheszben megsötétedik a nap, mikor ott összetöröm Egyiptom pálcáját, és megszűnik benne erejének kevélysége, őt magát felhő takarja el, és leányai fogságra mennek.

19 És cselekszem ítéleteket Egyiptomban, és megtudják, hogy én vagyok az Úr.

20 És lőn a tizenegyedik esztendőben, az első hónapban, a hónap hetedikén lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

21 Embernek fia! A fáraónak, Egyiptom királyának karját eltörtem, és ímé, be nem kötötték, hogy megorvosolják, hogy tegyenek körülkötést reá, hogy megerősödjék fegyverfogásra.

22 Ennek okáért így szól az Úr Isten: Ímé, a fáraó ellen megyek, Egyiptomnak királya ellen, és eltöröm mind a két karját, azt, amely még erős, és azt, amely már eltörött, s elejtetem vele kezéből a fegyvert.

23 És eloszlatom az egyiptombelieket a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba.

24 És megerősítem Babilon királyának karjait, és adom az én fegyveremet kezébe, és eltöröm a fáraó karjait, és nyögni fog előtte, mint a megsebesültek szoktak. Ez 32,2; 9-11

25 Megerősítem azért Babilon királyának karjait, a fáraó karjai pedig leessenek, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, mikor adom fegyveremet Babilon királyának kezébe, hogy azt kinyújtsa Egyiptomnak földje ellen. Jer 43,8-13

26 És eloszlatom az egyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. Ez 29,12

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában