MÓZES ÖTÖDIK KÖNYVE

32. fejezet

Mózes éneke

1 Figyeljetek, egek, hadd szóljak, a föld is hallja meg számnak mondásait! Zsolt 50,4; Ézs 1,2

2 Esőként szitáljon tanításom, harmatként hulljon mondásom, mint permet a zsenge fűre, záporeső a pázsitra. Ézs 55,10-11

3 Bizony az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket!

4 Kőszikla ő, tetteiben tökéletes, mert igazságos minden útja. Hű az Isten, nem hitszegő, igaz és egyenes ő. Zsolt 18,31-32; 145,17; Dán 4,34; Jel 15,3

5 Megromlottak, nem fiai már, hitványak; fonák és hamis ez a nemzedék. Ézs 1,2-4; Mt 17,17

6 Ez a hála az Úr iránt, bolond és esztelen nemzet?! Hisz atyád ő, aki megteremtett, ő alkotott és tett erőssé téged. Ézs 63,16; Jer 31,8; Hós 11,1; Mal 1,6; Jn 8,41-42

7 Emlékezz az ősidőkre, gondold csak át az előző nemzedékek éveit! Kérdezd meg atyádat, ő majd elbeszéli, a közötted élő véneket, ők majd igazolják: 5Móz 4,32

8 Mikor a Felséges kiosztotta a népek örökségét, népekre osztva az emberek fiait, mikor kijelölte a nemzetek hazáját, kik annyian vannak, mint Izráel fiai, 1Móz 10-11; ApCsel 17,26

9 akkor az ő népe maradt az Úr része, Jákób lett az ő kimért öröksége. 5Móz 9,26.29; Zsolt 33,12

10 Puszta földön talált reá, kietlen, vad sivatagban. Körülvette, gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét, Jer 2,2.6

11 ahogy a sas, röptetve a fészekalját, fiókái fölött repdes, úgy vette őt kiterjesztett szárnyaira, evezőtollán hordozva őt. 2Móz 19,4

12 Az Úr vezette egymaga, nem volt vele idegen isten.

13 A föld magaslatain hordozta, a mező termésével etette. Mézzel táplálta a sziklából, olajjal a kősziklából. Zsolt 81,17

14 A tehenek vaját, juhok tejét bárányok kövérjével, a básáni kosokat és bakokat a búzaliszt legjavával etted, és a szőlő vérét, a színbort ittad.

15 Meghízott Jesúrún, kirúgott a hámból – elhíztál, kövér vagy, hájat eresztettél! –, és elvetette Istent, alkotóját, elhagyta szabadító kőszikláját. 5Móz 31,20; Neh 9,25

16 Idegen istenekkel tették féltékennyé, utálatosságokkal bosszantották őt.

17 Szellemeknek áldoztak, nem Istennek; isteneknek, akiket nem ismertek, újaknak, akik nemrég jöttek, akiket még nem féltek atyáitok. 1Kor 10,20

18 Kőszikláddal, aki nemzett, nem törődtél; elfeledted Istent, aki világra hozott! Ézs 17,10; Jer 3,21

19 Látta ezt az Úr, s haragjában megutálta fiait és lányait,

20 és ezt mondta: Elrejtem az arcomat előlük, meglátom, mi lesz a végük! Állhatatlan nemzedék ez, fiak, akikben nincsen hűség. 5Móz 31,18; 32,5

21 Semmit érő istenekkel tettek féltékennyé, haszontalan bálványokkal bosszantottak engem. Semmit érő néppel teszem én is féltékennyé, bolond nemzettel bosszantom majd őket. Zsolt 78,58-59; Jer 2,11; 5,7; Róm 10,19

22 Mert tűz lobban fel haragomtól, perzselve lecsap a holtak hazájáig; megemészti a földet és ami azon termett, felgyújtja a hegyek alapjait. Ám 7,4

23 Elhalmozom őket bajokkal, valamennyi nyilamat kilövöm reájuk,

24 az éhségtől elgyengülnek, láz emészti őket és keserű halál; vérengző vadakat eresztek rájuk és porban csúszó mérges kígyókat. Jer 14,12; Ez 5,17; 14,21

25 Kint fegyver gyilkol, bent meg a rémület: ifjat és szüzet, csecsemőt és vénembert egyaránt.

26 Szétzúzom őket, gondoltam, emléküket is kitörlöm a halandók közül,

27 de tartok az ellenség gúnyolódásától, hogy félreértik ellenfeleik, és majd azt mondják: A mi hatalmas kezünk, s nem az Úr művelte ezt. Ézs 10,13

28 Milyen tanácstalan ez a nemzet, és milyen értelmetlen!

29 Ha bölcsek lennének, felismernék, s megértenék, mi lesz a végük. Lk 19,42

30 Hogyan kergethet ezret egy, és hogyan űzhet kettő tízezret? Csak úgy, hogy Kősziklájuk kezükbe adta, az Úr kiszolgáltatta őket.

31 Mert sziklájuk nem ér fel a mi Kősziklánkkal, ezt ellenségeiknek is el kell ismerniük. Zsolt 18,32

32 Szőlőjük Sodoma szőlőjéből való és Gomora szőlőhegyéről; szőlőfürtjeik mérgező fürtök, keserűek a szemei.

33 Kígyóméreg az ő boruk, viperák kegyetlen mérge.

34 De el van ez rejtve nálam, lepecsételve kincstáramban.

35 Enyém a bosszú és a megtorlás, amikor megtántorodik lábuk, mert közel van a vesztük napja, és siet már a végzetük. Róm 12,19; Zsid 10,30

36 Bizony, igazságot szolgáltat népének az Úr, és megkönyörül szolgáin, ha látja, hogy ernyedt a kéz, és végét járja apraja-nagyja. 2Kir 14,26; Zsolt 135,14

37 Hol vannak isteneik – mondja – és a szikla, akiben bíztak?

38 Akik ették áldozataik kövérjét, itták italáldozataik borát, nosza rajta, segítsenek, rejtsenek el benneteket! Bír 10,14; Jer 2,28

39 Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen. 5Móz 4,35; Ézs 45,5; 1Sám 2,6; Jób 5,18; Hós 6,1-2

40 Kezem az égre emelem, és megesküszöm önmagamra, az örökké élőre: Dán 12,7

41 ha villogó kardom megélesítem, és ítéletre nyújtom ki kezem, bosszút állok ellenfeleimen, és megfizetek gyűlölőimnek.

42 Nyilaim vérrel részegítem, és kardom hússal lakik jól: elesettek és foglyok vérével, az ellenség vezéreinek fejével.

43 Dicsérjétek, ti nemzetek, annak a népét, aki megtorolja szolgái vérét, bosszúval fizet ellenfeleinek, de engesztelést szerez népének földjéért! Ézs 59,17-18; Jel 19,2

Mózes megtekinti az ígéret földjét

44 Mózes pedig odament, és elmondta ezt az éneket az utolsó szóig a nép füle hallatára, Józsuéval, Nún fiával együtt.

45 Miután Mózes elmondta mindezeket egész Izráel előtt,

46 így szólt hozzájuk: Szívleljétek meg mindazokat az igéket, amelyekkel ma intelek titeket: fiaitoknak pedig parancsoljátok meg, hogy tartsák meg és teljesítsék ennek a törvénynek valamennyi igéjét! 5Móz 6,7

47 Mert nem üres beszéd ez a számotokra, hanem ez jelenti számotokra az életet: általa élhettek hosszú ideig azon a földön, amelyre most átkeltek a Jordánon, hogy birtokba vegyétek. 3Móz 18,5; Ez 20,11

48 Ugyanezen a napon így beszélt Mózeshez az Úr: 4Móz 27,12-14; 5Móz 34,1-6

49 Menj föl ide, az Abárím-hegységbe, a Nebó-hegyre, amely Móáb földjén, Jerikóval szemben van. Tekintsd meg Kánaán földjét, amelyet Izráel fiainak a birtokába adok!

50 Azután meghalsz azon a hegyen, amelyre fölmégy, és elődeid mellé kerülsz, ahogyan a testvéred, Áron is meghalt a Hór-hegyen, és elődei mellé került. 4Móz 20,23-29; 33,39

51 Mert Izráel fiaival együtt ti is hűtlenek voltatok hozzám a Kádés melletti Meríbá vizénél, a Cin-pusztában, és nem mutattátok fel szentségemet Izráel fiai között. 4Móz 20,12-13

52 Megláthatod ugyan közelről azt a földet, de nem mehetsz be arra a földre, amelyet Izráel fiainak adok.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában