EZÉKIEL KÖNYVE

36. fejezet

Izráel megváltása

1 És te, embernek fia, prófétálj Izráel hegyei felől, és mondjad: Izráel hegyei, halljátok meg az Úr beszédét!

2 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy ezt mondja az ellenség reátok: Haha! És: Az ősi magasságok a mi örökségünk lőnek. Ez 15,2-3.6.8; 26,2

3 Ennek okáért prófétálj, és mondjad: Ezt mondja az Úr Isten: Azért, mert pusztítanak, és kívánnak titeket mindenfelől, hogy legyetek öröksége a pogányok maradékának, és az emberek rágalmazó ajkára, nyelvére kerültetek.

4 Ez okáért, Izráel hegyei, halljátok meg az Úr Isten beszédét! Így szól az Úr Isten a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és völgyeknek és az elpusztult romoknak és az elhagyott városoknak, melyek ragadományra és csúfolásra lőnek a pogányok maradékának körös-körül.

5 Azért ezt mondja az Úr Isten: Bizony, féltő szerelmem tüzében beszéltem a pogányok maradékai és egész Edom ellen, kik maguknak vették az én földemet örökségül teljes szívüknek örömével és lelkük megvetésével, hogy azt néptelenül zsákmányukká tegyék. Ez 35,10

6 Ez okáért prófétálj Izráel földjéről, és mondjad a hegyeknek és halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek: Így szól az Úr Isten: Ímé, féltő szerelmemben és búsulásomban beszélek, mivelhogy a pogányok gyalázását viseltétek.

7 Ennek okáért ezt mondja az Úr Isten: Én fölemelem kezemet. Bizonyára a pogányok, kik körülöttetek vannak, ők viseljék gyalázatukat! Ez 35,7-9

8 Ti pedig, Izráel hegyei, neveljétek ágaitokat, és hozzátok gyümölcsötöket az én népemnek, Izráelnek, mert közel vannak, hogy hazajöjjenek.

9 Mert ímé, én hozzátok hajlok, és hozzátok fordulok, és megművelnek és bevetnek titeket.

10 És megsokasítom rajtatok az embereket, Izráel házát egészen, és lakják a városokat, és a romokat megépítik.

11 És megsokasítom rajtatok az embereket és barmokat, hogy sokasodjanak és szaporodjanak, és lakatom őket rajtatok, mint régi időtökben, és több jóval lészek hozzátok, mint első napjaitokban, s megtudjátok, hogy én vagyok az Úr.

12 És járatok rajtatok embereket, az én népemet, Izráelt, és bírjanak téged, s te légy nékik örökségül, s többé nem teszed őket gyermektelenné.

13 Így szól az Úr Isten: Mivelhogy mondják néktek: Emberevő vagy, és gyermektelenné teszed népedet. 4Móz 13,33

14 Ennek okáért embert nem eszel többé, és népedet gyermektelenné nem teszed többé – ezt mondja az Úr Isten. Ez 34,28

15 És többé nem hallatom ellened a pogányok gyalázását, és a népek szidalmát többé nem viseled, és nemzetedet többé gyermektelenné nem teszed – ezt mondja az Úr Isten.

Új szív ígérete

16 És lőn az Úr beszéde hozzám, mondván:

17 Embernek fia! Mikor Izráel háza a maga földjén lakott, megfertőztette azt életével és cselekedeteivel. Mint a havi betegség tisztátalansága, olyan vala élete előttem. 2Kir 17,15-19; 21,15.16; 3Móz 12,2

18 És kiöntém haragomat reájuk a vérért, amelyet ontottak a földre, és bálványaikkal megfertőztették azt. 2Kir 25,1-11

19 És eloszlatám őket a pogányok közé, és szétszóratának a tartományokba, életük és cselekedeteik szerint ítéltem meg őket.

20 És bemenvén a pogányokhoz, akikhez menének, megfertőztették az én szent nevemet, mikor ezt mondták róluk: Az Úr népe ezek, és az ő földjéről jöttek ki! Jer 44,15-19; Róm 2,24

21 Ekkor könyörültem szent nevemért, melyet megfertőztetett Izráel háza a pogányok közt, akikhez menének.

22 Ennek okáért mondjad Izráel házának: Ezt mondja az Úr Isten: Nem tiérettetek cselekszem, Izráel háza, hanem az én szent nevemért, melyet ti megfertőztettetek a pogányok között, akik közé menétek. 5Móz 9,5

23 És megszentelem az én nagy nevemet, mely megfertőztetett a pogányok között, melyet ti fertőztettetek meg köztük. És megtudják a pogányok, hogy én vagyok az Úr – ezt mondja az Úr Isten –, mikor megszentelem magamat rajtatok az ő szemük láttára. Zsolt 126,2

24 És fölveszlek titeket a pogányok közül, s egybegyűjtelek titeket minden tartományból, és beviszlek titeket a ti földetekre. Ezsd 1,1-11; 3,10.11

25 És hintek reátok tiszta vizet, hogy megtisztuljatok, minden tisztátalanságtoktól és minden bálványaitoktól megtisztítlak titeket. Ésa 4,3

26 És adok néktek új szívet, és új lelket adok belétek, és elveszem a kőszívet testetekből, és adok néktek hússzívet. Ez 11,18-20

27 És az én lelkemet adom belétek, és azt cselekszem, hogy az én parancsolatimban járjatok, és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek.

28 És laktok azon a földön, melyet adtam atyáitoknak, és lesztek nékem népem, s én leszek néktek Istenetek.

29 És megtartalak titeket minden tisztátalanságotoktól, és előhívom a gabonát, és megsokasítom azt, és nem adok reátok éhséget.

30 És megsokasítom a fa gyümölcsét és a mező termését, hogy többé ne viseljétek az éhségnek gyalázatát a pogányok között. Ez 4,9-17

31 És megemlékeztek a ti gonosz útjaitokról és cselekedeteitekről, melyek nem voltak jók, és megutáljátok ti magatokat vétkeitek és utálatosságaitok miatt. Jer 17,2

32 Nem tiérettetek cselekszem – ezt mondja az Úr Isten –, tudtotokra legyen! Piruljatok és szégyenüljetek meg útjaitok miatt, Izráel háza!

Áldott ország ígérete

33 Ezt mondja az Úr Isten: Azon a napon, melyen megtisztítlak titeket minden vétketektől, azt cselekszem, hogy lakják a városokat, és a romok megépíttetnek. Ésa 4,3

34 És az elpusztult földet művelik, ahelyett, hogy pusztán hevert minden átmenő szeme láttára.

35 És ezek mondják: Ez a föld, ez az elpusztult, olyanná lett, mint az Éden kertje, és a rommá lett s elpusztult s lerontott városokat megerősítve lakják. 1Móz 2,8.9; Ésa 33,20-24

36 És megtudják a pogányok, akik körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem meg a lerontottakat, s plántáltam be a pusztaságot. Én, az Úr mondtam és megcselekedtem.

37 Így szól az Úr Isten: Még arra nézve is kérni hagyom magamat Izráel házának, hogy cselekedjem ővelük. Megsokasítom őket, mint a nyájat, emberekkel.

38 Mint az áldozatra szentelt juhok, mint a Jeruzsálem juhai az ő ünnepein, így lesznek a rommá lett városok teljesek emberek nyájával. És megtudják, hogy én vagyok az Úr.

...

Betűméret


Olvasási beállítások

Keresés a Bibliában