EZÉKIEL KÖNYVE

38. fejezet

Jövendölés Góg betöréséről Izráel földjére, és vereségéről

1 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

2 Embernek fia! Vesd tekintetedet Góg ellen, és Mágóg földjén Rós, Mések és Tubál fejedelme ellen, és prófétálj felőle! Jel 20,8

3 És mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Ímé, én ellened megyek Góg, Rós, Mések és Tubál fejedelme. 1Móz 10,2; Zsolt 120,5

4 És elcsalogatlak, és horgokat vetek szádba, és kivezetlek téged és egész seregedet, lovakat és lovagokat, kik mindnyájan teljes fegyverzetbe öltözvék, nagy sokaságot, nagy és kis pajzzsal, fegyvert viselők mindnyájan. Ez 29,4; Ésa 37,29

5 Perzsák, szerecsenek, líbiaiak vannak velük, mindnyájan pajzzsal és sisakkal.

6 Továbbá Gómer és minden serege, Tógarma háza messze északról minden seregével, sok nép van veled.

7 Készülj hozzá, és készítsd elő magadat te és minden sokaságod, kik tehozzád gyűltek, és légy nékik vezérük!

8 Sok idő múlva kirendeltetel, esztendők végével bejössz a földre, mely a fegyvertől már megnyugodott, melynek lakói sok nép közül gyűjtettek egybe Izráel hegyeire, melyek szüntelen való pusztulásban voltak. És e nemzetség a népek közül hozatott ki, s aztán lakozék bátorságosan mindnyája.

9 És feljössz, bemégy mint a szélvész, és leszel mint a felleg, hogy beborítsd a földet, te és minden sereged s a sok nép veled. Dán 11,40; Jóel 3,1.2

10 Így szól az Úr Isten: És lészen abban az időben, hogy tanácsok támadnak szívedben, és gondolsz gondolatot.

11 És mondasz: Felmegyek a nyílt földre, jövök azokra, kik nyugalomban vannak s bátorságosan laknak, kik laknak mindnyájan kőfal-kerítés nélkül, sem zárjuk, sem kapujuk nincs nékik. Jer 49,31

12 Hogy zsákmányt vess, és prédát prédálj, hogy fordítsd kezedet a már népes pusztaságok ellen s a nép ellen, amely a pogányok közül gyűjtetett egybe, mely jószágot és gazdagságot szerez, s lakozik a földnek köldökén. 1Móz 46,32

13 Séba és Dedán és Társis kalmárai és minden fiatal oroszlánja ezt mondják néked: Nemde te zsákmányt vetni jöttél? Nemde prédát prédálni gyűjtötted egybe sokaságodat? Hogy elvígy ezüstöt és aranyat, magadhoz végy jószágot s gazdagságot, hogy nagy zsákmányt vess.

14 Annak okáért prófétálj, embernek fia, és mondd ezt Gógnak: Így szól az Úr Isten: Avagy abban az időben, mikor az én népem, Izráel bátorságosan lakik, nem tudod-é meg?

15 És eljössz helyedről, a messze északról te és sok nép veled, lovon ülők mindnyájan, nagy sokaság és hatalmas sereg. Dán 11,40.41

16 És feljössz az én népem, Izráel ellen, mint a felleg, hogy beborítsd a földet, az utolsó időkben lészen ez. És hozlak téged az én földemre, hogy a pogányok megismerjenek engem, mikor megszentelem magamat rajtad az ő szemük láttára, Góg!

17 Így szól az Úr Isten: Te vagy-é hát, akiről szólottam a régi napokban az én szolgáim, Izráel prófétái által, kik prófétáltak azokban a napokban esztendőkön át, hogy téged őreájuk hozlak? Ésa 54,15-17

18 És lészen azon a napon, amely napon Góg eljő Izráel földje ellen – ezt mondja az Úr Isten – felszáll haragom orromban.

19 És féltő szerelmemben, búsulásom tüzében szólok: Bizony azon a napon nagy földindulás lesz Izráel földjén.

20 És megremegnek előttem a tenger halai és az ég madarai és a mező vadai és a földön csúszó-mászó mindenféle állatok és minden ember a föld színén. És leszakadnak a hegyek, és leesnek a meredek kősziklák, és minden fal a földre hull. Hós 4,3; Zsolt 46,3.4

21 És előhívom ellene minden hegyem felől a fegyvert – ezt mondja az Úr Isten –, egyiknek fegyvere a másik ellen lészen. 1Sám 14,20

22 És törvénykezem vele döghalállal és vérrel. És ömlő záporesőt, jégeső köveit, tüzet és kénkövet, mint esőt bocsátok reá és seregére s a sok népre, amely vele lesz. Bír 5,20; 2Sám 22,14-15

23 És nagynak s szentnek mutatom, és megjelentem magamat a pogányok sokasága előtt, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr. 3Móz 10,2

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában