ZSOLTÁROK KÖNYVE

109. fejezet

Az üldözött könyörgése

1 Az éneklőmesternek, Dávidé, zsoltár. Én dicséretemnek Istene, ne hallgass!

2 Mert a gonosznak szája és az álnokságnak szája felnyílt ellenem, hazug nyelvvel beszélnek énvelem. Zsolt 27,12; 1Sám 24,10

3 És körülvesznek engem gyűlölséges beszédekkel, és ostromolnak engem ok nélkül.

4 Szeretetemért ellenkeznek velem, én pedig imádkozom. Zsolt 35,12-25

5 Rosszal fizetnek nékem a jóért, és gyűlölséggel az én szeretetemért. Zsolt 41,10

6 Állíts fölibe gonoszt, és vádló álljon az ő jobb keze felől!

7 Mikor törvénykezik, mint gonosz jöjjön ki, még az imádsága is bűnné legyen!

8 Életének napjai kevesek legyenek, és a hivatalát más foglalja el! ApCsel 1,20

9 Fiai legyenek árvákká, a felesége pedig özveggyé! Jób 20,10

10 És bujdossanak az ő fiai és kolduljanak, és elpusztult helyeiktől távol keressenek eledelt!

11 Foglalja le minden jószágát az uzsorás, és idegenek ragadozzák el szerzeményét!

12 Ne legyen néki, aki kegyelmet mutasson iránta, és ne legyen, aki könyörüljön az ő árváin!

13 Vesszen ki az ő maradéka, a második nemzedékben töröltessék el a nevük! Zsolt 21,11

14 Atyáinak álnoksága emlékezetben legyen az Úr előtt, és anyjának bűne el ne töröltessék! 2Móz 20,5

15 Mindenkor az Úr előtt legyenek, és emlékezetük is vesszen ki e földről!

16 Amiatt, hogy nem gondolt arra, hogy kegyelmet gyakoroljon, és üldözte a szegény és nyomorult embert, és a megkeseredett szívűt, hogy megölje. 1Sám 22,9.10

17 Mivelhogy szerette az átkot, azért érte el őt, és mivel nem volt kedve az áldáshoz, azért távozék az el őtőle.

18 Úgy öltözte fel az átkot, mint a ruháját, azért ment beléje, mint a víz, és az ő csontjaiba, mint az olaj.

19 Legyen az néki palástul, amelybe beburkolódzik, és övül, amellyel mindenkor övezze magát!

20 Ez legyen jutalmuk az Úrtól az én vádolóimnak, és akik rosszat beszélnek az én lelkemre.

21 De te, én Uram, Istenem, bánj velem a te nevedért, mivelhogy jó a te kegyelmed, szabadíts meg engem!

22 Mert szegény és nyomorult vagyok én, még a szívem is megsebesíttetett énbennem.

23 Úgy hanyatlom el, mint az árnyék az ő megnyúlásakor, ide s tova hányattatom, mint a sáska. Zsolt 102,12

24 Térdeim tántorognak az éhségtől, és testem megfogyatkozott a kövérségtől.

25 Sőt gyalázatossá lettem előttük, ha látnak engem, fejüket csóválják. Zsolt 69,13

26 Segíts meg engem, Uram, Isten, szabadíts meg engem a te kegyelmed szerint! Zsolt 22,12.20

27 Hadd tudják meg, hogy a te kezed munkája ez, hogy te cselekedted ezt, Uram!

28 Átkozzanak ők, de te áldj meg! Feltámadnak, de szégyenüljenek meg, és örvendezzen a te szolgád!

29 Öltözzenek az én vádlóim gyalázatba, és burkolózzanak szégyenükbe, mint egy köpenybe! Zsolt 40,15-16

30 Hálát adok az Úrnak felettébb az én számmal, és dicsérem őt a sokaság közepette, Zsolt 22,23

31 mert jobb keze felől áll a szegénynek, hogy megszabadítsa azoktól, akik elítélik annak lelkét. Zsolt 16,8; 110,5

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában