JÁNOS JELENÉSEKRŐL

11. fejezet

Az Isten templomának megmérése. A két tanú megöletik, de ismét feltámad

1 És adának nékem vesszőhöz hasonló nádszálat, és angyal áll vala mellém, és monda: Kelj fel, és mérd meg az Isten templomát és az oltárt és azokat, akik abban imádkoznak!

2 De a tornácot, amely a templomon kívül van, kihagyd, és azt meg ne mérd, mert a pogányoknak adatott, és a szent várost tapodják negyvenkét hónapig. Jel 13,5

3 És adom az én két tanúbizonyságomnak, hogy prófétáljanak, gyászruhákba öltözve, ezerkétszázhatvan napig. Jel 12,6

4 Ezek az a két olajfa és a két gyertyatartó, amelyek a földnek Istene előtt állanak. Zak 4,2.3.11.14

5 És ha valaki akar nékik ártani, tűz származik az ő szájukból, amely megöli az ő ellenségeiket, és ha valaki akar nékik ártani, úgy kell annak megöletni. 2Kir 1,10.12

6 Ezeknek van hatalmuk arra, hogy bezárják az eget, hogy az ő prófétálásuknak idejében eső ne legyen, és hatalmuk van a vizeken, hogy azokat vérré változtassák, és megverjék a földet akármi csapással, valamennyiszer akarják. 1Kir 17,1; 2Móz 7,19.20

7 És mikor elvégezik az ő bizonyságtételüket, a mélységből feljövő fenevad hadakozik ellenük, és legyőzi őket, és megöli őket. Jel 13,1; Jel 13,7; Dán 7,21

8 És az ő holttesteik feküsznek ama nagy városnak utcáin, amely lélek szerint Sodomának és Egyiptomnak hívatik, ahol a mi Urunk is megfeszíttetett. Jel 17,5; 18,10

9 És a népek és ágazatok és nyelvek és nemzetek közül valók látják azoknak holttestét három és fél nap, és azoknak holttestét nem engedik sírba tenni.

10 És a földnek lakosai örülnek és örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivelhogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait.

11 De három és fél nap múlva életnek lelke adaték Istentől őbeléjük, és lábaikra állának, és nagy félelem esék azokra, akik őket nézik vala.

12 És hallának nagy szózatot az égből, amely ezt mondja vala nékik: Jöjjetek fel ide! És felmenének az égbe felhőben, és láták őket az ő ellenségeik.

13 És lőn abban az órában nagy földindulás, és a városnak tizedrésze elesék, és megöleték a földindulásban hétezer ember neve, és a többiek megrémülének, és a menny Istenének adának dicsőséget.

14 A második jaj elmúlt; ímé, a harmadik jaj hamar eljő. Jel 8,13; 9,12

A hetedik trombitaszó

15 A hetedik angyal is trombitála, és nagy szózatok lőnek a mennyben, amelyek ezt mondják vala: E világnak országai a mi Urunkéi és az ő Krisztusáéi lettek, aki örökkön-örökké uralkodik. Jel 12,10; 19,6

16 És a huszonnégy vén, aki az Isten előtt ül az ő királyi székeiben, esék az ő orcájára, és imádá az Istent, Jel 4,4

17 ezt mondván: Hálát adunk néked, Uram, mindenható Isten, aki vagy, és aki valál, és aki eljövendő vagy, mert a te nagy hatalmadat kezedhez vetted, és a te országlásodat elkezdetted. Jel 1,4.8

18 És megharagudtak a pogányok, és eljött a te haragod, és a halottak ideje, hogy megítéltessenek, és jutalmat adj a te szolgáidnak: a prófétáknak és a szenteknek és akik a te nevedet félik, kicsinyeknek és nagyoknak, és elpusztítsd azokat, akik a földet pusztítják. Jel 6,15-17; Mt 25,31-40; Lk 22,28-30

19 És megnyilatkozék az Isten temploma a mennyben, és megláttaték az ő szövetségének ládája az ő templomában, és lőnek villámlások és szózatok és mennydörgések és földindulás és nagy jégeső. Jel 15,5; 2Móz 25,10-16

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában