ÉZSAIÁS KÖNYVE

51. fejezet

Isten megtartja ígéretét

1 Hallgassatok rám, akik igazságra törekedtek, és az Urat keresitek! Tekintsetek a kősziklára, melyből kivágattatok, és a kút üregére, melyből kiásattatok! 5Móz 32,18; 33,28; Ézs 48,1; 1Tim 6,11; 2Tim 2,22

2 Tekintsetek atyátokra, Ábrahámra, és Sárára, aki szült benneteket! Csak egymaga volt, amikor elhívtam, de megáldottam és megszaporítottam. 1Móz 12,1-3; Ézs 41,8; Ez 33,24; Zsid 11,12

3 Bizony, megvigasztalja Siont az Úr, minden romot megvigasztal benne. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az Úr kertje. Boldog örvendezés hangzik majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének. 1Móz 2,8-10; Ézs 40,1; 49,13

Isten ítéletet tart a világ fölött

4 Figyeljetek rám, ti, népek, hallgassatok rám, ti, nemzetek! Mert tanítás származik tőlem, és törvényemet a népek világosságává teszem hamarosan. Ézs 2,2-4; 42,6

5 Közel van igazságom, jön már szabadításom, és karommal népeket ítélek. Bennem reménykednek a szigetek, szabadulásukat az én karomtól várják. Ézs 42,4

6 Emeljétek szemeteket az égre, tekintsetek le a földre, mert az ég szétfoszlik, mint a füst, és a föld szétmállik, mint a ruha, lakói pedig úgy elhullnak, mint a legyek. De az én szabadításom örökre megmarad, és igazságom nem rendül meg. Zsolt 102,26-28; Ézs 40,6-8; Mt 5,18; 24,35

7 Hallgassatok rám, akik ismeritek az igazságot, népem, mely szívébe zárta tanításomat! Ne féljetek az emberek gyalázkodásától, szitkozódásuktól meg ne rettenjetek! Mt 5,11; 1Pt 4,14

8 Mert úgy járnak, mint a ruha, melyet megrág a moly, mint a gyapjú, melyet megrág a féreg. De az én igazságom örökre megmarad, és szabadításom nemzedékről nemzedékre. Ézs 40,7-8; 50,9-10; 51,6

Régi csoda és új teremtés

9 Ébredj, ébredj, szedd össze erődet, ó, Úrnak karja! Ébredj, mint hajdanában, az ősrégi nemzedékek idején! Hiszen te vágtad ketté Rahabot, te döfted le a tengeri szörnyet! Jób 9,13; 26,12; Zsolt 74,13-14; 89,11; Ez 29,3

10 Te szárítottad ki a tengert, a nagy mélység vizeit, te készítettél utat a tenger fenekén, hogy átkelhessenek rajta a megváltottak! 2Móz 14,21; Józs 4,23; Zsolt 78,13; 106,9; 114,3-5

11 Így fognak visszatérni azok, akiket az Úr kiváltott, és ujjongva vonulnak a Sionra. Öröm koszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik. Zsolt 126,1-6; Ézs 35,10; 60,3; 65,19; Jel 21,2-4

12 Én, én vagyok a vigasztalótok! Miért félsz a halandótól, az olyan embertől, aki a fű sorsára jut? Zsolt 56,5.12; Ézs 40,1.6-8; Mt 10,28; Róm 8,31

13 Elfelejtetted alkotódat, az Urat, aki az eget kifeszítette, és alapot vetett a földnek? Miért rettegsz szüntelen, mindennap az elnyomó izzó haragjától, mellyel el akar pusztítani? De hová lesz az elnyomó izzó haragja?! 5Móz 32,18; Zsolt 104,2.5; Ézs 10,20; 17,10; 44,24; 45,12; Jer 2,23; Ez 23,35

14 Hamarosan megszabadul a megkötözött, nem hal meg, nem kerül a sírba, nem fogy el a kenyere. Zak 9,11

15 Mert én, az Úr vagyok a te Istened, aki fölriasztom a tengert, hogy zúgnak hullámai. Seregek Ura a nevem! Jer 31,35

16 Igéimet adom a szádba, és kezem árnyékával takarlak be, amikor újra kifeszítem az eget, és alapot vetek a földnek, Sionnak pedig ezt mondom: Az én népem vagy! Ézs 49,2; 50,4; Jer 1,9; Hós 2,25

Vége a nép nyomorúságának

17 Ébredj már, ébredj már, kelj föl, Jeruzsálem! Kiittad már a harag poharát, melyet az Úr keze tartott eléd, az öblös poharat, amelytől tántorogsz, kiittad, kiürítetted. 2Kir 25,1-21; Zsolt 60,5; 75,9; Ézs 52,1; Jer 49,12; 51,7; Ez 23,31-33; Jel 14,10; 15,7; 16,19

18 Fiai közül, akiket szült, senki sem nyújthat támaszt most neki; fiai közül, akiket fölnevelt, senki sem foghatja a kezét. Ézs 47,8-9; 49,21

19 Két dolog történt veled, s még csak nem is szánnak: pusztulás és összeomlás, éhínség és fegyver. Ki vigasztalhatna meg téged?

20 Fiaid aléltan feküdtek minden utcasarkon, mint antilop a hálóban, betelt rajtuk az Úr haragja, Istened dorgáló szava. JSir 2,11.19; 4,2

21 Ezért halld meg ezt, te szegény, aki részeg vagy, de nem bortól: Ézs 51,17

22 Ezt mondja Urad, az Úr, Istened, aki népéért perel: Kivettem már kezedből a poharat, melytől tántorogsz, nem kell tovább innod haragom öblös poharából.

23 Kínzóid kezébe adom azt, akik ezt mondták neked: Hajolj le, hadd tapossunk rajtad! Te pedig olyanná tetted hátadat, mint a föld, mint az utca, amelyen taposnak. Zsolt 110,1; 129,3; Ézs 47,6-15

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában