A KRÓNIKÁK ELSŐ KÖNYVE

2. fejezet

Izráel leszármazottai

1 Ezek voltak Izráel fiai: Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár és Zebulon, 1Móz 35,22-26

2 Dán, József és Benjámin, Naftáli, Gád és Ásér.

Júda leszármazottai Dávid családjáig

3 Júda fiai voltak: Ér, Ónán és Sélá. Ez a három a kánaáni Súa leányától született neki. De Ért, Júda elsőszülött fiát az Úr gonosznak tartotta, ezért megölte. 1Móz 46,12

4 A menye, Támár szülte neki Pérecet és Zerahot. Júdának összesen öt fia volt.

5 Pérec fiai voltak: Hecrón és Hámúl.

6 Zerah fiai voltak: Zimrí, Étán, Hémán, Kalkól és Dára, összesen öten.

7 Karmí fia volt Ákán, aki szerencsétlenséget hozott Izráelre, mivel hűtlenül bánt a kiirtásra rendelt dolgokkal. 1Krón 4,1; Józs 7

8 Étán fia volt: Azarjá.

9 Hecrónnak ezek a fiai születtek: Jerahmeél, Rám és Kelúbaj. Ruth 4,19-22; Mt 1,3-5

10 Rám nemzette Ammínádábot, Ammínádáb nemzette Nahsónt, Júda fiainak a fejedelmét.

11 Nahsón nemzette Szalmát, Szalmá nemzette Bóázt,

12 Bóáz nemzette Óbédot, Óbéd pedig nemzette Isait.

13 Isai nemzette elsőszülöttjeként Elíábot, másodikként Abínádábot, harmadikként Simát, 1Sám 16,5-13

14 negyedikként Netanélt, ötödikként Raddajt,

15 hatodikként Ócemet, hetedikként Dávidot

16 és nővéreiket: Cerúját és Abígajilt. Cerújá fiai voltak: Abísaj, Jóáb és Aszáél, ezek hárman. 2Sám 2,18

17 Abígajil szülte Amászát, Amászának az apja pedig az izmaeli Jeter volt. 2Sám 17,25

Káléb leszármazottai

18 Kálébnak, Hecrón fiának a feleségétől, Azúbától és Jeríóttól ezek a fiai születtek: Jéser, Sóbáb és Ardón.

19 Azúbá halála után Káléb elvette Efrátot, aki Húrt szülte neki.

20 Húr nemzette Úrít, Úrí nemzette Becalélt. 2Móz 31,2

Júda leszármazottai Hecrón ágán

21 Azután bement Hecrón hatvanéves korában Mákírnak, Gileád apjának a leányához, feleségül vette, és ő szülte neki Szegúbot.

22 Szegúb nemzette Jáírt, akinek huszonhárom városa volt Gileád földjén. 5Móz 3,14; Bír 10,3-4

23 De Gesúr és Arám elvette Jáír sátorfalvait, Kenátot és falvait, hatvan várost. Ezek mind Gileád apjának, Mákírnak a fiaié voltak.

24 Hecrón halála után Káléb Efrátába ment. Hecrón felesége volt Abijjá is. Ő szülte neki Ashúrt, Tekóa atyját. 1Krón 4,5

25 Jerahmeélnek, Hecrón elsőszülöttjének a fiai voltak: Rám, az elsőszülött, továbbá Búná, Óren, Ócem Ahijjától.

26 Jerahmeélnek volt egy másik felesége is, név szerint Atárá. Ő volt Ónám anyja.

27 Rámnak, Jerahmeél elsőszülöttjének a fiai voltak: Maac, Jámín és Éker.

28 Ónám fiai voltak: Sammaj és Jádá. Sammaj fiai voltak: Nádáb és Abísúr.

29 Abísúr feleségének a neve Abíhajil volt. Ő szülte neki Ahbánt és Mólídot.

30 Nádáb fiai voltak: Szeled és Appajim. Szeled gyermektelenül halt meg.

31 Appajim fia: Jisí. Jisí fia: Sésán. Sésán fia: Ahlaj.

32 Jádának, Sammaj testvérének a fiai: Jeter és Jónátán. Jeter gyermektelenül halt meg.

33 Jónátán fiai: Pelet és Zázá. Ezek voltak Jerahmeél fiai.

34 Sésánnak nem voltak fiai, csak leányai. De volt Sésánnak egy Jarhá nevű egyiptomi szolgája.

35 Sésán ennek a szolgának, Jarhának adta feleségül a leányát, aki Attajt szülte neki.

36 Attaj nemzette Nátánt, és Nátán nemzette Zábádot.

37 Zábád nemzette Eflált, és Eflál nemzette Óbédot.

38 Óbéd nemzette Jéhút, és Jéhú nemzette Azarját.

39 Azarjá nemzette Helecet, és Helec nemzette Elászát.

40 Elászá nemzette Sziszmajt, és Sziszmaj nemzette Sallúmot.

41 Sallúm nemzette Jekamját, és Jekamjá nemzette Elísámát.

42 Kálébnak, Jerahmeél testvérének a fiai: Mésá, az elsőszülöttje, aki Zífnek volt az atyja; továbbá Márésának, Hebrón atyjának a fiai.

43 Hebrón fiai voltak: Kórah, Tappúah, Rekem és Sema.

44 Sema nemzette Rahamot, Jorkoám apját. Rekem nemzette Sammajt.

45 Sammaj fia Máón volt. Máón volt Bétcúr atyja.

46 Éfá, Káléb másodfelesége szülte Háránt, Mócát és Gázézt, és Hárán nemzette Gázézt.

47 Johdaj fiai voltak: Regem, Jótám és Gésán, Pelet, Éfá és Saaf.

48 Káléb másodfelesége, Maaká szülte Sebert és Tirhanát.

49 Ő szülte még Saafot, Madmanná atyját, Sevát, Makbéná atyját és Gibá atyját. Káléb leánya Akszá volt. Bír 1,12

50 Ezek voltak Káléb fiai: Ben-Húr, Efrátá elsőszülöttje, Sóbál, Kirjat-Jeárím atyja,

51 Szalmá, Betlehem atyja, Háréf, Bét-Gádér atyja.

52 Sóbálnak, Kirjat-Jeárím atyjának a fiai voltak: Reájá és a mánahatiak fele,

53 továbbá Kirjat-Jeárím nemzetségei: a jitriek, a pútiak, a sumátiak és a misráiak. Ezektől származtak a córiak és az estáuliak. 1Krón 4,2

54 Szalmá fiai voltak: Betlehem és a netófáiak, Atrót-Bét-Jóáb, valamint a mánahatiak másik fele: azok, akik nem córiak.

55 A Jabécban lakó írástudók nemzetségei voltak a tirátiak, a simátiak és a szúkátiak. Ezek voltak a kéniek, akik Hammattól, Bét-Rékáb atyjától származtak. Jer 35

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában