MÓZES MÁSODIK KÖNYVE

1. fejezet

Izráel fiai nagy néppé lesznek Egyiptomban

1 Név szerint ezek voltak Izráel fiai, akik Egyiptomba mentek Jákóbbal; mindegyik a maga háza népével ment: 1Móz 46,8-27

2 Rúben, Simeon, Lévi és Júda,

3 Issakár, Zebulon és Benjámin,

4 Dán és Naftáli, Gád és Ásér.

5 Összesen hetvenen voltak, akik Jákóbtól származtak; József pedig már Egyiptomban volt.

6 Azután meghalt József és valamennyi testvére meg az az egész nemzedék. 1Móz 50,24-26

7 Izráel fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon-nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. ApCsel 7,17-19

Az egyiptomiak elnyomják Izráelt

8 Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet,

9 és ezt mondta népének: Lám, Izráel fiainak népe nagyobb és erősebb, mint mi.

10 Gyertek, bánjunk csak okosan vele, nehogy még jobban megsokasodjon! Mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból.

11 Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára: Pitómot és Ramszeszt.

12 De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább sokasodtak és terjeszkedtek, úgyhogy félni kezdtek Izráel fiaitól.

13 Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izráel fiait.

14 Kemény munkával keserítették az életüket: sárkeveréssel, vályogvetéssel és mindenféle mezei munkával; mindenféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. 4Móz 20,15

15 Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak – az egyiknek Sifrá, a másiknak Púá volt a neve –,

16 és ezt mondta: Amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását: ha fiú lesz, öljétek meg, ha leány, hagyjátok életben!

17 De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiúgyermekeket.

18 Ekkor Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és kérdőre vonta őket: Miért teszitek ezt, miért hagyjátok életben a fiúgyermekeket?

19 A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek.

20 Isten ezért jót tett a bábákkal. A nép pedig sokasodott, és igen megerősödött.

21 És mivel a bábák félték az Istent, ő gyermekekkel ajándékozta meg őket.

22 A fáraó ekkor megparancsolta egész népének: Minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben! ApCsel 7,19

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában