MÓZES ELSŐ KÖNYVE

46. fejezet

Jákób fiaival együtt Egyiptomba költözik

1 Izráel tehát útnak indult mindenével, amije csak volt, és amikor Beérsebába ért, áldozatokat mutatott be atyja, Izsák Istenének. 1Móz 26,23-24

2 Isten pedig éjszaka így szólt Izráelhez látomásban: Jákób! Jákób! Ő így felelt: Itt vagyok!

3 Ekkor azt mondta: Én vagyok az Isten, atyádnak Istene! Ne félj lemenni Egyiptomba, mert nagy néppé teszlek ott! 1Móz 47,27; 2Móz 1,7; 5Móz 26,5

4 Én megyek veled Egyiptomba, és én is foglak visszahozni, és József keze fogja majd le a szemedet.

5 Elindult tehát Jákób Beérsebából. Izráel fiai föltették apjukat, Jákóbot meg a gyermekeket és az asszonyokat a szekerekre, amelyeket a fáraó küldött, hogy elvigyék őt. ApCsel 7,15

6 Fogták jószágaikat és szerzeményüket, amit Kánaán földjén szereztek, és elmentek Egyiptomba: Jákób és vele együtt minden leszármazottja.

7 Elvitte magával Egyiptomba a fiait és fiúunokáit, leányait és leányunokáit, minden leszármazottját.

8 Így hívták Izráel utódait, akik elmentek Egyiptomba: Jákób és fiai. Jákób elsőszülötte volt Rúben. 4Móz 26,5

9 Rúben fiai: Hanók, Pallú, Hecrón és Karmí. 2Móz 6,14-16

10 Simeon fiai: Jemúél, Jámín, Óhad, Jákín, Cóhar, valamint Saul, egy kánaáni nőnek a fia.

11 Lévi fiai: Gérsón, Kehát és Merárí.

12 Júda fiai: Ér, Ónán, Sélá, Pérec és Zerah. Ér és Ónán meghalt még Kánaán földjén. De Pérecnek már fiai is voltak: Hecrón és Hámúl. 1Móz 38,1-5.7.10; 38,29-30; 1Krón 2,5

13 Issakár fiai: Tólá, Puvvá, Jób és Simrón. 1Krón 7,1

14 Zebulon fiai: Szered, Élón és Jahleél.

15 Ezek Lea fiai, akiket Paddan-Arámban szült Jákóbnak. Az ő leánya volt Dina; fiai és leányai összesen harminchárman voltak. 1Móz 29,32-35; 30,17-21

16 Gád fiai: Cifjón, Haggí, Súní, Ecbón, Érí, Aródí és Arélí.

17 Ásér fiai: Jimná, Jisvá, Jisví, Beríá, az ő húguk volt Szerah. Beríá fiai: Héber és Malkíél. 1Krón 7,30-31

18 Ezek Zilpa fiai, akit Lábán adott Leának, a leányának. Ő szülte ezt a tizenhatot Jákóbnak. 1Móz 30,10-13

19 Ráhelnek, Jákób feleségének a fia volt József és Benjámin. 1Móz 30,23-24; 35,16-18

20 Józsefnek Egyiptom földjén született Manassé és Efraim, akiket Ászenat, Pótiferának, Ón papjának a leánya szült. 1Móz 41,50-52

21 Benjámin fiai: Bela, Beker, Asbél, Gérá, Naamán, Éhí és Rós, Muppím, Huppím és Ard. 1Krón 7,6

22 Ezek Ráhel fiai, akik Jákóbnak születtek. Összesen tizennégyen voltak.

23 Dán fia: Husím.

24 Naftáli fiai: Jahceél, Gúní, Jécer és Sillém. 1Krón 7,13

25 Ezek Bilha fiai, akit Lábán adott Ráhelnek, a leányának. Ő szülte ezeket Jákóbnak, összesen hetet. 1Móz 30,6-8

26 Azok, akik Jákóbbal együtt Egyiptomba érkeztek – akik őtőle származtak, azaz Jákób fiainak a feleségein kívül –, összesen hatvanhatan voltak,

27 Józsefnek pedig két fia született Egyiptomban. Jákób egész háza népe tehát, amely Egyiptomba ment, hetven lélek volt. 2Móz 1,5; 5Móz 10,22; ApCsel 7,14

József találkozik apjával

28 Józsefhez menve Jákób Júdát küldte maga előtt, hogy mutassa az utat Gósenbe. Így érkeztek el Gósen földjére. 1Móz 45,10; 47,6; 2Móz 8,18

29 József befogatott a kocsijába, és Gósenbe ment apja, Izráel elé. Amikor meglátta, a nyakába borult, és sokáig sírt a nyakába borulva. 1Móz 45,15

30 Izráel azt mondta Józsefnek: Most már meghalhatok, mert megláttam arcodat, hogy még élsz.

31 József ezután azt mondta testvéreinek és apja háza népének: Elmegyek, és hírt viszek a fáraónak. Megmondom neki, hogy testvéreim és apám háza népe, akik Kánaán földjén voltak, megérkeztek hozzám, 1Móz 45,16

32 és ezek az emberek juhpásztorok, mindig jószágtartó emberek voltak, és elhozták a juhaikat, marháikat és mindenüket.

33 Azért ha a fáraó majd hívat titeket, és megkérdezi, hogy mi a foglalkozásotok,

34 ezt mondjátok: Jószágtartó emberek voltak a te szolgáid ifjúkoruktól fogva mindeddig; mi is, meg atyáink is. Így majd letelepedhettek Gósen földjén, mert az egyiptomiak minden juhpásztort utálatosnak tartanak.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában