2Krónika

5. fejezet

A templom felszentelése

1 És elvégezteték az egész mű, amelyet Salamon király csinála az Úr házához. És bevivé Salamon Dávidtól, az ő atyjától Istennek szenteltetett jószágot, az ezüstöt, aranyat és az összes edényeket, és helyezteté azokat az Isten házának kincsei közé. 1Kir 6,38; 1Kir 7,51

2 Akkor Salamon összegyűjté az Izráel véneit és a nemzetségek összes fejedelmeit és az Izráel háznépének fejedelmeit Jeruzsálembe, hogy felvigyék az Úr szövetségének ládáját a Dávid városából, amely a Sion. 1Kir 8,1-2; 1Krón 16,1.37

3 És felgyűlének Izráelnek minden férfiai a királyhoz a hetedik hónak ünnepén. 3Móz 23,24-32

4 Mikor pedig eljöttek volna mindnyájan az Izráel vénei, felvevék a léviták a ládát.

5 És felvivék a ládát, a gyülekezet sátorát és minden szent edényeket, amelyek a sátorban valának, felvivék azokat a papok és léviták. 1Krón 16,39

6 Salamon király pedig és az Izráel egész gyülekezete, amely őhozzá gyűlt, megy vala a láda előtt, áldozván juhokkal és ökrökkel, amelyek meg sem számláltathatnának, sem meg nem írattathatnának sokaságuk miatt. 2Sám 6,13

7 És bevivék a papok az Úr szövetségének ládáját az ő helyére, az Isten házának belső részébe, a szentek szentjébe a kerubok szárnyai alá. 2Krón 3,10-13

8 A kerubok pedig szárnyaikat kiterjesztik vala a láda felett, és befedezik vala a kerubok a ládát és annak rúdjait felülről.

9 Azután kijjebb vonták annak rúdjait, úgy, hogy a rudaknak végei láthatók valának a ládán kívül, a legbelső rész felől, de kívülről nem voltak láthatók. És ott volt mind e mai napig.

10 Nem volt egyéb a ládában, hanem csak Mózes két táblája, melyeket ő a Hóreb hegyén tett vala abba, amikor az Úr szövetséget kötött Izráel fiaival, mikor kijövének Egyiptomból. 1Kir 8,9

11 Lőn pedig, mikor a papok kijöttek a szent helyből (mert a papok mindnyájan, akik ott valának, magukat megszentelték vala, és akkor nem kellett megtartaniuk az ő sorrendjüket. 1Krón 15,12

12 Annak okáért az énekes léviták mind, amennyien valának, Asáf, Hémán, Jedutun, az ő fiaik és testvéreik fehér ruhákban cimbalmokkal, lantokkal és citerákkal állanak vala napkelet felől az oltárnál, és ővelük százhúsz kürtölő pap, 1Krón 25,1

13 mert a kürtölőknek és éneklőknek tisztük vala egyenlőképpen zengeni az Úrnak dicséretére és tiszteletére), és mikor nagy fennszóval énekelnének kürtökkel, cimbalmokkal és mindenféle zengő szerszámokkal, dicsérvén az Urat, hogy ő igen jó, és örökkévaló az ő irgalmassága, akkor a ház, az Úrnak háza megtelék köddel, Zsolt 118,4

14 annyira, hogy meg sem állhattak a papok az ő szolgálatukban a köd miatt, mert az Úr dicsősége töltötte vala be az Istennek házát.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában