1Krónika

5. fejezet

Rúben utódai

1 Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, mert ő volt az elsőszülött. (Mikor pedig megfertőztette az ő atyjának ágyasházát, az ő elsőszülöttségi joga a József fiainak adaték, aki Izráel fia vala, mindazáltal nem úgy, hogy ők neveztessenek származás szerint elsőszülötteknek. 1Móz 35,22

2 Mert Júda tekintélyesebb vala az ő testvérei között, és őbelőle való volt a fejedelem, hanem az elsőszülöttségnek haszna lőn Józsefé.)

3 Ezek Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai: Khánokh, Pallu, Khecrón és Kármi. 1Móz 46,9

4 Jóel fiai: Semája, ennek fia Góg, ennek fia Simei, ennek fia

5 Mika, ennek fia Reája, ennek fia Baál, ennek fia

6 Beéra, ennek fia, akit fogságba vitt Tiglát-Piléser, az asszíriabeli király, ő a rúbeniták fejedelme vala.

7 Testvérei pedig, családjaik, nemzetségük megszámlálása szerint ezek valának: a fő Jéhiel és Zakariás,

8 Bela, Azáz fia, ki Séma fia, ki Jóel fia vala, ki Aróerben lakott Nébóig és Baál-Meonig. Józs 13,15.16

9 Napkelet felé is lakik vala a pusztában való bemenetelig az Eufrátesz folyóvíztől fogva, mert az ő barmai Gileád földjén igen elszaporodtak.

10 Saul királynak idejében pedig támasztának hadat a hágárénusok ellen, és elhullának azok az ő kezeik által, és lakának azoknak sátoraikban Gileádnak napkelet felé való egész részében.

Gád utódai. Harc a hágárénusokkal

11 A Gád fiai pedig velük szemben a Básán földjén laktak Szalkáig. Józs 13,24-30

12 Jóel vala elöljárójuk, Sáfám második azután, Johánai és Sáfát Básánban.

13 És testvéreik, családjaik szerint ezek: Mikáel, Mésullám, Séba, Jórai, Jaékán, Zia és Éber, heten.

14 Ezek az Abihail fiai, ki Húri fia, ki Jároáh fia, ki Gileád fia, ki Mikáel fia, ki Jésisai fia, ki Jahadó fia, ki Búz fia.

15 És Ahi, a Gúni fiának, Abdielnek a fia volt a család feje.

16 Ezek Gileádban, Básánban és az ezekhez tartozó mezővárosokban laktak, és Sáronnak minden legelőjén, határaikig. 1Krón 27,29

17 Kik mindnyájan megszámláltatának Jótámnak, a Júda királyának idejében és Jeroboámnak, az Izráel királyának idejében. 2Kir 15,5; 2Kir 14,16

18 A Rúben fiai közül és a gáditák közül és a Manassé fél nemzetsége közül erős pajzs- és fegyverhordozó férfiak, kézívesek és a hadakozásban jártasak, negyvennégyezer-hétszázhatvanan harcra kész férfiak

19 hadakozának a hágárénusok ellen: Jétúr, Náfis és Nódáb ellen.

20 És győzedelmesek levének azokon, és kezekbe adatának a hágárénusok és mindazok, akik ezekkel valának, mert az Istenhez kiáltának harc közben, és ő meghallgatá őket, mert őbenne bíztak. Zsolt 91,15

21 És elvivék az ő barmaikat, ötvenezer tevét, kétszázötvenezer juhot, kétezer szamarat és százezer embert.

22 A seb miatt pedig sokan elhullának, mert Istentől vala az a harc. És azok helyén lakának a fogságig.

Manassé fél nemzetsége

23 A Manassé nemzetsége felének fiai pedig azon a földön laktak, amely Básántól Baál-Hermonig, Szenirig és Hermon hegyéig terjedt, mert igen megsokasodtak vala. Józs 13,30

24 És ezek voltak az ő atyjuk háznépének fejedelmei: Efer, Isi, Eliel, Azriel, Irméja, Hodávia és Jahdiel, igen erős férfiak, híres férfiak, akik az ő atyjuk háznépe között fők voltak.

25 Vétkezének pedig az ő atyjuknak Istene ellen, mert a föld lakóinak bálványisteneivel paráználkodának, akiket az Isten szemük elől elpusztított. 2Kir 17,7-17

26 Felindítá azért az Izráel Istene Pulnak, az asszíriabeli királynak szívét és Tiglát-Pilésernek, az asszíriai királynak szívét, és fogva elvivé őket, a rúbenitákat, a gáditákat és a Manassé fél nemzetségét is. És elvivé őket Haláhba és Háborba, Hárába és a Gózán folyóvizéhez mind e mai napig. 2Kir 15,19.29

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában